Цивільне право України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит
5Залік
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336доцент Бек Ю. Б.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с
451доцент Бек Ю. Б.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с
554доцент Цікало В. І.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с
648доцент Цікало В. І.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
356ПРК-21сМедвідь В. Б.
ПРК-22сМедвідь В. Б.
ПРК-23сМедвідь В. Б.
ПРК-24сКрупей Н. С.
451ПРК-21сМедвідь В. Б.
ПРК-22сМедвідь В. Б.
ПРК-23сМедвідь В. Б.
ПРК-24сКрупей Н. С.
536ПРК-31cЦарук О. В.
ПРК-32сКогут В. М.
ПРК-33сСтанько Т. Р.
ПРК-34сКогут В. М.
632ПРК-31cЦарук О. В.
ПРК-32сКогут В. М.
ПРК-33сСтанько Т. Р.
ПРК-34сКогут В. М.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми в суспільстві та особисті немайнові відносини. Метою предмету є вивчення суспільних відносин, які регулюються цивільним і сімейним правом.

Зміст

Цивільне право як наука. Цивільне законодавство, його структура. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн. Фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади тощо як суб’єкти цивільного права. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Відповідальність у цивільному праві. Позовна давність, поняття і значення строків у цивільному праві. Право власності. Види власності в Україні. Загальна характеристика договірних та позадоговірних зобов’язань. Правове регулювання спадкових відносин. Право Інтелектуальної власності як самостійний інститут цивільного права. Загальна характеристика сімейних правовідносин в Україні. Поняття та види особистих немайнових прав. Захист честі й гідності. Зобов’язальне право і зобов’язання. Цивільно-правовий договір.

Вивчення дисципліни базується на знаннях дисциплін “Теорія права та держави”, “Актуальні проблеми історії України”, “Трудове право”, “Фінансове право”, “Адміністративне право”.

Наука цивільного права є джерелом, в якому теорія держави і права знаходить практичні й інші  наукові матеріали, необхідні для теоретичних узагальнень і висновків. Вона ставить перед теорією держави і права певні питання і цим сприяє її розвитку.

Зміст наукових розробок з цивільного, процесу в багатьох моментах визначається особливостями матеріально-правового вчення про відповідні цивільно-правові інститути.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • джерела правового регулювання цивільних правовідносин;
 • особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільних правовідносин;
 • правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб;
 • джерела зобов’язального права, його структуру;
 • елементи та особливості суб’єктного складу зобов’язальних правовідносин;
 • підстави виникнення та припинення зобов’язань;
 • джерела правового регулювання цивільно-правових договорів;
 • особливості суб’єктного складу договірних правовідносин;
 • вимоги законодавства щодо форми та змісту договорів;
 • підстави виникнення, зміни, припинення договору;
 • істотні умови цивільно-правових договорів;
 • поняття недоговірних зобов’язань та їх відмінності від договірних;
 • склад цивільного правопорушення;
 • підстави відповідальності за завдану шкоду;
 • особливості відшкодування майнової та моральної шкоди у недоговірних зобов’язаннях;
 • особливості суб’єктного складу спадкових правовідносин;
 • види спадкування;
 • порядок та строки прийняття спадщини.
 • вміти:
 • правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус суб’єктів цивільних правовідносин;
 • складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також інших документів;
 • аналізувати практичні казуси;
 • складати проекти цивільно-правових договорів;
 • аналізувати практичні казуси практики цивільно-правового регулювання;
 • правильно тлумачити цивільно-правові норми;
 • застосовувати цивільно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів);
 • складати проекти договорів та інших документів;
 • формувати власну точку щодо об’єктивної необхідності цивільного права, а також на відносини, що недостатньо врегульовані законодавчими актами;
 • використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати недоліки законодавчого регулювання окремих цивільних правовідносин в умовах ринкової економіки і формувати пропозиції щодо їх вирішення;
 • проводити класифікацію договірних відносин, виходячи із системи договорів, передбаченої чинним ЦК України;
 • визначати доцільність застосування окремого виду договору чи змішаного договору в конкретному випадку;
 • складати (оформляти) договори відповідно до вимог чинного законодавства;
 • правильно застосовувати законодавство, що регулює недоговірні та спадкові відносини;
 • аналізувати практичні казуси та розв’язувати ситуаційні завдання.

 

 

 

Рекомендована література

НОРМАТИВНІ АКТИ:

 

