Цивільне право України

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Цивільне право України____

Семестр: 3, 4, 5, 6

 

 Спеціальність (спеціалізація): ____081 Право____

 загальна кількість годин 480 (кредитів ЄКТС – 16);

 аудиторні години – 344 (лекції – 189 , практичні – 155 , семінарські – 0,      лабораторні – 0  ).

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми в суспільстві та особисті немайнові відносини. Метою предмету є вивчення суспільних відносин, які регулюються цивільним і сімейним правом.

Зміст

Цивільне право як наука. Цивільне законодавство, його структура. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн. Фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади тощо як суб’єкти цивільного права. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Відповідальність у цивільному праві. Позовна давність, поняття і значення строків у цивільному праві. Право власності. Види власності в Україні. Загальна характеристика договірних та позадоговірних зобов’язань. Правове регулювання спадкових відносин. Право Інтелектуальної власності як самостійний інститут цивільного права. Загальна характеристика сімейних правовідносин в Україні. Поняття та види особистих немайнових прав. Захист честі й гідності. Зобов’язальне право і зобов’язання. Цивільно-правовий договір.

Вивчення дисципліни базується на знаннях дисциплін “Теорія права та держави”, “Актуальні проблеми історії України”, “Трудове право”, “Фінансове право”, “Адміністративне право”.

Наука цивільного права є джерелом, в якому теорія держави і права знаходить практичні й інші  наукові матеріали, необхідні для теоретичних узагальнень і висновків. Вона ставить перед теорією держави і права певні питання і цим сприяє її розвитку.

Зміст наукових розробок з цивільного, процесу в багатьох моментах визначається особливостями матеріально-правового вчення про відповідні цивільно-правові інститути.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • джерела правового регулювання цивільних правовідносин;
 • особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільних правовідносин;
 • правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб;
 • джерела зобов’язального права, його структуру;
 • елементи та особливості суб’єктного складу зобов’язальних правовідносин;
 • підстави виникнення та припинення зобов’язань;
 • джерела правового регулювання цивільно-правових договорів;
 • особливості суб’єктного складу договірних правовідносин;
 • вимоги законодавства щодо форми та змісту договорів;
 • підстави виникнення, зміни, припинення договору;
 • істотні умови цивільно-правових договорів;
 • поняття недоговірних зобов’язань та їх відмінності від договірних;
 • склад цивільного правопорушення;
 • підстави відповідальності за завдану шкоду;
 • особливості відшкодування майнової та моральної шкоди у недоговірних зобов’язаннях;
 • особливості суб’єктного складу спадкових правовідносин;
 • види спадкування;
 • порядок та строки прийняття спадщини.
 • вміти:
 • правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус суб’єктів цивільних правовідносин;
 • складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також інших документів;
 • аналізувати практичні казуси;
 • складати проекти цивільно-правових договорів;
 • аналізувати практичні казуси практики цивільно-правового регулювання;
 • правильно тлумачити цивільно-правові норми;
 • застосовувати цивільно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів);
 • складати проекти договорів та інших документів;
 • формувати власну точку щодо об’єктивної необхідності цивільного права, а також на відносини, що недостатньо врегульовані законодавчими актами;
 • використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати недоліки законодавчого регулювання окремих цивільних правовідносин в умовах ринкової економіки і формувати пропозиції щодо їх вирішення;
 • проводити класифікацію договірних відносин, виходячи із системи договорів, передбаченої чинним ЦК України;
 • визначати доцільність застосування окремого виду договору чи змішаного договору в конкретному випадку;
 • складати (оформляти) договори відповідно до вимог чинного законодавства;
 • правильно застосовувати законодавство, що регулює недоговірні та спадкові відносини;
 • аналізувати практичні казуси та розв’язувати ситуаційні завдання.

 

 

Форма  звітності:___залік, екзамен______________________________

                                                                                           (екзамен, залік)

Мова вивчення:               українська                 ______________________                         

 

Робоча  програма  дисципліни:           http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A0%D0%9F.pdf  

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)