Кримінально-виконавче право

О П И С  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

Назва дисципліни: ___Кримінально-виконавче право___
Семестр: 5

Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___

загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2);
аудиторні години – 36 (лекції – 18, практичні – 18 , семінарські – 0 ,
лабораторні – 0 )

Анотація навчальної дисципліни:
Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, закономірності та основні ознаки кримінально-виконавчого права як самостійної галузі права; кримінально-виконавча політика України; діяльність органів та установ, які виконують кримінальні покарання; історія розвитку кримінально-виконавчого права, досвід інших держав у сфері правового регулювання та практики виконання покарань.
Зміст
Навчальна дисципліна Кримінально-виконавче право України передбачає поглиблене вивчення та засвоєння студентами норм кримінально-виконавчого права України, що визначають порядок виконання та відбування покарань, правовий статус засуджених до всіх видів покарань, підстави, порядок звільнення від відбування покарання; здійснення контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання; порядок здійснення нагляду і контролю за виконанням покарань; вивчення практики діяльності органів і установ виконання покарань; вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності; оволодіння знаннями щодо вирішення теоретичних та практичних проблем, що стосуються правового регулювання відносин, що виникають у сфері виконання та відбування покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового впливу. У процесі вивчення навчального курсу студенти мають можливість оволодіти розробленими наукою кримінально-виконавчого права рекомендаціями щодо ефективного застосування кримінально-виконавчого права, ознайомитися з основними напрямками кримінально-виконавчої політики України, рекомендаціями щодо вдосконалення правозастосування. Кримінально-виконавче право має тісний зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, зокрема, з кримінальним, кримінальним процесуальним правом.

Результати навчання:
• знати:
 систему кримінально-виконавчого законодавства України, принципи кримінально-виконавчого права України, правове регулювання відносин у сфері виконання та відбування покарань та застосування інших заходів кримінально-правового характеру за кримінально-виконавчим законодавством України;
 положення науки кримінально-виконавчого права, що визначають поняття, предмет, метод кримінально-виконавчого права як галузі права, предмет, завдання, систему кримінально-виконавчого права як науки, навчальної дисципліни, джерела кримінально-виконавчого права;
 законодавство, що регулює діяльність органів і установ виконання покарань, інших органів, що виконують покарання, порядок і умови виконання покарань, застосування інших заходів кримінально-правового характеру, нагляд і контроль за виконанням покарань, а також про розроблені наукою кримінально-виконавчого права рекомендації щодо ефективного застосування законодавства та вдосконалення правозастосування;
• вміти:
 на практиці застосовувати норми кримінально-виконавчого законодавства, що регулюють діяльність органів і установ виконання покарань, їх взаємодію з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян з питань виконання покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового впливу, порядок та умови виконання покарань, правовий статус засуджених, нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань, здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання, участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених;
 вирішувати практичні ситуації;
 складати документи, що стосуються процедури виконання покарань, застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового характеру.

Форма звітності:____залік________________________________
(екзамен, залік)
Мова вивчення: ____ українська ___________________

Робоча програма дисципліни:http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Nova-Prohrama-kursu-Finansove-pravo.pdf