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- №30.- Ст.141.
 2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.
 3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.
 4. Кодекс законів про працю України.
 5. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 18 серпня.
 6. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №27-28. – Ст.180.
 7. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – Ст.272.
 8. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №46. – Ст.621.
 9. Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 червня.
 10. Указ Президента України від 03.10.1992 року №493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” // Урядовий кур”єр 09.10.1992 року.
 11. Закон України “Про міжнародне приватне право”.
 12. Закон України від 22.02.2000 року ”Про психіатричну допомогу”// ВВР України. – 2000. – № 19. – ст. 143.
 13. Закон України від 11.12.03 року ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”// ВВР України. – 2004. – № 15. – ст. 232.
 14. Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.03 року// Офіційний вісник України. – 2003. – № 3. – ст. 82.
 15. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.03 року// Офіційний вісник України. – 2003. – № 48. – ст. 2538.
 16. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. // ВВР України. – 2003. – №31-32. – Ст.263.
 17. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.99 р. // ВВР України. – 1999. – №42-43. – Ст.378.
 18. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 р. №65 // Офіційний вісник України. – 2004. – №26. – Ст.1725.
 19. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.
 20. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – №50-51. – Ст.384.
 21. Закон України “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 27 серпня.
 22. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10.04.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст.414.
 23. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.97 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №39. – Ст. 261.
 24. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16.06.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст.504.
 25. Закон України “Про політичні партії в Україні” від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.118.
 26. Закон України “Про благодійництво і благодійні організації” від 16.09.97 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – Ст.292.
 27. Закон України “Про свободу совісті і релігійні організації” від 23.04.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст.283.
 28. Закон України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та обмежень” від 01.07.04р // Офіційний вісник України 2004. -№30. – ст.1993
 29. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001р.// ВВР України. – 2001. – №24. – ст.128
 30. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006р. // ВВР України
 31. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 року// ВВР України. –
 32. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003р.// ВВР України –2003. -№38. –ст.313 (статті 20-32)
 33. Закон України ”Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003р.// ВВР України. – 2004. – №1. – ст.1 (статті 9-18)
 34. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001р.// ВВР України – 2001. – № 21. – ст.103 (статті 25,26)
 35. Закон України “Про приватизаційні папери” від 06.03.1992р. //ВВР України – 1992. – № 26.
 36. Кодекс торговельного мореплавства України // ВВР України – 1995р. – 1995. – №49 – ст. 349 (стаття 134-140)
 37. Закон України “Про інформацію” від 10.02.1992р // ВВР України. – 1992. – №48. – ст.650.
 38. Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, запроваджений Женевською конвенцією 1930 року.
 39. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 02.1993р.// ВВР України. – 1993. – №17. – ст.184
 40. Правила випуску та обігу фондових деривативів, затверджені рішенням ДКЦПФР від 24.06.1997р.//Урядовий кур’єр, 07.08.1997р
 41. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.93 р. (з наступними змінами) // ВВР України- 1993.- №39.- ст. 383.
 42. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 року// ВВР України. – 2003. – № 36. – ст. 275
 43. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 року// ВВР України. – 2003. – № 36. – ст. 276
 44. Тимчасовий порядок державної реєстрації правочинів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 року № 671// Офіційний вісник України. – 2004. – № 21. – ст. 1420
 45. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року// Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – ст.639
 46. Закон України від 01.06.2000 р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – ст. 299
 47. Закон України від 20.11.2003 р. “Про захист суспільної моралі” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №14. – ст.192.
 48. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародно-правові документи. – К., 1995.
 49. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 р. // Права людини: Міжнародні договори ООН і РЄ. – К., 2001.
 50. Сімейний кодекс України 2002 р.
 51. Основи законодавства про охорону здоров’я. Закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №4. – Ст.19.
 52. Закон України від 23.06.1995 року “Про донорство крові та її компонентів”// Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №23. – Ст.183.
 53. Закон України від 16.07.1999 року “Про трансплантацію та інших анатомічних матеріалів людині”// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст.377.
 54. Закон України від 25.06.1991 року “Про охорону навколишнього природного середовища”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.
 55. Закон України від 16.11.1992 року “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №1. – Ст.1.
 56. Закон України від 21.12.1993 року “Про телебачення і радіомовлення”// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №10. – Ст.43.
 57. Закон України від 22.02.2000 року “Про психіатричну допомогу”// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №19. – Ст.143.
 58. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 17.06.1999 року
 59. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №13. – Ст.83.
 60. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.
 61. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №39. – Ст.333.
 62. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524.
 63. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №17. – Ст.122.
 64. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №34. – Ст.160.
 65. Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст.228.
 66. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. “Про право власності на окремі види майна” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – Ст.517.
 67. Закон України від 19.06.2003 року „Про фермерське господарство”// Голос України. – 29.07.2003 року.
 68. Закон України від 21.05.1997 року „Про місцеве самоврядування”// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 30. – Ст. 170.
 69. Закон України від 29.11.2001 року Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.
 70. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – – №43. –  Ст.214.
 71. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.32; в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2001.- 14 лютого.
 72. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- №32.- Ст.267.
 73. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- №7.- Ст.36.
 74. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- №7.- Ст.34.
 75. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” в редакції закону від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №23. – Ст.163.
 76. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. –  – №8. – Ст. 28.
 77. Закон України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст.434.
 78. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 // Офіційний вісник України. – –  № 51. – Ст. 3354.
 79. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України – 2001. –  № 52. – Ст.2369.
 80. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст.128.
 81. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст.129.
 82. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 386.
 83. Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2001 р. № 469 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1227.
 84. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. № 197 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 887.
 85. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. № 110 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 531.
 86. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 р. № 290 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Ст. 803.
 87. Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 р. № 198 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 773.
 88. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116.
 89. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 5. – Ст. 207.
 90. Закон України від 05.06.2003 року „Про іпотеку”// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – ст. 313
 91. Закон України від 02.10.1992 року „Про заставу”// Голос України. – 11.11.1992 року
 92. Закон України від 18.11.2003 року „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”
 93. Закон України від 1993 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»// 1993. – № 39. – ст. 383.
 94. Конвенція ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993. Закон України “Про виконавче провадження”
 95. Закон України від 2 грудня 1997 року “Про торгово-промислові палати в Україні” // ВВР. 1998. №13. Ст. 52. Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” в редакції закону від 1 грудня 2006 р. //ВВР. 1991. №30. Ст.379. Закон України від 3 грудня 1990 року “Про ціни і ціноутворення” //ВВР. 1990. №52. Ст.650.
 96. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003р. // ВВР.2003. № 38. ст.313.
 97. Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року “Про стандартизацію і сертифікацію” // ВВР. 1993. №27. Ст.289.
 98. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації застав­леного майна // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 року.
 99. Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжна­род­них правил інтерпретації комерційних термінів” // Урядовий кур’єр. 1994, 6 жовтня. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001р. // ВВР. 2001. № 12. ст.64.
 100. Закон України від 7 червня 1996 року “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР. 1996. №36. Ст.164.
 101. Закон України від 23 грудня 1997 року “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” //ВВР. 1998. №19. Ст.98. (з наступними змінами і доповненнями).
 102. Закон України „Про рекламу” в редакції від 11.07.2003р. // ВВР. 2004. № 8. ст. 62. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громп. Харчування та послуг” твід 06.07.95 р. в ред. Від 01.06.2000.№38. Ст.315.
 103. Закон України від 23 березня 1996 року “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” // ВВР. 1996. №20. Ст.82. (з наступними змінами і доповненнями).
 104. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” // Урядовий кур’єр. 1994, 14 квітня. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами //Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 185 від 11.07.2003р.
 105. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 98 від 11.03.2004р. Закон України “Про товарну біржу” від 10.12.1991р. // ВВР, 1992, № 10, ст.139. (з наступними змінами і доповненнями).
 106. Закон України від 02 червня 2005 року «Про теплопостачання» // Відомості Верховної Ради України, 2005 №28 (15.07.05) ст. 373.
 107. Закон України від 3 березня 1999 року ”Про державне оборонне замовлення” // Голос України. 1999, 3 квітня.
 108. Постанова Кабінету Міністрів від 28 березня 1993 року ”Про кооперовані поставки продукції виробничо-технічного призначення” // Урядовий кур’єр. 1993, 1 квітня.
 109. Постанова Кабінету Міністрів від 10 серпня 1993 року “Про тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення”.
 110. Постанова Кабінету Міністрів від 18 травня 1994 року “Про затвердження положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав –учасниць СНД // Урядовий кур’єр. 1994, 26 травня.
 111. Положення Про поставки продукції виробничо-технічного призначення. Положення Про поставки товарів народного споживання. СП СССР. 1988. №24-25. Ст.7.
 112. Постанова Верховної Ради України від 12 березня 1991 року “Про порядок тимчасової дії на території України законодавства Союзу РСР” // ВВР. 1991. №46. Ст.621.
 113. Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав – учасниць СНД від 23 грудня 1993 року.
 114. Закон України від 16 вересня 1997 року “Про благодійництво та благодійні організації” // Голос України. 1997, 15 жовтня.
 115. Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт” // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року // Офіційний вісник. 1998. №46.
 116. Закон України від 6 жовтня 1998 року “Про оренду землі” // ВВР. 1998. №46-47. Ст.280.
 117. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. Укрсоюзсервіс. // Офіційний вісник України. 2000, №3.
 118. Інструкція щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання // Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 30 травня 1994 року.
 119. Інструкція від 28 квітня 1997 року “Про порядок передачі в оренду вантажних вагонів. Затв. наказом Мінтрансу // Офіційний вісник. 1997. №25.
 120. Закон України “Про оренду державного і комунального майна” в редакції від 14.03.1995р. (з наступними змінами і доповненнями).
 121. Методика оцінки об’єкта оренди, затв постановою КМУ № 3 від 02.01.2003р. // УК від 22.01.2003р.
 122. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затв. наказом ФДМУ № 1774 від 23.08.2000р. // ОВУ від 12.01.2001, № 52, ст. 2281.
 123. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року
 124. Примірний договір фінансового лізингу // Затв. наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 3 березня 1998 року.
 125. Правила побутового обслуговування населення // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року. Офіційний вісник України, 25.06.1999, № 23, ст. 1048.
 126. Інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг// Затв. наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення №20 від 27.08.2000 року.
 127. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада1992 року // ВВР. 1992. №52. Ст. 683. (з наступними змінами і доповненнями).
 128. Загальні умови укладення і виконання договорів підряду у капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668.
 129. Повітряний кодекс України // ВВР. 1993. №25. ст.274.
 130. Кодекс торгового мореплавства України // ВВР. 1995. №47-52. Ст.349.
 131. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.
 132. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.
 133. Статут залізниць України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №14.
 134. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР // Утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955года // Свод законов СССР. Том 8. С.197.
 135. Устав автомобильного транспорта Украинской ССР // Утв. постановлением Совета Министров от 27 июля 1969 года // Свод законов УССР. Том 7. с. 45.
 136. Закон України “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва” // УК від 09.02.2005р.
 137. Закон України “Про страхування” в редакції від 04.10.2001р. (з наступними змінами і доповненнями).
 138. Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004р. // Офіційний Вісник України від 13.08.2004р., № 30.
 139. Положення про обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті // Затв. постановою КМУ від 14 серпня 1996 року // Урядовий кур’єр. 1996, 12 вересня.
 140. Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року // ЗП України. 1996. №19.
 141. Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків // Затв. наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 12 березня 1994 року.
 142. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 3 березня 1995 року.
 143. Декрет Кабінету Міністрів “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 року // ВВР. 1993. №19. Ст.95.
 144. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» вiд 12.07.2001  № 2664-III
 145. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).
 146. Закон України “Про Національний банк України” від 20 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. 1999, №24.
 147. Закон України в редакції від 01.12.2005 року «Про захист прав споживачів»// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – ст.84
 148. Закон України від 05.04.2001 року «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №29. – ст. 137.
 149. Закон України від 12.07.2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – ст. 1.
 150. Закон України від 20.05.1999 року «Про Національний банк України»// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – ст. 238.
 151. Закон України від 22.11.1996 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – ст. 28.
 152. Закон України від 7.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5–6. – ст. 30.
 153. Закон України від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1174.
 154. Закон України від 22.05.2003 року «Про електронний цифровий підпис»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1175.
 155. Закон України від 05.06.2003 року «Про іпотеку»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №28. – ст. 1362.
 156. Закон України від 19.06.2003 року «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 1526.
 157. Закон України від 23.06.2005 року «Про організацію формування та обігу кредитних історій»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 421
 158. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року «Про систему валютного регулювання та валютного контролю»// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №17. – ст. 184
 159. Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.05.1998 року №181// Вісник Національного банку України. – 1998. – №9.
 160. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.02.1996 року №37 // Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти. т.1. К.: Ін-Юре, 1998, 3(Б)5.
 161. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 19–53.
 162. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 року// Вісник Національного банку України. – 2007. – № 6.
 163. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 року (з наступними змінами)// Офіційний вісник України. – 2004. – №13.
 164. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. – № 51. – ст. 2707
 165. Закон України від 20.09.2001 року «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – ст.30
 166. Закон України від 21.11.1996 року «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 8. – ст. 60
 167. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2004. – № 1. – ст. 8
 168. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639//
 169. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

