Історія української культури

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Історія української культури___                    

Семестр: 2

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081  Право___

 

загальна кількість годин 90  (кредитів ЄКТС – 3);

  аудиторні години – 34 (лекції – 17 , практичні – 17 , семінарські – 0,

  лабораторні – 0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Дисципліна покликана формувати вміння розглядати культурні події через призму історії вітчизняної культури.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • Положення чинного КК України, що регламентують чинність кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб; поняття та ознаки злочину, види злочинів;
 • поняття кримінальної відповідальності та її підставу;
 • елементи та ознаки складу злочину;
 • поняття та види стадій вчинення злочину; поняття та форми готування до злочину;
 • поняття, ознаки та види замаху на злочин;
 • поняття, ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця;
 • поняття, ознаки співучасті у злочині, види співучасників та форми співучасті, підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників злочину;
 • поняття, ознаки та види множинності злочинів;
 • поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння;
 • поняття, ознаки та види покарань, порядок їх призначення, звільнення від покарання, його відбування;
 • поняття судимості та умови погашення судимості;
 • положення рішень Конституційного Суду України та положення постанов Пленуму Верховного Суду України щодо окремих питань положень Загальної частини Кримінального права України, які викликають проблеми у судовій практиці.
 • вміти:
 • користуватися чинним кримінальним законом та правильно застосовувати його законодавчі положення при вирішенні окремих життєвих казусів;
 • правильно використовувати кримінально-правову термінологію;
 • аргументувати своє рішення щодо питання кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, посилаючись на положення чинного кримінального закону, положення рішень Конституційного Суду України та положень Пленуму Верховного Суду України.

 

Форма  звітності:____залік__________________________

                                                                                           (екзамен, залік)

Мова вивчення: _      українська             ________________                         

 

 

Робоча  програма  дисципліни:            

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)