Брийовська Ірина Богданівна

Посада: викладач циклової (предметної) комісії з фундаментальних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: iryna.bryyovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Трудове право, цивільне право, сімейне право,земельне право,право соціального забезпечення.

Курси

Публікації

 Назва                                                                                                        Видавництво, журнал

 

 

1 Право власності за радянського режиму у західноукраїнських областях (вересень 1939 – червень 1941рр.) Митна справа : науково-аналітичний журнал. – 2012. – № 1 (79). – С. 49–53.

Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ №15677-4149 ПР від 2 вересня 2009 року.

2 Суб’єкти права власності за законодавством УРСР у воєнний період 1941-1945рр. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, серія юридична випуск . – 2012. – № 2 (1). – С. 145–154.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 11429-302Р від 4 липня 2006 року.

 

3 Історіографія та джерельна база дослідження права власності на Західній Україні в роки Другої Світової війни Наукові записки Львівського університету бізнесу і права – 2013. – № 10. – С. 198–205.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14346-3317Р.

 

4 Особливості функціонування інституту власності на західноукраїнських землях після встановлення радянського режиму на початку Другої Світової війни (вересень 1939-вересень 1940рр.) Науковий журнал «Право і суспільство» .– 2013. – № 6. – С. 28– 33.

Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ №19320-9120ПР від 05.07.2012  року.

5 Юридические аспекти национализации собственности на средства производства на западноукраинских землях после установления советского режима (сентабрь 1939- сентабрь 1940гг) Закон и жизнь: междунар. науч.-практ. правовой журнал Республики Молдова– 2013. – № 12/4 (264). – С. 36–38.

 

6 Право власності за гітлерівського окупаційного режиму на Україні Проблеми державотворення та правотворення в Україні : матер. ІІ Регіонального круглого столу. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ,  2011. – С. 200–203.
 7 Правове регулювання права власності за радянського режиму (вересень 1939 – червень 1941 р.) Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : матер. Всеукр. наук. конф. ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 113–116.

 

8 Види суб’єктів права власності в західних областях Української РСР (1939–1945 рр). Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування : матер. III Всеукр. круглого столу. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С.119–121.
9 Особливості права власності на західноукраїнських землях в радянський період Проблеми державотворення та правотворення в Україні : матер. Всеукр. Наук.—практ. конф. – Львів : Львів. Держ. Ун-т внутр.. справ, 2012. – С. 291–293.

 

10 Наслідки гітлерівської окупації щодо власності населення України (1941–1944 рр.) Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, присвяченої 20-річчю створення Юридичного інституту. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – С. 80–82.
11 Гітлерівський окупаційний режим в Україні та право власності Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : матер. наук. конф. – Тернопіль : Терноп. нац. екон. ун-т, 2012. – С. 61–63.

 

12 Суб’єкти права власності в період 1941–1945 рр. Актуальні питання юридичної науки – 2012 : матер. доп. та статей Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Львів. ін-т, 2012. – С. 23–25.

 

13 Вплив радянського та гітлерівського окупаційних режимів на право власності: синхронні аспекти Компаративістські читання : матер. ІV Міжнар. наук. конф. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 341–344.

 

14 Стан інституту права власності у західноукраїнському регіоні в часи радянського і гітлерівського окупаційних режимів (вересень 1939 – листопад 1944 р.) [Електронний ресурс]

Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні: історія і сучасність : матер. Всеукр. наук. інтернет-конф. : електронне вид. НУ «Львівська політехніка» (2012. – № 1).

15

 

16

Історіографія та джерельна база дослідження права власності на Західній Україні в роки Другої світової війни

 

 

Сучасні проблеми щодо розмежування правовідносин за трудовим та цивільно-правовим договором

Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : тези доп. та повідом. звітної наук. конф. ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012.  – С. 115–118.

Актуальні дослідження правовоі та історичної науки. Матеріали міжнародної науково – практичної інтернет – конференціі. www.lex-line.com.ua Юридична лінія. – Тернопіль, 2019 – C.44-47.

 

Біографія

Народилася 11 квітня 1985 року у м.  Львові, де постійно проживаю і на даний час.

Середню освіту здобула у Львівській середній школі № 51 ім. Івана Франка.

У 2006 році успішно завершила навчання в Львівському інституті  МАУП (Міжрегіональна академія управління персоналом).

У 2007 році успішно закінчила навчання в Львівському державному університеті внутрішніх справ, про що отримала диплом магістр права з відзнакою.

У 2013 році закінчила аспірантуру Львівського державного університету внутрішніх справ, після чого захистила дисертацію  на тему  “Правове регулювання інституту власності в західних областях Української РСР(1939-1945рр.)”, про що отримала диплом кандидата наук.

З 2007р. по  2013р. працювала в ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» (Обласному  комунальному підприємстві  Львівської обласної ради  «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки») юристом  юридичного відділу.

В 2014 р. працювала юристом в Регіональному центрі соціальної адаптації.

На даний час працюю в Правничому коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді викладача.

 

Розклад