Етика(загальна та правова)

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: _________Етика(загальна та правова)______________

 Семестр: _4__

 

 Спеціальність (спеціалізація):  _081 Право__

 

загальна кількість годин 60  (кредитів ЄКТС –  2 );

  аудиторні години –  34  (лекції –  17  , практичні – 17   , семінарські –  0  ,

  лабораторні –  0 )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Етика – є обов’язковим предметом учбової програми всіх юридичних закладів. Етика — це наука про найбільш загальні закони становлення та історичного розвитку моралі. Предметом етики є мораль. В основному сфери дії норм моралі і права перекривають одна одну або мають тотожний зміст (наприклад, заборона вбивства). Але крім того, вони взаємодоповнюють одне одного (мораль дає внутрішню мотивацію, закон примус для виконання). Взаємовплив моралі і права може виражатися в таких формах: переростання правової норми в норму моралі (юридичне переслідування відьом переросло в моральне засудження гадань тощо), і навпаки (наклепництво), перетворення правової норми в аморальну (рабство), і крім того, між моральними і правовими нормами може виникнути конфлікт. Єдиний шлях виходу з цього конфлікту у зміні законодавства, наданні йому морального змісту, пристосуванні його до потреб людини.

Мета вивчення курсу – полягає в ознайомленні студентів з теоретико-методологічними і практичними питаннями етики, з специфікою професійної діяльності юриста, показати шляхи удосконалення і розвитку його особистості. Завданням вивчення даного курсу є: ознайомити студентів з моральними проблемами, які виникають в правоохоронній діяльності, при здійсненні правосуддя й адвокатської практики.

 

Результати навчання:

 

 • знати:
 • понятійно-категоріальний апарат етичних вчень;
 • основні підходи до трактування предмета етики, організацію, методи та методику деонтологічної правових норм і колізій;
 • основні соціологічні теорії і концепції та етапи розвитку етичних вчень, концептуальні засади виникнення та функціонування нормативних принципів; складові та функціональне навантаження моральних феноменів, моральні
 • пріоритети культурного, політичного, правового життя, особливості комунікативних процесів у різних сферах життя.

 

 • знати:
 • давати визначення основних етичних понять та категорій;
 • проводити якісний аналіз фактів, документів, явищ та ситуацій відтворювати структуру моральних феноменів;
 • класифікувати різноманітні моральні норми в контекстах суспільств й культур на основі певних критеріїв;
 • прогнозувати тенденції їх розвитку, ефективно налагоджувати комунікативну діяльність, виправдано та ефективно прилучатися до різних сфер життя (культурної, політичної, правової тощо);
 • обирати оптимальну стратегію поведінки у визначених ситуацій.

 

Форма  звітності:______залік____________________________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____     українська__________________________________________                        

 

Робоча  програма  дисципліни:  https://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/RP-Etyka-2020.pdf    

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)