І. Література для вивчення всього курсу:

 1. Гражданское право: В 2 т.: Учебник / Отв.ред. Е.А.Суханов. – М.: БЕК, 2002 (Т.І, Т.ІІ).
 2. Гражданское право: Учебник: В 2 ч. / Под.ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. – М.: Проспект, 1996 (Ч.1, Ч.2).
 3. Гражданское право: Учебник: В 3 ч. / Отв.ред. В.П.Мозолин, А.И.Масляев. – М.: Юристъ, 2007 (Ч.1, Ч.2, Ч.3).
 4. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С.Довгерта. – К., 2000.
 5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2004.
 6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006 (Т.І., Т.ІІ.)
 7. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005.
 8. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. – К.: Істина, 2003.
 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006 (Т.1. Загальна частина, Т.2. Особлива частина).
 10. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2006 (Кн.1, Кн.2).
 11. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком-Інтер, 2004 (Т.1, Т.2).
 12. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників Проекту ЦКУ. – К.: Істина, 2004.
 13. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 кн. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. (Кн.1, Кн.2).
 14. Цивільний кодекс України: Постатейний коментар у двох частинах / Відп.ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005 (Ч.1, Ч.2).

 

ІІ. Література до тем Розділу І:

 1. Азімов Ч.Н. Поняття і зміст приватного права // Вісник АПрН України. – 1998. – №3.
 2. Азімов Ч.Н. Про предмет і метод цивільного права // Вісник АПрН України. -1999. – №1.
 3. Алексеев С.С. Предмет советского гражданского права. – Свердловск, 1959.
 4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., 1999.
 5. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М., 1963.
 6. Дністрянський С. Погляд на теорії права та держави. – Львів, 1925.
 7. Егоров Н.Д. Гражданско-правове регулирование общественных отношений. –Л., 1986.
 8. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. – М., 2002.
 9. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2000.
 10. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. – Л., 1975.
 11. Красавчиков О.А. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании // Советское государство и право. – 1970. – № 1.
 12. Методологія приватного права : Зб. наук. праць / Редкол. О.Д.Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
 13. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2003.
 14. Сібільов М.Загальна характеристика сфери приватного права // Вісник АПрН України. – 2001. – №2.
 15. Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Проведение. – 1992. – № 2.
 16. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид. лит., 1974.
 17. Харитонов Є.О. Українська традиція приватного права: між Сходом і Заходом // Вісник АПрН України. – 2000. – № 4.
 18. Яворська О.С. Цивільні відносини: нові підходи у правовому регулюванні // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3.
 19. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. – Свердловск, 1972.

