Релігієзнавство

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Назва дисципліни: ___Релігієзнавство___

Семестр: 4

Спеціальність:    081 Право___

 

загальна кількість годин – _60__ (кредитів ЄКТС – 2_);

аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні  – 16 )

 

Анотація навчальної дисципліни: Релігієзнавство вивчає історичні типи і форми релігій, які склались і розвивались протягом історії людської культури: етнічні, національні та світові, а також сучасні нетрадиційні культи та неорелігїі. Курс також вивчає рух за свободу совісті в Україні, вплив на нього європейських суспільно-політичних, філософських вчень та правове забезпечення свободи совісті в Україні; юридичні гарантії реалізації релігійних прав та межі здійснення релігійних прав.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • історію виникнення і основні етапи розвитку релігієзнавства;
 • основні релігієзнавчі концепції;
 • що таке  релігія, її елементи та структура;
 • концепції походження  релігії;
 • історичні типи і форми релігії;
 • історичні особливості виникнення релігії;
 • особливості та характерні риси ранніх та етнічних релігій;
 • особливості ранніх форм релігійних вірувань: фетишизму, аніматизму, анімізму, магії, шаманства, тотемізм;
 • основні положення віровчення індуїзму;
 • іудаїзм, його віровчення, основні напрями;
 • умови і причини виникнення буддизму, ісламу;
 • основні положення віровчення буддизму;
 • історію розвитку ісламу;
 • основні положення віровчення ісламу, складові  культу;
 • особливості вірувань давніх слов’ян;
 • особливості процесу запровадження християнства в Київської Русі;
 • історію православ’я  в Україні;
 • причини утворення в ХХ ст.. Української Автокефальної Церкви;
 • обставини і причини утворення Української Греко-Католицької Церкви;
 • основні етапи історії протестантизму на Україні;
 • особливості неорелігій в Україні;
 • основи, на яких ґрунтується толерантність;
 • про нерозривність толерантності з і свободи совісті;
 • зв’язок свободи совісті та інших прав людини.

 

 • вміти:
 • розрізняти теологічні та філософські релігієзнавчі концепції;
 • розрізняти окремі елементи релігії;
 • розрізняти світові, національні та родоплемінні релігії;
 • розрізняти церкви від сект та деномінацій;
 • розрізняти різні типи і форми релігій;
 • розкрити сутність буддизму, ісламу;
 • визначити своєрідність кожного з напрямів буддизму, ісламу;
 • розкрити причини появи і поширення різних релігій в Україні;
 • розкрити причини поширення  протестантизму в Україні;
 • визначити особливості неорелігій в Україні;
 • розкрити сутність свободи совісті;
 • порівняти ставлення до свободи совісті в різних релігійних традиціях;
 • визначити особливості та складові частини толерантності;
 • дати оцінку певного суспільного явища з позиції його відповідності засадам свободи совісті.

 

 

 

Форма  звітності:       залік____________________________

                                                                                (екзамен, залік)

Мова вивчення: ____      українська                  __________  _                          

 

 

Робоча  програма  дисципліни:http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%BB%C2%A6%D0%B3%C2%A6%C2%A6%D0%B7%D0%BD-2016.pdf

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)