Конституційно-процесуальне право

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Конституційно-процесуальне право___

Семестр: 4

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___   

 

 загальна кількість годин 60 (кредитів ЄКТС – 2 );

 аудиторні години – 34 (лекції – 17 , практичні – 17, семінарські – 0,

  лабораторні – 0 )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Вивчення конституційно-процесуального права України має на меті допомогти студентам в усвідомленні процедури реалізації конституційно-процесуальних норм, освоєнні сутності та змісту основних засад здійснення державного будівництва  в Україні та порядку утворення і організації діяльності органів державної влади та  місцевого самоврядування.  Навчальна дисципліна  «Конституційно-процесуальне право України» передбачає поглиблене вивчення таких важливих  інститутів та явищ  як:  виборчий процес в Україні (обрання Глави держави, формування парламенту, обрання депутатів місцевих рад та голів),  інститут прямої демократії (зокрема, реалізацію громадянами України права на участь в референдумах, порядок створення та функціонування органів самоорганізації населення тощо), реалізацію основоположних прав та свобод особи і громадянина в Україні; організацію діяльності Верховної Ради України та її органів (в т.ч. – законодавчий процес, діяльність парламентських комітетів та комісій), порядок організація діяльності органів місцевого самоврядування, депутатів та голів місцевих рад,  конституційне провадження в Україні.

 

Результати навчання:

  • знати:

– особливості політико-правової природи та змісту поняття конституційно-процесуальне право, специфіку  інститутів та норм  конституційно-процесуального права України;

– специфіку регулювання процесу державного будівництва на різних стадіях;

– зміст понять процедура формування органів держави, вибори, виборчий процес, суб’єкти, принципи, стадії та етапи виборчого процесу, особливості використання виборчих систем при формуванні органів держави та місцевого самоврядування;

  • порядок організації, призначення та проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
  • порядок скликання та проведення сесій Верховної Ради України, особливості скликання першої та позачергової сесій парламенту, реалізація установчої, контрольної та фіскальної функції, порядок формування органів держави;
  • порядок проведення сесій місцевих рад, вирішення радами питань місцевого значення, проведення в життя рішень органів виконавчої влади, прийняття рішень радами, організацію роботи постійних комісій ради, утворення та організацію роботи тимчасових та контрольних комісій ради;
  • форми роботи народних депутатів України, реалізацію права на депутатський запит та звернення, процедуру утворення депутатських об’єднань у Верховній Раді України;
  • порядок і процедуру вирішення питань, пов’язаних з проведенням конституційної реформи, стадії конституційного процесу;
  • поняття правотворчого та законодавчого процесу, порядок здійснення законодавчої процедури, підготовка законопроектів, їх експертиза, порядок розгляду і прийняття законопроектів, підписання законів та їх оприлюднення;
  • підстави і порядок набуття та припинення громадянства та реалізація конституційних прав громадянами України.

 

  • вміти:

– охарактеризувати предмет конституційно-процесуального права України;

– аналізувати конституційно-процесуальні норми з точки зору їх структури та змісту;

– визначати види виборів та виборчих систем, тлумачити новели виборчого законодавства, охарактеризувати особливості використання виборчих систем при формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;

– аналізувати  порядок проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;

– характеризувати процедуру реалізації повноважень парламенту, глави держави, уряду та інших органів виконавчої влади, судів загальної та конституційної юрисдикції;

– характеризувати  процедуру реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

 

Форма  звітності:_  залік___________________             _

                                                                                               (екзамен, залік)                                      

Мова вивчення:       українська________________       ___                                      

 

Робоча  програма  дисципліни:            www. lnu.edu.ua//*** 

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)