Латинська мова

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

Назва  дисципліни: ___Латинська мова

 Семестр: 1  

 

 Спеціальність (спеціалізація): _____081 Право_______

 

загальна кількість годин __60____ (кредитів ЄКТС – _2__);

  аудиторні години – ____36_ (лекції –  0   , практичні –_36_ , семінарські –_0,

  лабораторні – _0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення латинської мови є засвоєння слухачами граматичної будови латинської мови, читання та переклад текстів історичного та юридичного напрямку, засвоєння певного мінімуму латинських слів, продуктивних для лексичного фонду мови, яка вивчається, засвоєння латинських висловів.

Зміст

Про походження латинської мови. Іменники. Дієслово (теперішній час, активного та пасивного стану, майбутній час активного та пасивного стану, минулий час пасивного та активного стану). Прикметники, ступені порівняння прикметників. Синтаксичні звороти. Числівники. Дієприкметники. Умовний спосіб. Латинські вислови. “Gaudeamus”.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу,
  • лексичний мінімум, студентський гімн, прислів’я та крилаті вислови, латинську юридичну термінологію
  • вміти:
  • латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу, лексичний мінімум, студентський гімн, прислів’я та крилаті вислови.

 

Форма  звітності:__________залік__________

                                                                                               (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____      українська                  ____                     

 

Робоча  програма  дисципліни:            

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)