 

ІІІ. Література до тем Розділу ІІ:

 1. Бервено С.Н., Яроцкий В.Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине.- Х., 2001.
 2. Бірюков В. Визначення поняття цінних паперів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6.
 3. Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица // Государство и право. – 1997. – №10.
 4. Борисова В.І. Теорії юридичної особи: історія та сучасність // Вісник АПрН України. – 2001. – № 4.
 5. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1984.
 6. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, государственные юридические лица ). – М.: Юриздат, 1947.
 7. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976.
 8. Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Монографія. – Львів, 2007.
 9. Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961.
 10. Григоровська Л. В. Шляхи вдосконалення законодавства, що регулює вексельний обіг в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3.
 11. Дністрянський С. Цивільне право. – Т.І. – Відень, 1919.
 12. Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя// Право України. – 1999. – №4.
 13. Иванова Л.Я. Гражданская правосубъектность лиц, страдающих психическими расстройствами. Автореф. дисс. … канд.юрид.наук. – Екатеринбург, 1993.
 14. Кравчук В.М. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: основні проблеми // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №12; 2002. – №1.
 15. Кравчук В.М. Правові ознаки юридичної особи // Предпринимательство, хазяйство и право. – 1999. – № 8.
 16. Кравчук В.М. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання // Право України. – 1999. – № 12.
 17. Красавчиков О.А. Сущность юридического лица. // Совеское государство и право. – 1976. – № 2.
 18. Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних. – М., 1968.
 19. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування і функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 20. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К., 2004.
 21. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб: Юр. Центр Пресс, 2002.
 22. Леонова Г.Б. Учреждение как субъект гражданского права // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1998. – № 1.
 23. Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 2004.
 24. Онуфрієнко О. Дискусійні питання визначення цінних паперів як об’єктів права// Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9.
 25. Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими. – М., 1985.
 26. Романов О.Е. Теоретические и практические аспекты определения состава предприятия как имущественного комплекса // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып.6 / Под. ред О.Ю.Шилохвоста. – М., 2003.
 27. Ромовська З.В. Цивільна дієздатність громадянина (фізичної особи) // Право України. – 1995. – № 2.
 28. Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян // Право України. – 1994. – № 10.
 29. Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. М.И.Брагинского. – М.: Статут, 1999.
 30. Спасибо–Фатеева И.В. Акционерные общества: Корпоративные правоотношения. – Х., 1998.
 31. Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском праве. М., 2002
 32. Сыродоев Н.А. Земля как объект гражданского оборота // Государство и право. – 2003. – № 8
 33. Туктаров Ю.Е Имущественные права как объекты гражданско-правового оборота // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 6 / Под. ред. О.Ю. Шилохвоста. – М., 2003.
 34. Хохлов Е.Б., Бородин В.В. Понятие юридического лица : история и современная трактовка // Государство и право. – 1993. – № 9.
 35. Цікало В.І., Гнатів О.М. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7.
 36. Цікало В.І. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми // Право України. – 2006. – № 6.
 37. Яворська О.С. Проблеми правосуб’єктності ЗАТ // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3.
 38. Яворська О.С. Цінні папери як об’єкти цивільних прав // Нотар. – 2004. – № 2.
 39. Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений: Теория и практика. – М., 2005.
 40. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції). Монографія. – Харків: Право, 2006.

 

ІV. Література до тем Розділу IІІ:

 1. Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Известия АН СССР. – 1946. – № 6.
 2. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. – Калинин, 1978.
 3. Белов В.А. Коммерческое представительство и агентирование (договора). – М., 2001.
 4. Богдан Й.Г. Захист цивільних прав та інтересів // Нотар. – 2005. – № 1-2.
 5. Богдан Й.Г. Представництво за новим Цивільним кодексом України // Нотар. – 2004. – № 1.
 6. Боднар Т.В. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2.
 7. Брагинский М.И. Сделки. Представительство. Исковая давность // Хозяйство и право. – 1995. – № 6.
 8. Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України // Право України. – 2003. – № 12.
 9. Власова А.Г. Сделки. Представительство. Исковая давность. – М., 1970.
 10. Гаврилов Э., Илларионова П. Недействительность сделок, заключенных под влиянием заблуждения или обмана // Советская юстиция. – 1978. – № 19.
 11. Гаврилов Э.П. Об исковой давности // Российская юстиция. – 1998. – № 2.
 12. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – М., 1972.
 13. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. – М., 1967.
 14. Дзера О., Отраднова О. Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним кодексом України // Юридична Україна. – 2003. – № 10.
 15. Егоров Ю.П. Понятие сделки. – Свердловск, 1990.
 16. Егоров Ю.П. Сделки в гражданском праве. – Новосибирск, 1995.
 17. Жгунова А.В. Сроки в советском гражданском праве. Автореф. … дисс. канд.. юрид. наук / 12.00.03. – Свердловск, 1971.
 18. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М., 1984.
 19. Кириллова М.Я. Исковая давность. – М., 1966.
 20. Коссак В.М. Строки в капітальному будівництві. – К.: Будівельник, 1991.
 21. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М., 1958.
 22. Крупко П. Суб’єкти добровільного представництва за цивільним правом // Право України. – – №5.
 23. Кузьмішин А. Класифікація представництва і повноваження в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – №8.
 24. Кучер В. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок // Право України. – 2003. – №12.
 25. Левшина В. Сделки: виды, условия действительности, правовые последствия // Закон. – 1993. – № 8.
 26. Ли А.С. Разграничение сделок представительства и посредничества // Законодательство и экономика. – 1995. – №11-12.
 27. Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах. – Львів: ЛДУ, 1992.
 28. Луць В.В. Строки захисту цивільних прав. – Львів: ЛДУ, 1993.
 29. Луць В.В. Строки і терміни в новому Цивільному кодексі України // Методологія приватного права: Зб. наук. праць. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
 30. Малеин Н.С. Закон, ответственность и злоупотребление правом // Советское государство и право. – 1991. – № 11.
 31. Масевич М. Исковая давность // Хозяйство и право. – 1993. – № 9.
 32. Матвеев И.В. Правовая природа недействитеьных сделок. – М., 2004.
 33. Матвеев И.В. Юридическое значение формы сделки и ответственность за ее нарушение // Хозяйство и право. – 2001. – №12.
 34. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. – Томск, 1980.
 35. Нерсесов Н.И. Понятие добровольного представительства в гражданском праве // Избранные труды по представительству и ценными бумагами в гражданском праве. – М., 1998.
 36. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. – М., 1954.
 37. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление (очерк теории, философии и психологии права). – Душанбе, 1983.
 38. Осипова А.Г. Правовое регулирование сделок, совершенных гражданами. – Минск, 1986.
 39. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и её последствия. – Ленинград, 1960.
 40. Ринг М. Об исковой давности // Советское государство и право. – 1960. – № 10.
 41. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Львов, 1985.
 42. Ромовская З.В. Спорные вопросы учения об исковой давности // Совершенствование правового регулирования в период перестройки. Вестник Львовского университета. – 1988. – Вып.26.
 43. Рясенцев В.А. Основания представительства в советском гражданском праве // Уч. записки ВЮЗИ. – Вып. 1. – М., 1948.
 44. Рясенцев В.А. Сделки по советскому гражданскому праву. – М., 1951.
 45. Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав. – М., 2002.
 46. Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе (вопросы теории: сущность, содержание, структура) / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1982.
 47. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник господарського судочинства. – 2004. – №2.
 48. Толстой В.С. Законодательство о сделках: спорные вопросы практики его применения. – М., 1982.
 49. Толстой В.С. Мнимые и притворные сделки // Социалистическая законность. – 1971. – №12.
 50. Толстой Ю.К. Исковая давность // Правоведение. – 1992. – № 4.
 51. Фролов В. Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів // Право України. – 2004. – №1.
 52. Хатнюк Н. Юридична природа фіктивних та удаваних правочинів // Право України. – 2004. – № 4.
 53. Цікало В.І. Давність у цивільних правовідносинах. Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.03. – Львів, 2004.
 54. Шахматов В.П. Составы недействительных сделок и обусловленные ими последствия. – Томск, 1967.
 55. Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. – М., 1980.
 56. Эрделевский А. Недействительность сделки // Российская юстиция. – 1999. – №11-12.

