Екологічне право України

О П И С Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Назва дисципліни: _______Екологічне право України____
Семестр: 6

Спеціальність (спеціалізація): 081 Право

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 48 (лекції – 32 , практичні – 16 , семінарські – 0 ,
лабораторні -0 )

Анотація навчальної дисципліни:
Предметом вивчення дисципліни є система та джерела екологічного права, правові норми як регулюють екологічні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
Зміст
Поняття, предмет, методи, та система екологічного права України. Джерела екологічного права. Екологічні права та обов’язки громадян. Правові засади управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове забезпечення екологічної безпеки. Правове регулювання екологічної експертизи. Правове регулювання поводження з відходами. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Правовий режим використання та охорони земель. Правовий режим використання та охорони надр. Правовий режим використання та охорони вод. Правовий режим використання та охорони тваринного та рослинного, світу. Правовий режим об’єктів природно-заповідного фонду. Правове регулювання використання та охорони атмосферного повітря. Міжнародне право навколишнього середовища.
Екологічне право тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як “Теорія держави та права”, “Цивільне право”, “Адміністративне право”, “Аграрне право”.

Результати навчання:
• знати:
– основні теоретичні поняття екологічного права;
– термінологію екологічного права;
– систему та зміст джерел екологічного права;
– роль та значення того чи іншого інституту екологічного права.
• вміти:
– застосовувати отримані теоретичні знання на практиці;
– тлумачити та застосувати екологічне законодавство при вирішенні практичних завдань.

Форма звітності:________________залік__________
(екзамен, залік)
Мова вивчення: ____ українська ____

Робоча програма дисципліни: https://bit.ly/2WTCNC0
(посилання на робочу програму дисципліни на сайті Університету)