Конституційне право України

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: _____Конституційне право України____

Семестр: 2

 

 Спеціальність (спеціалізація): ____081 Право_____   

 

 загальна кількість годин 210 (кредитів ЄКТС 7 );

  аудиторні години – 102 (лекції – 51 , практичні – 51 , семінарські – 0,

  лабораторні – 0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни: Предметом вивчення  навчальної дисципліни є конституційне право України як галузь права,наука та навчальна дисципліна, теоретичні основи вчення про конституцію та характеристика основних положень Конституції України, правовий статус людини та громадянина, територіальний устрій держави, порядок утворення, функції, повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування. Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційне право України»  є  забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що володіють ґрунтовними знаннями в галузі конституційного права, вміють використовувати їх у повсякденному житті та професійній діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційне право України» є  формування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знання та вміння правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство України.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • основні категорії, поняття та їх визначення з курсу «Конституційне право України», зміст предмету «Конституційного права України» як галузі права та його структуру, місце і роль конституційного права в системі національного права, основні етапи становлення конституційного права, особливості його норм та інститутів, відповідальності, структуру конституційно-правових відносин;
 • основи теорії конституції та конституціоналізму, зміст та систему правового положення особи і громадянина в Україні;
 • основи парламентаризму, зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, конституційно-правовий статус глави держави, парламенту, органів виконавчої та судової влади, основи державно-територіального устрою України;
 • вимоги, які ставляться до юриста який працює в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, юриста, який здійснює правове забезпечення діяльності політичних партій та громадських організацій, проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування на рівні дільничних та окружних виборчих комісій, правове забезпечення діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад, тощо.

 

 • вміти :
 • правильно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій),
 • орієнтуватися в чинному конституційному законодавстві, в т.ч. на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-правових документів, застосовувати необхідні конституційно-правові акти,
 • давати усні та письмові пояснення з питань конституційного права, складати основні види документів, які випливають із застосування норм конституційного права;
 • обґрунтовувати підстави і порядок реалізації громадянами передбачених Конституцією України та міжнародними договорами і угодами прав і свобод;
 • аналізувати форми організації та діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
 • визначати правові підстави настання відповідальності для органів державної влади та місцевого самоврядування за порушення конституційно-правових норм та особливості конституційно-правової відповідальності;
 • складати проекти конституційних звернень та скарг, аналітичних записок до законопроектів, проектів рішень органів місцевого самоврядування

 

Форма звітності:___екзамен______________________________

                                                                                    (екзамен, залік)

Мова вивчення:        українська____________________________

 

Робоча  програма  дисципліни:          

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)