 

 1. V. Література до тем Розділу ІV:
 2. Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми // Право України. – 2001. – №1.
 3. Гурська Т. Право на здоров’я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6.
 4. Ковалёв М.И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. – 1992. – № 7.
 5. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. – Екатеринбург, 1994.
 6. Луспеник Д.Д. Новий ЦКУ. Спеціальні способи захисту честі, гідності, ділової репутації за новим цивільним кодексом: теоретичні і практичні аспекти // Адвокат. – 2004. – № 4.
 7. Малеин Н.С. Охрана личных (неимущественных) прав граждан // Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С.Малеин, В.П.Мозолин и др. – М.: Наука, 1986.
 8. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. – М., 1991.
 9. Малеина М.Н. О праве на жизнь // Государство и право. – 1992. – № 2.
 10. Малеина М.Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: проблемы теории и законодательства // Государство и право. – 2000. – № 2.
 11. Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан СССР (понятие, виды, классификация, содержание, гражданско-правовая защита). Автореф. дис. … канд.юрид.наук. – К, 1968.
 12. Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. – № 1(6).
 13. Соловйов А. Деякі аспекти „права людини на смерть” // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4.
 14. Соловйов А. Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті права людини на життя // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 36. – Львів, 2001.
 15. Соловйов А. До питання співвідношення понять права людини на життя та на охорону здоров’я і медичну допомогу// Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10.
 16. Стефанчук Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи// Право України. – 2003. – № 11.
 17. Стефанчук Р. Проблеми правового закріплення та захисту репродуктивних прав фізичної особи// Юридичний вісник України. – 2004. – № 23 (5-11 червня).
 18. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Наукова думка, 2001.
 19. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія. – Хмельницький, 2007.
 20. Ярешко О. Категорія „ділова репутація” в цивільному праві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип.38. – Львів, 2003.
 21. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона: гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. – М., 1990.

 

VІ. Література до тем Розділу V:

 1. Азімов Ч.Н. Сервітути в цивільному праві України // Вісник АПрН України. – 2000. – №1.
 2. Анурова О. Н., Звонок С. Н., Скловский К. И. Собственность в гражданском праве // Государство и право. – 2001. – № 8.
 3. Безсмертна Н. Межі здійснення права приватної власності в Україні // Право України. – 2002. – №6.
 4. Безсмертна Н. Співвідношення понять “право власності” та “здійснення права власності” // Право України. – 2003. – №11.
 5. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. – М.-Л., 1948.
 6. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності. – К., 2001
 7. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К., 1996.
 8. Жилінкова І. Правовий режим спільності майна подружжя// Вісник АПрН України. – № 18.
 9. Левик А., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло // Право України. – 2001. – №9.
 10. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві: Монографія. – К., 2002.
 11. Мананкова Р.П. Правоотношение общей долевой собственности по советскому законодательству. – Томск, 1977.
 12. Мартин В.М. Право користування чужим майном (сервітути) за новим законодавством України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип.39.
 13. Мельник М. Володіння за новим Цивільним кодексом України // Право України. – 2004. – №1.
 14. Мисник Н.Н. Правовая природа общей собственности // Правоведение. – 1993. – № 1.
 15. Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України. – 2002. – №9.
 16. Мічурін Є.О. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства. – 2002. – №3.
 17. Музика Л. Власність в економічному та правовому вимірі // Право України. – 2001. – №12.
 18. Підопригора О. Речеві права на чуже майно за новим Цивільним кодексом України // Вісник АПрН України. – 2003. – №4.
 19. Право власності в Україні: Навч.посібн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
 20. Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н.Шевченко. – К., 1996.
 21. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / За ред. Я.М.Шевченко. – Х.: Консум, 1999.
 22. Рубанов А.А. Проблемы совершенствования теоретической модели права собственности // Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С.Малеин, В.П.Мозолин и др. – М.: Наука, 1986.
 23. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М., 2000.
 24. Слипченко С.А. Право доверительной собственности: Монография. – Харьков: Консум, 2000.
 25. Сокуренко В. Власність – основа свободи. На шляху до правової держави // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 1992.
 26. Соловьёв А. Наиболее общее понятие права собственности // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №9.
 27. Суханов Е. Лекции о праве собственности. – М.: Юридическая литература, 1991.
 28. Суханов Е. Общие положения о праве собственности и других вещных правах // Хозяйство и право. – 1995. – №6.
 29. Суханов Е. Общие положения о праве собственности и других вещных правах // Хозяйство и право. – 1995. – №6.
 30. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М., 1991.
 31. Трофименко А. В. К вопросу о соотношении общетеоретической модели субьективного права и цивилистической модели права собственности // Государство и право. – 2003. – №2.
 32. Фонов А. П. К вопросу о собствености гражданском праве: проблемы теории и практики // Государство и право. – 2003. – № 10.
 33. Цікало В.І. Набувальна давність в новому Цивільному кодексі України // Нотар. – 2003. – № 1.
 34. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ,
 35. Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Труды по гражданскому праву. – М., 2001.
 36. Яворська О.С. Проблеми виникнення права приватної власності за давністю володіння (набувальна давність) // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1.
 37. Яворська О.С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності громадян за цивільним законодавством України. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1996.

