Економічна теорія

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни:   ___Економічна теорія __ .

Семестр:  1,2  .

 

 Спеціальність (спеціалізація):   __081 Право  __.

 

 загальна кількість годин 210 (кредитів ЄКТС – 7 );

  аудиторні години – 122 (лекції – 70 , практичні – 52 , семінарські – 0,

  лабораторні – 0  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія» є забезпечення достатньої основи для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів.

Основні завдання

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна теорія» є наступні:

– ознайомлення студентів із понятійно-категоріальним апаратом економічної теорії;

– розкриття природи економічних проблем та господарської поведінки суб’єктів національної економіки;

– формування уявлення про засади функціонування національної економіки та економічної системи;

– розкриття системи визначників поведінки головних економічних суб’єктів.

Міждисциплінарні зв’язки

Знання, набуті під час вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія», можуть бути використані при вивченні наступних навчальних дисциплін – «Теорія держави та права», «Цивільне право України», «Філософія», «Трудове право України», «Господарське право України», «Земельне право України», «Фінансове право України».

 

Результати навчання:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  • знати:

– понятійний апарат сучасної економічної теорії;

– ключові відмінності в теоретичній спадщині представників різних напрямів економічної науки;

– основні проблеми економічної організації суспільства;

– роль та місце кожного із економічних суб’єктів у сучасній системі господарювання;

 

  • вміти:

– аналізувати національну економіку як цілісну систему з усіма її взаємозв’язками з іншими проявами людської життєдіяльності;

– досліджувати структуру та ефективність функціонування товарних та фінансових ринків, ринків факторів виробництва;

– моделювати поведінку споживачів за різних станів зовнішнього середовища;

– прогнозувати господарські рішення фірм;

– аналізувати поведінку державних інституцій та економічну політику.

 

Форма  звітності:               залік, екзамен                         _________________  .                                                                                                (екзамен, залік)

Мова вивчення:                    українська                           __________________    .

 

Робоча  програма  дисципліни:  http://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A0%D0%9F-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90-%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF-2016.pdf