Основи інформатики та ОТ

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ____Основи інформатики та ОТ_____

Семестр: 3

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право____

 

 загальна кількість годин 60 (кредитів ЄКТС – 2);

  аудиторні години – 40 (лекції – 4 , практичні – 0 , семінарські – 0,

  лабораторні 36  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс є базовим для підготовки студентів Правничого коледжу в галузі комп’ютерних наук. Викладання курсу має на меті сформувати у студентів систему знань та навиків в області використання сучасних комп’ютерів. Розглядаються різні аспекти використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів.

В курсі викладено загальні принципи організації та функціонування комп’ютера, основи операційної системи Windows, файлової системи компютера, принципи організації та використання локальних комп’ютерних мереж. Детально розглянуто використання стандарт­них і програм ОС Windows, програм пакету Microsoft Office.

Курс викладається впродовж другого семестру. Лекції дають необхідні початкові знання з предмету. Повне вивчення відбувається під час виконання завдань лабораторного практикуму. Кожна лабораторна робота має мету, завдання, теоретичні відомості, опис послідовності виконання, завдання для самостійної роботи. У результаті студент отримує теоретичні знання і практичні навики, потрібні для повсякденної роботи в офісі.

 

 

Результати навчання:

  • знати:  влаштування файлової системи комп’ютера, засади взаємодії з графічним ін­терфейсом ОС Windows, правила використання та моживості стандартних і офісних програм.
  • вміти: знаходити потрібні дані на дисках комп’ютера, створювати й редагувати каталоги, текстові та табличні документи, досконало використовувати можливості офісних програм.

 

Форма  звітності:_____залік____________________________

                                                                                             (екзамен, залік)

Мова вивчення: ___українська___________________________                         

 

Робоча  програма  дисципліни: http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/RP18-inform.pdf

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)