 

VІІ. Література до тем Розділу VІ:

 1. Бачун О. Захист об’єктів інтелектуальної власності в господарських судах України // Право України. – 2002. – №7.
 2. Бегова Т. Суб’єкти права інтелектуальної власності на ноу-хау // Право України. – 2005. – № 11.
 3. Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної діяльності // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №1.
 4. Варфоломеева Ю.А. Интеллектуальна собственность в условиях инновационного развития: Монография. – М.: Ось-89, 2006.
 5. Ващинець І.І. Деякі проблеми реалізації права слідування за чинним законодавством України // Право України. – 2005. – № 3.
 6. Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. – М., 2005.
 7. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клувер, 2006.
 8. Демченко Т.С. Сутність права на товарний знак // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №4.
 9. Демченко Т.С. Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000. – №2.
 10. Дмитрієва С. Деякі аспекти правової охорони зазначень походження товарів в Україні // Право України. – 2003. – №2.
 11. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. – М.: Статут, 2005.
 12. Дюма Роллан. Литературная и художественная собственность. – М., 1993.
 13. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Науково-практичне видання: У 4 т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького.- К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999.
 14. Кашинцева О.Ю. Особливості захисту права власності на знак для товарів і послуг // Право України.- 2000.- №6.
 15. Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб¢єкти права на знак для товарів і послуг // Право України.- 1999.- №7.
 16. Кодинець А.О. Географічне зазначення та торговельна марка: проблеми правової охорони // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3.
 17. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007.
 18. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К., 2006.
 19. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3.
 20. Кухар В.І., Афанасьєв В.В., Жуков В.І. Юридична природа права інтелектуальної власності: врахування при вирішенні спорів // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3.
 21. Макода В.Є. Об’єкти промислового зразка // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- №2.
 22. Макода В.Є. Оформлення прав на промисловий зразок // Право України.- 2000.- №5.
 23. Макода В.Є. Припинення правової охорони промислового зразка та захист прав на нього // Право України.- 2000.- №6.
 24. Мамиофа И.Э. Охрана изобретений и технический прогресс.- М.: Юрид. лит., 1974.
 25. Мельник О.М. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання // Право України.- 1999.- №4.
 26. Мельник О.М. Захист права на товарний знак // Право України.- 2001.- №3.
 27. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні: Монографія. – Х., 2002.
 28. Мельник О.М. Товарний знак та його ознаки // Право України.- 1999.- №2.
 29. Мельников А.А. Понятие “ноу-хау” и правовая регламентация отношений по его передаче // Советское государство и право.- 1981.- №11.
 30. Москаленко В.С. Деякі питання судового захисту права промислової власності // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1999.- №1.
 31. Основы интеллектуальной собственности.- К.: Издательский Дом «Ін Юре», 1999.
 32. Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України. – 2002. – №2.
 33. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К., 2004.
 34. Петренко О.Б. Застосування заходів оперативного впливу у захисті прав на об’єкти промислової власності // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №1.
 35. Петренко С. Правовий захист комп’ютерних програм // Право України. – 2003. – №3.
 36. Підопригора О.А. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // Право України. – 2003. – №7.
 37. Підопригора О.А. Захист права інтелектуальної власності потребує удосконалення // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- №1.
 38. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак. ун-тів.- К.: Юрінком-Інтер, 1998.
 39. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник / За заг.ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: Ін Юре, 2004.
 40. Свядосц Ю.И. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт. – М., 1986.
 41. Святоцький О., Крайнєв П. Право на загальновідомий знак для товарів і послуг в Україні // Право України. – 2002. – №5.
 42. Селіванов А. Кому належить право на фірмове найменування (фірму)? // Право України. – 2002. – №11.
 43. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.- М., 2001.
 44. Халаїм Н. Правова природа патенту на промисловий зразок // Право України. – 2000.- №8.
 45. Халаїм Н. Правове регулювання прав на промислові зразки, створені кількома особами // Право України. – 1999.- №12.
 46. Халаїм Н. Судові засоби захисту превентивного характеру та захист прав патентоволодільця // Право України. – 2000.- №11.
 47. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. — X., 2002.
 48. Штефан О. Авторське право на сучасні комп’ютерні технології // Право України. – 2005. – №2.
 49. Якубівський І. Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип.42.
 50. Ярошевська Г. Поняття службового винаходу // Право України. – 2005. – №6.

 

VІІІ. Література до тем Розділу VІІ:

 1. Агарков М.М. Обязательство по советскому праву. – М., 1940.
 2. Азимов Ч.Н. Залоговое право. – Харьков, 1993.
 3. Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. – М., 2004
 4. Баранець О.М. Актуальні проблеми застави земельних ділянок // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 4.
 5. Баринова Е.А. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного обязательства // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. – М., 2003.
 6. Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном (замене исполнения). – М., 2003.
 7. Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. – М., 2000.
 8. Благая І. Історія правового інституту застави і сучасність // Право України. – 1999. – № 1.
 9. Богатырёв Ф.О. Залог прав // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4/ Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002
 10. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
 11. Боднар Т.В. Гарантія як вид забезпечення виконання зобов’язання за Цивільним кодексом України // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 2.
 12. Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов’язань // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 4.
 13. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2001.
 14. Брагинский М.И. Залог и закон о залоге // Хозяйство и право. – 1993. – № 2.
 15. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (теоретические аспекты). – М., 1976.
 16. Вишневский А.А. Залоговое право. – М., 1995.
 17. Власова А.В. Правовая природа принятия исполнения по обязательству // Государство и право. – 1995. – № 5.
 18. Вошатко А.В. О сущности уступки права требования // Очерки по торговому праву / Под ред. Е.А. Крашенинникова. – Вып. 7. – Ярославль, 2001.
 19. Габов А. Некоторые вопросы уступки права // Хозяйство и право. – 1999. – №4.
 20. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (общие положения). – Минск, 1968.
 21. Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Монографія. – Львів, 2007.
 22. Годеме Е. Общая теория обязательств. – М., 1948.
 23. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2001.
 24. Дякович М. Іпотека – інструмент для боржника і кредитора. – Львів, 2004
 25. Егоров Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. – 1989. – № 3.
 26. Загорулько О. Заклад як речевий спосіб забезпечення виконання зобов’язань / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 1997.
 27. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми // Право України. – 2002. – № 11.
 28. Зобов’язальне право: Теорія і практика: Навчальний посібник / За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 29. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид.лит., 1975.
 30. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Ленинград, 1955.
 31. Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов’язання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11.
 32. Камалитдинова Р.А. Развитие доктрины невозможности исполнения обязательств в различных правовых системах // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4 / Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002.
 33. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. – Одеса, 2006.
 34. Карапетов А.Г. Соотношение принципа реального исполнения и мер гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. – М., 2003.
 35. Ковальчук А. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні // Право України. – 2002. – № 9.
 36. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. – № 10.
 37. Комберянов С. Удержание – гарантия исполнения обязательств // Юридическая практика. – 2003. – № 32.
 38. Коссак В.М. Договір як підстава виникнення заставних зобов’язань // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36.
 39. Коссак В.М. Оперативні санкції в новому Цивільному кодексі України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип.39.
 40. Коссак В.М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового Цивільного кодексу України // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. – Львів, 2003.
 41. Кот О.О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 42. Кот О.О. Уступка вимоги: доктрина, законодавство та практика // Вісник господарського судочинства. – 2000. – № 4.
 43. Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. – Свердловск, 1973.
 44. Красавчиков О.А. Система отдельных видов обязательств // Советская юстиция. – 1960. – № 5.
 45. Крашенинников Е.А. Допустимость уступки требования // Хозяйство и право. – 2000. – № 8.
 46. Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. – М.: Лекс-Книга, 2002.
 47. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). – М., 1981.
 48. Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів, 2005.
 49. Лилак Д. Забезпечення виконання господарсько-правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996. – № 12.
 50. Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. – К., 1951.
 51. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. – М., 1970
 52. Міхалев А. Договір поруки як засіб забезпечення // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8.
 53. Міхно О. Припинення цивільно-правового договору через неможливість його виконання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11.
 54. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М., 1950.
 55. Новосёлова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческом праве. – М., 2003.
 56. Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві. Автореф. канд. юрид. наук. – К., 2002.
 57. Павлодский Е.А. Невозможность исполнения обязательств в современном договорном праве // Проблемы современного гражданского права. – М.: Городец, 2000.
 58. Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. – М., 1978.
 59. Почуйкин В. Некоторые вопросы уступки права требования в современном гражданском праве // Хозяйство и право. – 2000. – № 1, 2.
 60. Примак В.Д. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності // Право України. – 2002. – № 10.
 61. Примак В.Д. Неможливість виконання зобов’язання крізь призму цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1.
 62. Примак В.Д. Непереборна сила у контексті цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 4.
 63. Примак В.Д. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 4.
 64. Процьків Н.М. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України. Автореф. … дис. канд. юрид. наук. – К., 2003
 65. Пучковская И.И. Ипотека: залог недвижимости. – Харьков: Консум, 1997.
 66. Пушай В.І. Визнання цесії як завершальний етап її історичного розвитку // Вісник господарського судочинства. – 2000. – № 4.
 67. Пушай В.І. Деякі проблеми відступлення права вимоги за новим Цивільним кодексом України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3.
 68. Рясенцев В.А. Прекращение обязательств в судебной практике // Советская юстиция. – 1978. – № 18.
 69. Саватье Р. Теория обязательств. – М., 1972.
 70. Савицька А.М. Сутність цивільно-правової відповідальності // Юридична відповідальність (цивілістичні аспекти) / За ред. Н.І.Титової. – Львів, 1975.
 71. Савицька А.М. Форми протиправної поведінки за радянським цивільним правом // Юридична відповідальність (цивілістичні аспекти) / За ред. Н.І.Титової. – Львів, 1975.
 72. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом. – М., 2003.
 73. Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М., 2003
 74. Сібільов М. Договірне зобов’язання та його виконання // Вісник АПрН України. – 2003. – № 2-3.
 75. Слюсаревский Н. Имущественный поручитель: поручитель или залогодатель// Юридическая практика. – 2002. – 27.03.
 76. Сумской Д. Вина как условие гражданско-правовой ответственности юридического лица // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8.
 77. Хохлова Г.В. Понятие гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 5 / Под ред. В.В. Витрянского. – М., 2002.
 78. Толстой В.С. Исполнение обязательств. – М., 1973.
 79. Фогельсон Ю.Б. Избранные вопросы общей теории обязательств: Курс лекций. – М.: Юристъ, 2001.
 80. Цікало В.І. Співвідношення між „завдатком”, „авансом” і „попереднім договором” // Нотар. – 2005. – № 3-4.
 81. Чеговадзе Л. Уступка права требования. Закон и правоприменительная практика // Хазяйство и право. – 2001. – № 9.
 82. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву. – М., 2001
 83. Черных А.В. Залог недвижимости в российском гражданском праве. – М., 1995.
 84. Шаповалова О.І. Юридичні умови застосування неустойки, процентів як мір цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3.
 85. Шикова Е.А. Правовые проблемы залога ценных бумаг // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4 / Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002.
 86. Шкрум П.С. Застава як речово-правовий спосіб забезпечення зобов’язань за законодавством України / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1996.

