Право соціального забезпечення

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

Назва  дисципліни: ___Право соціального забезпечення___                        

Семестр: 5

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___ 

 

 загальна кількість годин 60 (кредитів ЄКТС – 2);

  аудиторні години – 34 (лекції – 17 , практичні – 17 , семінарські – 0,

  лабораторні – 0 )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни є норми Конституції України, Основ законодавства України про охорону загальнообов’язкове державне соціальне страхування, законів та підзаконних нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки у даній сфері.

Зміст

Правові механізми регулювання відносин права соціального забезпечення; суб’єкти цих відносин та їх правовий статус; підстави виникнення, зміни та припинення соціально забезпечувальних правовідносин, способи забезпечення їх існування; правові засади загальнообов’язкового державного соціального страхування; порядок і умови надання різних видів соціального забезпечення; порядок вирішення спорів, що виникають між суб’єктами права соціального забезпечення; міжнародно-правові стандарти у сфері соціального забезпечення.

Результати навчання:

  • знати:

–  правові механізми регулювання відносин права соціального забезпечення;

–  суб’єктів цих відносин та їх правовий статус;

–  підстави виникнення, зміни та припинення соціально забезпечувальних правовідносин, способи забезпечення їх існування;

–  правові засади загальнообов’язкового державного соціального страхування;

–  порядок і умови надання різних видів соціального забезпечення;

–  порядок вирішення спорів, що виникають між суб’єктами права соціального забезпечення;

–  міжнародно-правові стандарти у сфері соціального забезпечення.

  • вміти:

–  визначати галузеву приналежність відносин у сфері соціального забезпечення;

–  тлумачити чинне законодавство, яке передбачає правове регулювання окремих видів соціального забезпечення та соціальний захист окремих категорій громадян;

–  застосовувати чинне законодавство;

–  визначати розміри пенсій та допомоги;

–  розробляти проекти документів, необхідних для призначення окремих видів соціального забезпечення.

 

Форма  звітності:    залік___________________________

                                                                                      (екзамен, залік)

Мова вивчення:    українська_                        ___________                         

 

Робоча  програма  дисципліни:           http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/pravo-sotsial-noho-zabezpechennia-1.pdf

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)