Круглякова Віра Володимирівна

Посада: викладач циклової (предметної) комісії з професійно-орієнтованихних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-55

Електронна пошта: vira.kruhlyakova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Економічна теорія, управління інноваційною діяльністю, фінанси, фінансове право.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Круглякова В.В. Інноваційний потенціал суб’єктів господарювання харчової промисловості України: монографія / В. Круглякова, З. Юринець. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 132 с.
 2. Юринець З. В., Грищук А. М., Круглякова В. В. та ін. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 300 с. – 15,7 д.а.

Навчальні посібники:

 1. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності / Стасишин А. В., Дубик В.Я., Голинський Ю.О., Круглякова В.В. та ін.; за ред Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460с.

 Стаття у науковому журналі, що індексуються у міжнародній наукометричній базі SCOPUS:

 1. Круглякова В. В., Юринець З. В. Нейромережеве моделювання як інструмент прогнозування інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми економіки. 2016. №6. С. 425-432. – 0,33 д.а.

Статті у наукових журналах, які індексуються у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus:

 1. Круглякова В. В. (Звір В. В.), Юринець З. В., Задорожний Д. Б. Розвиток інноваційної діяльності в Україні та світі // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. 2013. Вип. 23.10. С. 282-291. – 0,66 д.а.
 2. Круглякова В. В., Юринець З. В. Оцінювання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання харчової промисловості // Економіка та суспільство. Електронне фахове видання. 2016. Вип. 7. С. 546-550. – 0,44 д.а.
 3. Круглякова В. В., Юринець З. В., Юринець Р. В. Особливості мотивування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: Науковий журнал. 2017. №2, Т.1 (246). С. 122-125. – 0,42 д.а.
 4. Круглякова В. В., Юринець З. В., Гнилянська Л. Й. Послідовно-паралельний підхід до управління інноваційним потенціалом на всіх рівнях національної економіки // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: Науковий журнал. 2017. №5 (251). С. 187-189. – 0,5 д.а.
 5. Круглякова В. В., Юринець З. В., Петрух О. А. Інноваційно-інвестиційна політика держави: стан та особливості розвитку // Економіка та суспільство. Електронне фахове видання. 2016. Вип. 4. С. 108-113. – 0,53 д.а.
 6. Круглякова В. В., Юринець З. В., Петрух О. А. Бар’єри на шляху розвитку інноваційної діяльності в економіці України // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. 2016. Вип. 12. С. 183-187. – 0,48 д.а.
 7. Круглякова В. В., Юринець З. В., Кохан М. О. Активізація інноваційного потенціалу харчової промисловості як запорука економічного розвитку країни // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: Науковий журнал. 2018. №3, Т.1 (258). С. 90-93. – 0,3 д.а.
 8. Круглякова В. В., Юринець З. В., Мищишин І. Р. Стратегічні підходи до розвитку суб’єктів господарювання на основі активізації використання їх інноваційного потенціалу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. Львів. 2018. Вип. 3 (131). С. 121-125. – 0,6 д.а.

 Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Круглякова В. В. Інноваційний потенціал як основа стратегії розвитку підприємств // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2014. Вип. 1/1, Т. 19. С. 104-106. – 0,25 д.а.
 2. Круглякова В. В. Методологія оцінювання інноваційного потенціалу підприємств // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. 2015. Вип. 28, Ч.4. С. 39-41. – 0,38 д.а.

 Публікації в інших наукових виданнях:

 1. Krugliakova V.V. Innovative activities of the food industry companies in Ukraine: state and perspectives of development // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. CA, USA, B&M Publishing. 2017. 8-th edition. P. 199-204. – 0,35 д.а.

Тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Круглякова В. В. Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю. Харків, 1 листопада 2016. С. 135-137. – 0,18 д.а.
 2. Круглякова В. В. Структура інноваційного потенціалу та особливості управління ним // Актуальні питання економічних наук: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк, 14-15 лютого 2014. С. 133-135. – 0,22 д.а.
 3. Круглякова В. В. Основні фактори розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Ч.1. Київ, 7-8 листопада 2014. С. 102-104. – 0,2 д.а.
 4. Круглякова В. В. Напрями розвитку інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості України в сучасних умовах // Економічне зростання в епоху соціальних трансформацій: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. Краматорськ, 26 січня 2017. С. 93-96. – 0,25 д.а.
 5. Круглякова В. В. Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку регіонів // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали ХХІІ-гої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 15-16 травня 2015. С. 116-117. – 0,16 д.а.
 6. Круглякова В. В. (Звир В. В.) Развитие инновационной инфраструктуры в Украине // Трансформация экономических теорий и процессов в эпоху глобализации: Материалы ХІ международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых учених. Санкт-Петербург, 6 июля 2013. С. 37-40. – 0,21 д.а.
 7. Круглякова В. В. Державно-приватне партнерство як чинник підвищення інноваційного потенціалу промислових підприємств // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю. Харків, 20–21 квітня 2017. С. 230-233. – 0,12 д.а.
 8. Круглякова В. В. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні: стан та проблеми розвитку // Економічний потенціал як запорука сталого розвитку: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. Краматорськ, 11 березня 2017. С.45-49. – 0,23 д.а.
 9. Круглякова В. В. (Звір В. В.) Розвиток інноваційної діяльності в Україні // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: Матеріали І-ої Міжнародної наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 27 лютого 2013. С. 93-94. – 0,12 д.а.
 10. Круглякова В. В. (Звір В.В.) Інноваційний менеджмент в Україні // Актуальні питання економічних наук: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк, 28-29 червня 2013. С. 81-84. – 0,2 д.а.
 11. Круглякова В.В. Фіскальні інструменти стимулювання комерціалізації інновацій в Україні // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 202-204. – 0,18 д.а.
 12. Круглякова В.В. Децентралізація як запорука інноваційного розвитку регіонів: стан та можливості розвитку // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2018. С. 254-258. – 0,25 д.а.
 13. Круглякова В. В. Актуальні проблеми та перспективи інвестиційного розвитку регіонів України / В. В. Круглякова // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2019. – С. 160-163.
 14. Круглякова В. В. Фінансова донорська підтримка як інструмент стимулювання інноваційної діяльності в Україні / В. В. Круглякова // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С. 187-192.
 15. Круглякова В.В. Підтримка національного виробника як запорука економічного зростання країни / В. В. Круглякова, О. Ю. Клепанчук // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій : матеріали ІV Всеукр. наук. практ. конф. з міжнар. участю 17 квітня 2019 року. – Київ : ТОВ «ДКС центр», 2019. – С. 176-177.

Біографія

ОСВІТА

2018 р. – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Управління інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання харчової промисловості України».

2013-2016 рр. – навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2012-2013 рр. – навчалась в магістратурі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. По закінченню отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій та адміністрування.

2008-2012 рр. – навчалась на економічному факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. По закінченню отримала диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Менеджмент» та здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту.

1998-2008 рр. – здобувала середню освіту у Львівській спеціалізованій школі №57 ім. Короля Данила.

РОБОТА

2020 р.- по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 р.- по даний час – викладач Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка з дисципліни «Основи економічної теорії».

2018-2019 р. – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2017-2018 рр. – асистент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013-2016 рр. – аспірант кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

У 2018 р. – відзначена премією Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради та нагороджена дипломом лауреата обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Методичні матеріали

Розклад