Сімейне право України

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Сімейне право України___

Семестр: 6

 

Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___ 

 

 загальна кількість годин 120 (кредитів ЄКТС – 4);

  аудиторні години – 64 (лекції – 32 , практичні – 32 , семінарські – 0,

  лабораторні – 0 )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення даного курсу є сімейне законодавство, яке регулює відносини щодо між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами.

Сімейне право України є однією із фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом Правничого коледжу.

Зміст

Поняття сім’ї та сімейного права. Регулятори сімейних відносин. Сімейні правовідносини. Шлюб. Недійсність шлюбу. Припинення шлюбу. Режим окремого проживання. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовідносини подружжя щодо майна. Визначення походження дітей. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна. Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів. Усиновлення. Опіка та піклування над дітьми. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу. Патронат.

 

Результати навчання:

  • знати:

– положення актів сімейного законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання правовідносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами;

– основні положення сімейно-правової доктрини з питань укладення та припинення шлюбу, виникнення та припинення правовідносин між батьками та дітьми, особистих немайнових та майнових правовідносин між членами сім’ї та родичами, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює сімейні правовідносини.

  • вміти:

– правильно тлумачити сімейно-правові норми;

– застосовувати сімейно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів);

– складати проекти договорів та інших документів.

 

 

Форма  звітності:    залік______________________________

                                                                                                (екзамен, залік)

Мова вивчення:__українська                        __________         _                         

 

Робоча  програма  дисципліни:       http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A0%D0%9F-%D0%A1%D0%9F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf 

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)