Філософія

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: ____________Філософія____                            ________________  Семестр: _3

 

 Спеціальність(спеціалізація): 081 Право

 

загальна кількість годин 90  (кредитів ЄКТС –  3 );

аудиторні години – 54 (лекції – 36  , практичні – 18  , семінарські –,

 лабораторні – 0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є природа та сутність світу, людини, взаємовідносин між світом та людиною. Філософія це критичні роздуми про будову світу, про місце людини в ньому, про її пізнавальні можливості і здібності творити добро і зло.

 

Зміст

Філософія є своєрідною цариною знань, яка передбачає різноманіття філософських уявлень, утворюючи складну структуру. Філософія включає такі сфери знання:

 • історія філософії – розділ, який вивчає розвиток філософських ідей в інтелектуальній історії людства;
 • онтологія – вчення про буття, його устрій, властивості, зміни та розвиток;
 • гносеологія – теорія пізнання, що досліджує людські пізнавальні здібності, їх можливості;
 • антропологія – вчення про людину, його походження та взаємовідношення з навколишнім світом, природою, суспільством;
 • Аксіологія – наука про цінності, про порівняльне значення різних сторін буття;
 • Соціальна філософія – розділ , що вивчає людину і світ, який вона створює і в якому живе.

Філософія тісно пов’язана з такими дисциплінами, як: “Політологія”, “Логіка”, “Основи економічних теорій”, “Етика і естетика”, “Актуальні проблеми історії України”, “Основи психології і педагогіки”, “Соціологія”, “Релігієзнавство”.

Зв’язок філософії з іншими дисциплінами виявляється у створенні методологічних засад та світоглядних орієнтирів сучасних наук. Інші дисципліни з свого боку збагачують філософію емпіричним матеріалом.

 

Результати навчання:

 • знати:

 

 • знати основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми;
 • визначення фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, антропології, персоналізму, гносеології та епістемології, аксіології, філософії культури,орієнтуватися в першоджерелах, основній сучасній філософській літературі і філософській україністиці.

 

 • вміти:
 • поєднувати набуті знання в цілісний образ світу, застосовувати їх для аналізу сучасних проблем і виформування власної позиції.

 

 

Форма  звітності:______екзамен________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____   українська                     ___________                         

 

 

Робоча  програма  дисципліни:          

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)