Римське приватне право

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Назва дисципліни: Римське приватне право

Семестр: 2 

Спеціальність: ___081 Право____

 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 51 (лекції – 34 , практичні – 17, семінарські – 0, лабораторні – 0)

 

Анотація  навчальної дисципліни: Римське право є дисципліною, яка вивчає становлення та суть основних інститутів римського приватного права, особливості їх формування у практиці преторів та юристів, а також основні категорії римського права, акцентуючи на тих, якими оперує сучасна європейська юриспруденція. Курс має на меті сприяти формуванню розуміння сучасної юридичної термінології та її природи.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • джерела римського права;
 • основні системи, класифікації та конструкції, римського права, зокрема ті, що знайшли відображення у сучасному національному та міжнародному законодавстві у сфері приватного права;
 • принципи римського права, зокрема ті, що знайшли відображення у сучасному національному та міжнародному законодавстві у сфері приватного права;
 • вплив римського приватного права на розвиток сучасного цивільного права;
 • види та форми рецепції римського приватного права;
 • сучасний стан рецепції римського права в Україні та в правових системах світу.

 

 • вміти:
 • із застосуванням засвоєного матеріалу розв’язувати конкретні життєві випадки (казуси) римського права;
 • формулювати презумпції та визначення римського права;
 • оперувати латинськими термінами, які позначають основні поняття у сучасній юриспруденції та в міжнародному праві.

 

Рекомендована література:

 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. – К.:Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.;
 2. Римське приватне право: підруч.для студ.вищ.навч.закл ./ Є.М.Орач, Б.Й.Тищик. – К.: ІнЮре, 2012. – 392 с.;
 3. Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права .-Львів: ПаІС, 2012. – 234 с.;

4.Харитонов Є.О. Основи римського приватного права:посібн. для аудиторн. і самост. вивч. курсу./ Є.О.Харитонов. – О.: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 396 с.

 

 

Форма  звітності: залік

 

Мова вивчення: українська  

 

Робоча програма дисципліни ___www.lnu.edu.ua//