Конституційне право зарубіжних країн

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: _____Конституційне право зарубіжних країн____  

 Семестр: 3

 

 Спеціальність (спеціалізація): ____081 Право_____  

 

 загальна кількість годин 108 (кредитів ЄКТС – 3 );

  аудиторні години – 34  (лекції – 17 , практичні – 17, семінарські – 0,

  лабораторні – 0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни: Вивчення конституційного права зарубіжних держав є важливим напрямом юридичної освіти. Ця навчальна дисципліна покликана поглибити знання студентів у галузі конституційного права як складного феномену, у якому знаходять своє відображення історія, політика, державне життя зарубіжних країн, їх культура. Вивчаючи конституційне право зарубіжних держав, студент значно розширює та збагачує знання з теорії конституційного права, поглиблює розуміння національного конституційного права, отримує знання щодо соціальної зумовленості правових норм, формує уміння використовувати досвід зарубіжних держав для вдосконалення національного законодавства.

 

 

Результати навчання:

 • знати:
 • особливості політико-правової природи та змісту поняття конституційне право, яке використовується у різних правових системах;
 • специфіку регулювання конституційно-правових відносини у державах, що належать до різних правових систем;
 • зміст понять конституціоналізм, конституція, конституційні та органічні закони, конституційний лад, конституційний статус людини і громадянина, громадянство, безпосередня демократія, вибори, виборча система, референдум, система органів державної влади, адміністративно-територіальний устрій, автономія, місцеве самоврядування;
 • структуру Конституцій Великобританії, Іспанії, Італії, США, ФРН, Франції, Польщі, держав Балтії, держав арабського світу, їх місце та роль у системі законодавства;
 • засади конституційного ладу Великобританії, Іспанії, Італії, США, ФРН, Франції, Польщі, держав арабського світу;
 • підстави і порядок набуття та припинення громадянства в державах ЄС, США, країнах пострадянського простору;
 • основні права, свободи та обов¢язки людини і громадянина, специфіку їх конституційно-правового регулювання;
 • види виборів, виборчих систем і референдумів;
 • порядок формування, функції та повноваження органів державної влади Великобританії, Іспанії, Італії, США, ФРН, Франції, Польщі, Росії та держав Балтії, держав арабського світу (глави держави, парламенту, уряду, міністерств та державних комітетів, судів загальної та конституційної юрисдикції, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування);
 • систему територіального устрою федеративних та унітарних держав;
 • правове становище автономій, національних меншин, корінних народів;
 • систему, функції та повноваження органів місцевого самоврядування.
 • вміти:
 • охарактеризувати Конституції зарубіжних держав за класифікаційними критеріями;
 • аналізувати конституційні норми з точки зору їх структури та змісту;
 • класифікувати конституційні права, свободи та обов¢язки людини і громадянина та аналізувати їх зміст;
 • визначати види виборів та виборчих систем, тлумачити новели виборчого законодавства;
 • аналізувати порядок проведення національних та місцевих референдумів, їх роль у зміцненні демократії;
 • характеризувати обсяг і зміст повноважень парламенту, глави держави, уряду та інших органів виконавчої влади, судів загальної та конституційної юрисдикції;
 • визначати особливості правового статусу автономій в унітарній державі;
 • характеризувати інститут місцевого самоврядування.

  

Форма звітності:___екзамен_________________________

                                                                                    (екзамен, залік)

Мова вивчення:        українська_______________________

 

Робоча  програма  дисципліни:   http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/robocha-kpzk-2019.pdf      

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)