Іноземна мова

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

Назва  дисципліни: ___Іноземна мова____

 Семестр: 1, 2, 3, 4

 

 Спеціальність (спеціалізація): _____081 Право_______

 

загальна кількість годин 360  (кредитів ЄКТС – 12 );

  аудиторні години – 210  (лекції –  0  , практичні – 210   , семінарські – 0 ,

  лабораторні –  0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є вдосконалення вмінь та навичок розмовної мови повсякденного вжитку.

В процесі  вивчення іноземної мови студенти повинні засвоїти лексико-граматичний матеріал, вміти спілкуватися на професійні та побутові теми, виконувати двосторонній переклад.

Зміст

Корективно-повторювальний курс; біографія, сім’я, розклад дня ВНЗ; політична карта світу.

Викладання дисципліни базується на удосконаленні вмінь та навичок володіння іноземною мовою, отриманих слухачами під час вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі.

 

Результати навчання:

  • знати:

¾ фонетичні норми англійської мови;

¾  властивості слова і словотвір;

¾  лексичний мінімум;

¾  граматичний матеріал в обсягах передбачених програмою.

  • вміти:

¾ артикулювати англійські звуки;

¾  практично володіти лексичними одиницями в межах лексичного мінімуму та тематики передбачених програмою;

¾ працювати з різними типами словників;

¾  теоретично і практично володіти запланованим граматичним матеріалом;

¾  висловлювати свою думку та отримувати інформацію у співрозмовника;

¾  написати резюме, приватний та офіційний лист, твір відповідно до тематики курсу

 

Форма  звітності:______залік, екзамен_______

                                                                  (екзамен, залік)

Мова вивчення: ___      англійська                ____                     

 

Робоча  програма  дисципліни:            www. lnu.edu.ua//***