Екологічне право України

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни:    Міжнародне публічне право___                        

Семестр: 5

 

 Спеціальність (спеціалізація): ___081 Право___

 

 загальна кількість годин 120 (кредитів ЄКТС – 4);

  аудиторні години – 54 (лекції – 36 , практичні – 18 , семінарські – 0,

  лабораторні – 0 ).

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення міжнародного публічного права є загальні положення, джерела, основні принципи та особливості сучасного міжнародного права, особливості співвідношення міжнародного і національного права; міжнародно-правовий статус держави та індивіда; права міжнародних організацій, дипломатичного і консульського права, права міжнародної безпеки та міжнародного екологічного права.

Зміст

Основні поняття і загальні інститути міжнародного права. Поняття, розвиток і суб’єкти міжнародного права. Норми, джерела і основні принципи міжнародного права. Реалізація норм і відповідальність у міжнародному праві. Право міжнародних договорів і зовнішніх відносин. Право міжнародних організацій. Міжнародне гуманітарне право. Правова допомога. Міжнародне кримінальне право. Право міжнародної безпеки. Збройні конфлікти і міжнародне право. Територія і одне право. Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне і космічне право. Міжнародне екологічне право.

Дисципліна тісно пов’язана з дисциплінами “Конституційне право України”, “Державне право зарубіжних країн”, “Кримінальне право” та “Цивільне право”.

 

Результати навчання:

  • знати:

– поняття та систему міжнародного публічного права;

– основні принципи та джерела міжнародного публічного права;

– поняття міжнародної відповідальності і міжнародних санкцій;

– право міжнародних договорів;

– право міжнародних організацій;

– право зовнішніх зносин.

 

  • вміти:

аналізувати сучасний стан та перспективи розвитку міжнародних відносин;

 

– аналізувати причини та умови виникнення міжнародних спорів, конфліктів, війн;

 

– аналізувати зміст міжнародних договорів.

 

 

Форма  звітності:___екзамен_________________

                                                                                  (екзамен, залік)

Мова вивчення: ___українська________________                         

 

Робоча  програма  дисципліни:            www. lnu.edu.ua//*** 

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету)