Круглякова Віра Володимирівна

Посада: викладач циклової (предметної) комісії з професійно-орієнтованихних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Наукові інтереси

Економічна теорія, макроекономіка, управління інноваційною діяльністю.

Курси

Публікації

Публікації у фахових виданнях:

 • Звір В.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні та світі / З.В. Юринець, Д.Б. Задорожний, В.В. Звір // Збірник науково-технічних праць. – Науковий вісник НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.10. – С. 282-291.
 • Круглякова В.В. Інноваційний потенціал як основа стратегії розвитку підприємств // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – Т. 19. Вип.1/1. – С. 104-106.
 • Круглякова В.В. Методологія оцінювання інноваційного потенціалу підприємств // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28 Ч.4. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 39-41.
 • Круглякова В.В. Інноваційно-інвестиційна політика держави: стан та особливості розвитку [Електронний ресурс] / З.В. Юринець, В.В. Круглякова, О.А. Петрух // Економіка та суспільство. – 2016. – №4. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua.
 • Круглякова В.В. Бар’єри на шляху розвитку інноваційної діяльності в економіці України [Електронний ресурс] / З.В. Юринець, О.А. Петрух, В.В. Круглякова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №12. – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua.
 • Круглякова В.В. Оцінювання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання харчової промисловості [Електронний ресурс] / З.В. Юринець, В.В. Круглякова // Економіка та суспільство. – 2016. – №7. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua.
 • V. Krugliakova. Innovative activities of the food industry companies in Ukraine: state and perspectives of development // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. CA, USA, B&M Publishing, 2017.

 

Публікації у виданнях, що входять до наукометричної бази даних SCOPUS:

 • Круглякова В.В. Нейромережеве моделювання як інструмент прогнозування інноваційного розвитку економіки України [Текст] / З.В. Юринець, В.В. Круглякова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 425-432.

 

Співавторство у колективній монографії:

 • Круглякова В.В. Теоретико-методологічні основи формування інноваційного потенціалу промислових підприємств // Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор: монографія / [Д. Гарасюк, А. Грищук, І. Гурняк, В. Круглякова, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець] за ред. З. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 10-33.

 

Участь у конференціях:

 • Звір В.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні // Матеріали І-ої Міжнародної наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Стратегічні орієнтири розвитку економіки України” / за ред. В. Буняка, М. Вавріна, Ю. Рудого. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – С.93-94.
 • Звір В.В. Інноваційний менеджмент в Україні // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економічних наук” / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк: ГО “СІЕУ”, 2013. – С. 81-84.
 • Звир В.В. Развитие инновационной инфраструктуры в Украине // Материалы ХІ международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых „Трансформация экономических теорий и процессов в эпоху глобализации” / Центр экономических исследований. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 37-40.
 • Круглякова В.В. Структура інноваційного потенціалу та особливості управління ним // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економічних наук” / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк: ГО “СІЕУ”, 2014. – С. 133-135.
 • Круглякова В.В. Основні фактори розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки”. – К.: ГО “Київський економічний науковий центр”, 2014. – Ч.1. – С. 102-104.
 • Круглякова В.В. Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку регіонів // Матеріали ХХІІ-гої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” / за ред. В. Буняка, М. Вавріна, Ю. Рудого. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С. 116-117.
 • Круглякова В.В. Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] // V науково-практична конференція з міжнародною участю “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку” / НФаУ Кафедра менеджменту і адміністрування. – Харків, 2016. – Режим доступу: http://adm.nuph.edu.ua.
 • Круглякова В.В. Напрями розвитку інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості України в сучасних умовах // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Економічне зростання в епоху соціальних трансформацій”. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 93-96.
 • Круглякова В.В. Державно-приватне партнерство як чинник підвищення інноваційного потенціалу промислових підприємств [Електронний ресурс] // V науково-практичної конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики” / НФаУ Кафедра управління та економіки підприємства. – Харків, 2017. – Режим доступу: http://yep.nuph.edu.ua.

Біографія

Народилася 1 березня 1991 року у м. Львів.

Середню освіту здобула у Львівській спеціалізованій школі №57 ім. Короля Данила.

У 2008 році вступила на економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2012 році отримала диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Менеджмент» та здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту.

У 2013 році отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій та адміністрування.

У період з 2013 р. по 2016 р. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З вересня 2015 р. працює викладачем Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка з дисципліни «Основи економічної теорії».

Працює над написанням кандидатської дисертації на тему: «Управління інноваційним потенціалом підприємств харчової промисловості України».

Методичні матеріали

Розклад