Історія держави і права зарубіжних країн

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ___Історія держави і права зарубіжних країн___

Семестр:  1  

 

 Спеціальність (спеціалізація):  __081  Право___  

 

 загальна кількість годин 180 (кредитів ЄКТС – 6);

  аудиторні години – 90 (лекції – 54, практичні – 36, семінарські – 0,

  лабораторні – 0 )

 

Анотація  навчальної   дисципліни: Предметом вивчення дисципліни є процес виникнення та розвитку держав, а також їх правові системи. Як навчальна дисципліна вона має важливе значення для юридичної освіти, навчає аналізуванню закономірностей розвитку держави і права, показує їх роль у розвитку суспільства.

Зміст

Держава і право Стародавнього Сходу, Стародавньої Греції. Ранньофеодальні держави Європи та їх правові системи. Феодальні держави. Система феодального права. Перехід до капіталізму. Зарубіжні держави та право у новий період. Розвиток держави і права зарубіжних країн на сучасному етапі.

Дисципліна тісно пов’язана з теорією держави та права, історією держави та права України.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • історико-правові передумови та причини виникнення різних держав світу;
  • основні пам’ятки права різних держав світу;
  • загальну та спеціальну літературу, яка використовується при вивченні предмету;
  • історико-юридичні особливості державного устрою і правових систем у зарубіжних країнах.
  • вміти:
  • повно, всебічно і об’єктивно аналізувати стародавні держави й античне право;
  • вирізнити особливості держав та права періоду Середньовіччя;
  • комплексно та неупереджено пізнавати історію держав і права Нового часу;
  • інтерпретувати події політико-правового розвитку держав світу у ХХ ст. та поч. ХХІ ст.

   

Форма  звітності: __     екзамен___________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення: ____     українська                   ________                      

 

 

Робоча  програма  дисципліни:            

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)