Фінансове право України

О П И С  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

Назва дисципліни: ___Фінансове право України___
Семестр: 5

Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 70 (лекції – 36 , практичні – 34, семінарські – 0,
лабораторні – 0 )

Анотація навчальної дисципліни:
Предметом вивчення дисципліни є загальні положення правового регулювання фінансових відносин, правове положення суб’єктів фінансової діяльності, основні форми та категорії бюджетного права, бюджетної системи та бюджетного процесу, правові основи оподаткування юридичних та фізичних осіб в Україні, норми, що характеризують банківську діяльність, валютне регулювання та грошовий обіг.
Зміст
Фінансова діяльність держави і фінансове право. Фінансово-правові норми, правовідносини фінансовий контроль в Україні. Бюджет і бюджетне право. Загальна характеристика правового регулювання державних доходів. Податкове право. Неподаткові доходи. Державне майнове і особисте страхування в Україні. Правовий режим і особливості фінансування окремих галузей народного господарства. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Основи валютного законодавства України.

Результати навчання:
• знати:
– предмет, метод, зміст основних категоріальних понять фінансового права;
– стадії бюджетного процесу в Україні;
– правове регулювання податкової системи України;
– правове забезпечення здійснення державних видатків та функціонування державних цільових фондів.
• вміти:
– відповідати на основні теоретичні запитання теми;
– аналізувати законодавство і нормативно-правові акти;
– знати відповіді на контрольні запитання до теми;
– давати правову оцінку казусів-задач до теми заняття;
– правильно визначати бюджетний устрій і бюджетний процес;
– аналізувати податкову систему України, а також правовідносини у банківській, страховій та валютній сферах.

Форма звітності:___екзамен_______________________
(екзамен, залік)
Мова вивчення: ____ українська ___________

Робоча програма дисципліни: www. http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Robocha-prohrama-Finansove-pravo-2020.pdf