Судові та інші правоохоронні органи

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Судові та інші правоохоронні органи___

Семестр: 1

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___

 

 загальна кількість годин 150 (кредитів ЄКТС – 5);

  аудиторні години – 72 (лекції – 36, практичні – 36, семінарські – 0,

  лабораторні – 0 )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є правові відносини, пов’язані з функціонуванням державних органів, які виконують правоохоронну діяльність, а також деяких недержавних утворень, покликаних сприяти цьому виду діяльності.

Зміст

Конституційні принципи правосуддя. Конституційний Суд України. Суди загальної юрисдикції. Правовий статус суддів. Міністерство юстиції України. Прокуратура. Органи безпеки України. Міліція та інші органи МВС. Нотаріат в Україні.

Дисципліна тісно пов’язана з дисциплінами “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Конституційне право України”.

 

Результати навчання:

 

 • знати:
 • зміст положень Конституції України, які регламентують організацію та діяльність судової влади;
 • зміст судової та правоохоронної діяльності, її ознаки;
 • назву закону, дату його прийняття, структуру, зміст окремих норм відповідних нормативних актів, що стосуються конкретних питань, винесених на практичні заняття структуру і повноваження органів, які реалізують судову та правоохоронну діяльність, методи реалізації;
 • основні положення чинного в Україні законодавства, яке регламентує структуру судової системи України та окремих судових органів, їхні повноваження;
 • основні положення чинного в Україні законодавства, яке регламентує структуру окремих правоохоронних органів та їхні повноваження;
 • вміти:
 • правильно тлумачити і застосовувати норми Конституції України та чинного законодавства, які регламентують судову та правоохоронну діяльність;
 • аналізувати законодавство України з окремих тем курсу;
 • орієнтуватися в законодавстві, яке регламентує судову та правоохоронну діяльність;
 • застосовувати положення законодавства при вирішенні домашніх завдань.

 

Форма  звітності:___екзамен________________________

                                                                                             (екзамен, залік)

Мова вивчення: ____українська                        ___________                         

 

 

Робоча  програма  дисципліни: