Українська мова за професійним спрямуванням

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234доцент Кухар В. М.ПРК-11с, ПРК-12с, ПРК-13с, ПРК-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПРК-11с
ПРК-12с
ПРК-13с
ПРК-14с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є різноманітні форми усного і писемного ділового та професійного мовлення, особливості документування управлінської діяльності.

         Зміст

Функціональні стилі сучасної української мови.

Офіційно-діловий стиль, його загальні і мовні ознаки. Документ як форма існування ділового тексту. Ділові контакти. Мовний етикет. Особливості телефонної комунікації. Писемне ділове спілкування. Загальні вимоги до мови документа. Логічність, точність, доречність мовлення. Граматичні вимоги до складання документів. Граматична правильність мовлення. Синтаксис сучасного ділового мовлення. Усне ділове спілкування. Суть і структура процесу ділового спілкування. Невербальні засоби спілкування. Спілкування в трудовому колективі. Ділові переговори і ділова полеміка. Публічний виступ, умови його ефективного проведення.

Вивчення дисципліни базується на системі знань із стилістики, лексики, орфографії, отриманих слухачами в загальноосвітній школі. В системі вузівського навчання курс ділової української мови пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як “Актуальні проблеми історії України”, “Українська та зарубіжна культура”.

 

Результати навчання:

 • знати:

–        норми сучасної української ділової мови;

–        ознаки культури мови і засоби, що забезпечують їхню реалізацію;

–        правила оформлення ділових паперів і основні принципи їхньої класифікації.

 • вміти:

–        будувати усне і писемне мовлення з дотриманням норм сучасної української ділової мови;

–        оформляти найуживаніші ділові папери (заяву, автобіографію, резюме, характеристику, протокол, витяг із протоколу, доручення, розписку, діловий лист) та наукові праці (реферат, наукову статтю, курсову, дипломну, магістерську роботу).

Рекомендована література

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За заг. ред. О.Сербенської. – Львів, 1994.
 2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.
 3. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К., 1997.
 4. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.,2000.
 5. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посібник. – К., 1999.
 6. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закл. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К., 2003.
 7. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 3-тє вид. – К., 2001.
 8. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 1996.
 9. Дороніна М. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998.
 10. Дуда Н. Ділова українська мова. – Львів, 2003.
 11. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.
 12. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 1997.
 13. Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник. – Х., 2001.
 14. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., доповн. – Х., 2003.
 15. Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х., 2004.
 16. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.
 17. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.
 18. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів. – К., 2002.
 19. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.
 20. Культура ділового мовлення: Практикум / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 1997.
 21. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. – К., 1990.
 22. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005.
 23. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К., 1992.
 24. Намакштанська І.Є., Романова О.В., Кровицька О.В. та ін. Практичний посібник з наукового мовлення. – Макіївка, 2002.
 25. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х., 1997.
 26. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.
 27. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль, 2000.
 28. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник. – К., 1999.
 29. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2001.
 30. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. – К., 1999.
 31. Соколовська Ж.П., Власенко В.В., Щербачук Л.Ф. У ділове спілкування – державну мову. – К., 2004.
 32. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника. – Львів, 2003.
 33. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. – К., 1998.
 34. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс. – К., 2003.
 35. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник. – К., 2003.

Матеріали