Кримінальне право України

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Кримінальне право України___                     

Семестр: 3,4, 5, 6

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___

 

загальна кількість годин 480 (кредитів ЄКТС – 16);

  аудиторні години – 344 (лекції – 189 , практичні – 155 , семінарські – 0,

  лабораторні – 0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є юридичні норми, що регулюють відносини, які виникають у результаті вчинення злочину і застосуванні відповідного покарання до особи, що його вчинила.

Зміст

Предмет і завдання курсу. Ознаки злочину, його склад і підстави кримінальної відповідальності. Чинність кримінального закону у просторі і часі. Стадії вчинення злочину, співучасть у злочині; Множинність злочинів. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. Система і види покарань, їх призначення. Погашення та зняття судимості.

Дисципліна тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Конституційне право», «Кримінально-процесуальне право», «Кримінально-виконавче право», «Адміністративне право», «Міжнародне право».

 

Результати навчання:

 • знати:
 • Положення чинного КК України, що регламентують чинність кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб;
 • поняття та ознаки злочину, види злочинів;
 • поняття кримінальної відповідальності та її підставу;
 • елементи та ознаки складу злочину;
 • поняття та види стадій вчинення злочину; поняття та форми готування до злочину;
 • поняття, ознаки та види замаху на злочин;
 • поняття, ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця;
 • поняття, ознаки співучасті у злочині, види співучасників та форми співучасті, підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників злочину;
 • поняття, ознаки та види множинності злочинів;
 • поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння;
 • поняття, ознаки та види покарань, порядок їх призначення, звільнення від покарання, його відбування;
 • поняття судимості та умови погашення судимості;
 • положення рішень Конституційного Суду України та положення постанов Пленуму Верховного Суду України щодо окремих питань положень Загальної частини Кримінального права України, які викликають проблеми у судовій практиці.
 • вміти:
 • користуватися чинним кримінальним законом та правильно застосовувати його законодавчі положення при вирішенні окремих життєвих казусів;
 • правильно використовувати кримінально-правову термінологію;
 • аргументувати своє рішення щодо питання кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, посилаючись на положення чинного кримінального закону, положення рішень Конституційного Суду України та положень Пленуму Верховного Суду України.

 

 

Форма  звітності:___залік, екзамен___________________

                                                                                             (екзамен, залік)

Мова вивчення: _           українська             ______________                         

 

 

Робоча  програма  дисципліни:           http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%90-2-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-7.pdf

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)