Основи права Європейського Союзу

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: __Основи права Європейського Союзу__

Семестр: __6_

 

 Спеціальність (спеціалізація): _______081 Право_____________________

 

загальна кількість годин  90  (кредитів ЄКТС –  3 );

  аудиторні години –  48   (лекції –  32 , практичні – 16  , семінарські – 0_,

  лабораторні – 0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом даної дисципліни є вивчення теоретичних проблем права Європейського Союзу, дослідження окремих його галузей: права економічної інтеграції, права внутрішнього рину Європейського Союзу, права зовнішніх зносин Європейського Союзу.

Зміст

Структура навчальної дисципліни «Основи права Європейського Союзу» складається із Загальної та Особливої частини, в яких розкриваються як теоретичні основи функціонування та розвитку права Європейського Союзу так і його специфіка та особливості. У свою чергу, вивчення права Європейського Союзу нерозривно пов’язане із опрацюванням міжнародно-правових актів Європейського Союзу, правових актів Європейського Союзу (регламентів, директив та рішень) а також із ознайомленням та аналізом рішень Суду Європейського Союзу.

Мета вивчення курсу «Основи права Європейського Союзу» полягає у формуванні у студентів загальнотеоретичного рівня стосовно засад функціонування правової системи Європейського Союзу, якій немає аналогів в світі з огляду та вивчення досвіду їх практичного застосування в європейських державах у сфері створенні єдиного ринку, правового і соціального орієнтованого суспільства.

Вивчення права Європейського Союзу нерозривно пов’язане із опрацюванням міжнародно-правових актів Європейського Союзу, правових актів Європейського Союзу (регламентів, директив та рішень) а також із ознайомленням та аналізом рішень Суду Європейського Союзу.

 

Результати навчання:

  • знати:

– основні засади правового регулювання європейської інтеграції;

– методи дослідження права Європейського Союзу;

– загальні принципи та джерела права Європейського Союзу;

– специфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів і третіх країн;

– механізм прийняття рішень в рамках Європейського Союзу;

– систему та повноваження органів Європейського Союзу;

– правові засади зовнішньої політики Європейського Союзу;

– договірний та інституційний механізми регулювання відносин між Україною та Європейським Союзом.

 

  •      вміти:

 

– застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних з розбудовою відносин України з Європейським Союзом;

 

– аналізувати джерела права Європейським Союзом;

 

– оцінювати стан відповідності законодавства України з правом Європейським Союзом;

 

– орієнтуватися в літературі за фахом

 

Форма  звітності:__________залік____________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____     українська___________                        

 

Робоча  програма  дисципліни:            www. lnu.edu.ua//*** 

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)