 

ІХ. Література до тем Розділу VІІІ:

 1. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 2. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
 3. Бородовський С.О. Укладення, зміна і розірвання договору у цивільному праві України: Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – К., 2005.
 4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2001.
 5. Договірне право України. Загальна частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 6. Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2007.
 7. Егоров Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. – – №3.
 8. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид.лит.,
 9. Лідовець Р. А. Змішані договори в цивільному праві України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Л., 2005.
 10. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посібн. – К., 2004.
 11. Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров. – М.: Юрид.лит., 1975.
 12. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. – Х., 2007.
 13. Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2003.
 14. Сібільов М. Базові моделі регулювання договірних відносин за новим Цивільним кодексом України // Українське комерційне право. – 2003. – № 4.
 15. Собчак А.С. Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве // Советское государство и право. – – №11.
 16. Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. – М.: Статут, 2004.

 

Х. Література до тем Розділу ІХ:

 1. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник / Відп.ред. Р.А.Майданик. – К., 2007.
 2. Апанасюк М. П. Договір ренти: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2004.
 3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2.: Договоры о передаче имущества. – М: Статут., 2000.
 4. Великорода О.М. Договір довічного утримання: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К,, 2006.
 5. Демченко Н.С. Договір купівлі- продажу об’єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 1999.
 6. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 7. Кабалкин А.Ю. Договор дарения // Российская юстиция. – 1997. – №8.
 8. Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. – 2000. – № 2.
 9. Кучерук К.І. Договір купівлі-продажу земельної ділянки: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2002.
 10. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 11. Малеина М.Н. О договоре дарения // Правоведение. – 1998. – №4.
 12. Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України: Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – К., 2006.
 13. Притыка Д. Н., Осетинский А. И. Правовое регулирование поставок,- К., 1989.
 14. Ткалич М. Поняття та юридична характеристика договору ренти за цивільним правом України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5.
 15. Шевченко Л. И. Регулирование отношений поставки: теория и практика. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
 16. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність. Монографія. – Тернопіль, 2009.

 

ХІ. Література до тем Розділу Х:

 1. Бондар В.Я. Договір найму житла: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2001.
 2. Борщевський І.В. Договір найму (оренди) нерухомого майна: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Одеса, 2004.
 3. Брунъ А.Г. Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2003.
 4. Вакулович Е.В. Договір оренди транспортних засобів: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2002.
 5. Гончаренко В.О. Договір позички за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві України. – Одеса, 2005.
 6. Гуляк Я.В. Договір найму (оренди) житла за цивільним законодавством України: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Одеса, 2005.
 7. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 8. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.: Инфра-М, 1997.
 9. Косенко В. М. Договір найму (оренди). – К., 2007.
 10. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 11. Мартин В.М. Найм, оренда: до історії понять // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип.35.
 12. Мартин В.М. Особливості суб’єктного складу договору побутового найму (прокату) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 1.
 13. Мічурін Є.О. Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків., 2000.
 14. Мусієнко В.В. Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2003.
 15. Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні. – К., 2005.
 16. Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу за Цивільним і Господарським кодексом України // Реалізація чинних Цивільного Господарського кодексів України проблеми та перспективи: Зб. наук. праць / Редколегія О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АпрН України, 2006.
 17. Якубівський І.Є. Проблеми законодавчого регулювання договору фінансового лізингу на сучасному етапі // Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції 5-6 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім.. І.Франка, 2006.
 18. Якубівський І.Є. Співвідношення між договором фінансового лізингу та договором про надання фінансових послуг // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 18. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.
 19. Якубівський І.Є. Сторони договору фінансового лізингу // Нотар. – 2005. – № 3-4.
 20. Якубівський І.Є. Сучасні проблеми законодавства України про фінансовий лізинг та його зближення з міжнародно-правовими актами у цій сфері // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. – Вип.1.
 21. Якубівський Ігор Євгенович. Договір фінансового лізингу: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003.

