Кримінологія

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: _______Кримінологія ____

Семестр: 6

 

 Спеціальність (спеціалізація): _____081 Право_______

 

загальна кількість годин  60  (кредитів ЄКТС –  2 );

 аудиторні години –  32 (лекції – 16  , практичні – 16  , семінарські – ,

 лабораторні –  0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення навчальної дисципліни є злочинність, а також шляхи та засоби її попередження.

Зміст

Кримінологія – одна з важливих дисциплін для майбутніх юристів. Дослідження і оцінка злочинності, її змін, регіональних і соціально-групових відмінностей; вивчення процесів детермінації і причинності відповідної злочинності; розробка рекомендацій з питань запобігання цьому явищу, а також методологія та методика кримінологічних досліджень важливі як для працівників правоохоронних органів, інших державних органів, так і для тих, хто займається питаннями кримінального права, криміналістики та кримінально-виконавчого права. Така пильна увага до цієї проблеми зумовлюється ще й тим, що сучасна епоха характеризується інтенсивним зростанням злочинності в більшості країн світу, зокрема і в Україні.

Для   всестороннього   засвоєння   курсу «Кримінологія»  необхідні  знання  таких  дисциплін,  як  загальна  теорія  права, кримінальне, кримінально-виконавче,     кримінально-процесуальне, адміністративне право.

 

Результати навчання:

  • знати:

– теоретичний матеріал, що стосується поняття, предмета, методу кримінології як навчальної дисципліни, предмет, завдання кримінології як науки;

 

– законодавство, що регулює питання попередження злочинності загалом та окремих її видів зокрема.

  • вміти:

– на практиці застосовувати знання з кримінології, які включають розуміння поняття та суті злочинності, особи злочинця та особи потерпілого, їх характерні риси та ознаки, основні риси причин та умов злочинності, способи запобігання злочинності в цілому та окремих її видів.

 

 Форма  звітності:________________залік__________

                                                                                               (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____      українська                  ____                     

 

 

Робоча  програма  дисципліни:    https://bit.ly/30JTK4a       

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)