Логіка

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Логіка____

 Семестр: 3

 

 Спеціальність (спеціалізація): _____081 Право_______

 

загальна кількість годин  90  (кредитів ЄКТС –  3  );

  аудиторні години –  54  (лекції –  36  , практичні – 18  , семінарські – ,

  лабораторні –  0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом логіки як науки є мислення людини, а саме закони й форми правильної побудови мислення. Формальна логіка досліджує лише одну сторону мислення, їхню структуру, досліджує форми мислення як форми відтворення відносно постійних, якісно визначених предметів і явищ, стійких зв’язків і відносин. Вона вивчає структуру готових форм мислення, відхиляючись від процесу їх формування і розвитку.

Зміст

Предмет і значення логіки. Логічні закони мислення: потужності суперечності, виключеного третього, достатньої підстави. Поняття як форма мислення логічні операції з поняттям. Судження, його структура і види. Відношення між судженнями. Логічний квадрат умови, вид і його характеристика. Види умовиводів. Простий категоричний силогізм: загальні правила, фігури і розподільні сигологізми. Складні і скороченні силогізми. Умовно-категоричні, розподільно-категоричні і умовно-розподільні силогізми. Індуктивні умовиводи. Повна і неповна індукція. Наукова індукція. Методи встановлення зв’язків між явищами. Аналогія і гіпотеза. Доведення і спростування. Правила доведення і спростування. Значення логіки в практичній діяльності.

Логіка тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Філософія”, “Основами психології та педагогіки”, “Методика виховної роботи”.

 

Результати навчання:

 

  • знати:

 

  • на понятійному рівні – об’єкт та предмет науки логіки; логічні основи аналізу юридичної мови; основні форми абстрактного мислення та логічні закони; способи визначення істинності висловлювань та особливості застосування логічних методів в теоретико-пізнавальної діяльності юристів;
  • на фундаментальному рівні – структуру та різновиди основних форм мислення; типи об’єктивних зв’язків та відношень між поняттями, висловлюваннями; вимоги формально- логічних законів, дотримання яких визначає логічну правильність розсудів;
  • на практично-методологічному рівні – правила виконання логічних операцій над поняттями, висловлюваннями, умовиводами; логічні способи доведення та спростування, прийоми ведення дискусій та полемік.
  • вміти:
  • на евристичному рівні – виявляти найтиповіші випадки порушень законів логіки, що зустрічаються в літературних творах, юридичних текстах, в публічних промовах 5 учасників судових дебатів;
  • наводити власні приклади, демонструючи тим самим свій рівень знань специфіки логічної організації форм абстрактного мислення;
  • вміти здійснювати самостійно логічні операції над поняттями, висловлюваннями, умовиводами;
  • знаходити власні аргументи для обгрунтування істинності/хибності певних тверджень (тез).

 

 Форма  звітності:______екзамен_______

                                                                  (екзамен, залік)

Мова вивчення: ___      українська                  ____                     

 

Робоча  програма  дисципліни:            

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)