Українська мова за професійним спрямуванням

О П ИС  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Українська мова ( за професійним спрямуванням)___                          Семестр: 2

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___

 

 загальна кількість годин 90 (кредитів ЄКТС – 3);

  аудиторні години – 51 (лекції – 34 , практичні – 17, семінарські – 0,

  лабораторні – 0 )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є різноманітні форми усного і писемного ділового та професійного мовлення, особливості документування управлінської діяльності.

         Зміст

Функціональні стилі сучасної української мови.

Офіційно-діловий стиль, його загальні і мовні ознаки. Документ як форма існування ділового тексту. Ділові контакти. Мовний етикет. Особливості телефонної комунікації. Писемне ділове спілкування. Загальні вимоги до мови документа. Логічність, точність, доречність мовлення. Граматичні вимоги до складання документів. Граматична правильність мовлення. Синтаксис сучасного ділового мовлення. Усне ділове спілкування. Суть і структура процесу ділового спілкування. Невербальні засоби спілкування. Спілкування в трудовому колективі. Ділові переговори і ділова полеміка. Публічний виступ, умови його ефективного проведення.

Вивчення дисципліни базується на системі знань із стилістики, лексики, орфографії, отриманих слухачами в загальноосвітній школі. В системі вузівського навчання курс ділової української мови пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як “Актуальні проблеми історії України”, “Українська та зарубіжна культура”.

 

Результати навчання:

  • знати:

–        норми сучасної української ділової мови;

–        ознаки культури мови і засоби, що забезпечують їхню реалізацію;

–        правила оформлення ділових паперів і основні принципи їхньої класифікації.

  • вміти:

–        будувати усне і писемне мовлення з дотриманням норм сучасної української ділової мови;

–        оформляти найуживаніші ділові папери (заяву, автобіографію, резюме, характеристику, протокол, витяг із протоколу, доручення, розписку, діловий лист) та наукові праці (реферат, наукову статтю, курсову, дипломну, магістерську роботу).

 

Форма  звітності:___залік____________

                                                                                          (екзамен, залік)

Мова вивчення: ____    українська                 

 

Робоча  програма  дисципліни:   http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/RP_ukri.pdf

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)