Історія держави і права України

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва дисципліни: ____Історія держави і права України_____

Семестр: 1

Спеціальність: ____081 Право____

 

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6);

                          аудиторні години – 90 (лекції – 54 , практичні – 36 , семінарські – 0,

лабораторні – 0 )

 

Анотація  навчальної дисципліни: Історія держави і права України є фундаментально дисципліною, яка вивчає становлення та розвиток українського права, української державності, формування та генези органів державної влади, судових органів та правових інститутів. Набуті знання формують цілісне розуміння правового минулого українського народу та утверджують основні засади, принципи і цінності, вироблені українським народом протягом своєї тисячолітньої історії.

Результати навчання:

  • знати:
  • етапи становлення української державності;
  • етапи становлення українського права;
  • джерела кодифікації, еволюції галузей українського права на усіх етапах історичного розвитку;
  • закономірності та характерні особливості історичного розвитку систем органів державної влади, центрального, місцевого управління та суду;

 

  • вміти:
  • із застосуванням засвоєного матеріалу розв’язувати конкретні життєві випадки (казуси);
  • застосовувати отримані знання, уміння та навички при виконанні індивідуальних завдань;
  • аналізувати джерела українського права;
  • на основі історичко-правових знань вдосконалювати національну свідомість, правову культур, розуміти значення державно-правових інститутів у житті суспільства.

 

Форма звітності:____ екзамен_________________

                                                                                    (екзамен, залік)

Мова вивчення:        українська_____________________

 

Робоча  програма  дисципліни:           

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)