Трудове право України

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 Назва  дисципліни: ___Трудове право України___                           

Семестр: 3, 4

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___

 

загальна кількість годин 240 (кредитів ЄКТС – 8);

аудиторні години – 121(лекції – 52, практичні – 69 , семінарські – 0,

  лабораторні – 0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення трудового права є підстави виникнення, зміни, припинення трудових і тісно пов’язаних з ними суспільних відносин, принципи та методи їх правового регулювання.

При вивченні даного предмету розглядаємо найважливіші наукознавчі проблеми теорії трудового права. Де­тально вивчено предмет, метод, функції, принципи і система трудового права, місце трудового права в системі права України. Ґрунтовно висвітлено поняття і структуру трудових правовідносин і правосуб’єктність їх учасників. Значну увагу приділено трудовому договору та колективним договорам і угодам.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • положення трудового законодавства сприяння;
  • аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал;
  • правильно застосовувати норми законодавства про працю в практичній діяльності.
  • вміти:
  • оформити укладення, зміну та припинення трудових правовідносин;
  • складати процесуальні документи тощо;
  • усвідомлювати свою професійну приналежність, зважаючи на отриманні знання трудових норм, які являють собою основу управління.

 

Форма звітності:____залік, екзамен_________________

                                                                                    (екзамен, залік)

Мова вивчення:            українська___________________

 

Робоча  програма  дисципліни:          

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)