 

ХІІ. Література до тем Розділу ХІ:

 1. Басин Ю.Г. Проект. Строительство. Закон. – М., 1989.
 2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договора об исполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002.
 3. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 4. Коссак В.М. Строки в капітальному будівництві. – К.: Будівельник, 1991.
 5. Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строитель­стве.- К.: Наукова думка, 1993.
 6. Лукасевич-Крутник І. Істотні умови договору на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна. – 2008. – № 12.
 7. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 8. Сеник С.В. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві. Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – Львів, 2006.
 9. Сеник С.В. Ціна договору субпідряду в капітальному будівництві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип.41. – 2005.
 10. Юшкевич С.П. Договор строительного подряда. – М., 2002.

 

 

ХІІІ. Література до тем Розділу ХІІ:

 1. Агафонова Н.В. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Автореферат дис…канд. юрид. наук. – К., 2002.
 2. Банківське право: Навчальний посібник/ За заг. ред. А.О.Селіванова. – К.: Ін Юре, 2000.
 3. Безклубий І., Пафик О. Поняття безготівкових розрахункових відносин// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1.
 4. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. – К, 2005.
 5. Безклубий І.А. До питання про юридичну природу договору факторингу// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3.
 6. Безлюдько І. О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом: визначення в законодавстві України // Держава і право. – № 24. – К., 2004.
 7. Безлюдько І. О. Система договорів перевезення за новим законодавством України // Право України. – 2005. – № 9.
 8. Блащук Т.В. Договір як підстава виникнення страхових правовідносин: поняття та ознаки договору страхування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 14. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 241-249.
 9. Богословець В. Особливості укладення договорів про надання правових послуг //Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №11.
 10. Васильєва Валентина Антонівна. Договір консигнації. — Івано-Франківськ : Плай, 2002.
 11. Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг. Монографія. – Івано-Франківськ, 2006.
 12. Васьковський О.В. Правове регулювання відносин за договором на розрахунково-касове обслуговування: Автореферат дис… канд. юрид. – Л., 2004.
 13. Венедіктова І. В. Договір довірчого управління майном в Україні: Навч.-наук. посібник. — Х. : Консум, 2004.
 14. Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // Хозяйство и право. – 1997. – №8.
 15. Волосенко І. Страховий ризик у страховому правовідношенні //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №11.
 16. Грамацький Е.М. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // Право України. – 2003. – № 10.
 17. Грамацький Е.М. Укладення договору зберігання за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11.
 18. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності банків. – К.: Істина, 2001.
 19. Гринюк О. Динаміка договірних відносин з майнового страхування //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №8
 20. Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку// Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9.
 21. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 22. Дроздова Н.В. Договори про надання фінансових послуг: Автореферат дис… канд. юрид. – К., 2005.
 23. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. – М.: БЕК, 1994.
 24. Ємельянчик С. Договір про надання послуг в новому Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №2
 25. Жуков І.М. Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку: Автореферат дис… канд. юрид. – Донецьк, 1998.
 26. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студентів та аспірантів. – Л. : Астролябія, 2002.
 27. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. – Х.: Консум, 2000.
 28. Клепікова О.В. Правова природа договору морського перевезення вантажів // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 3(11).
 29. Колосов Р.В. Договір комісії та інститут посередництва // Правова держава: Щор. наук. пр. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.:ІДП НАНУ. – 2004. – Вип. 15.
 30. Красько І.Є. Договір факторингу// Підприємництво, господарство і право. – 1996. – № 6.
 31. Лепех С. Проблема захищеності прав споживача банківських кредитних послуг// Матеріали ХІУ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2008.
 32. Лепех С.М. Зміна умов та розірвання кредитного договору: деякі недоліки законодавчого регулювання// Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. – Львів, 2003. – Вип. 38
 33. Лепех С.М. Кредитодавець як сторона кредитного договору// Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2003.
 34. Лепех С.М. Окремі проблеми майнової відповідальності за кредитним договором// Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 12
 35. Лепех С.М. Правова сутність комерційного кредиту за Цивільним кодексом України 2003 року// Зб-к тез Міжнародної наукової конференції. – Хмельницький, 2003.
 36. Лепех С.М. Предмет кредитного договору// Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. – Львів, 2000. – Вип. 35
 37. Лепех С.М. Уступка вимоги і перевід боргу в кредитних зобов’язаннях// Вісник Хмельн. ін-ту регіонал. управл. та права. – 2002. – № 2
 38. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. – М.: Статут, 1999.
 39. Луцик Л. Предмет договору транспортного експедирування//Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №12.
 40. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 41. Никифорак В.М. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13. – К.: Ін-т держави і права НАН України. – 2001.
 42. Новосёлова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – М.: Статут, 2000.
 43. Новосёлова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. – М.: Статут, 2003.
 44. Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов’язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 4.
 45. Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса, 2005.
 46. Попов Ю. Соотношение процентов за кредит в повышенном размере, процентов за товарный кредит и неустойки// Юридическая практика. – 2000. – №1.
 47. Приходько В. Послуга як правова категорія //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №5
 48. Рябко Л.Г. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2002.
 49. Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. – М., 1999
 50. Свистун Л. Деякі питання правової природи договорів про перевезення вантажів автомобільним транспортом//Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №11.
 51. Свистун Л. Правове регулювання договору перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №11.
 52. Семенова К. Правове регулювання перестрахування: деякі аспекти// Право України. – 2005. – №2
 53. Тульчевська Н.В. Визначення сторін у договорі депозитного рахунку// Держава і право. – 2001. – Вип. 13.
 54. Чалий Ю.І. Договір банківського кредиту та правові засоби забезпечення поворотності кредитних грошей. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03/ Університет внутрішніх справ. – Х., 1997.
 55. Чапічадзе Я. Об’єкт страхових правовідносин //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №6
 56. Чапічадзе Я. Характеристика та співвідношення форм страхування в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №7
 57. Чапічадзе Я.А. Договір факторингу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03/ Університет внутрішніх справ. – Х., 2000.

 

ХІV. Література до тем Розділу ХІІІ:

 1. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса.- Харьков: Высшая школа, 1981.
 2. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: особенности, типовые структуры, задачи развития // Підприємництво, господарство та право. – 1997.- № 4.
 3. Безклубий І.А. Ліцензійний договір в патентному праві України: Автореф. дис. … канд.юрид.наук. – К., 1995.
 4. Бєгова Т.І. Поняття „ноу-хау” та договір про його передачу: Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – Харків, 2008.
 5. Герасименко В., Луб’яна Е., Солощук М., Федченко Л. Договірні правовідносини при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності // Право України.- 1999.- №7.
 6. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 7. Завальная Ж. Авторський договір та його види: окремі питання // Право України.- 2000.- №8.
 8. Завальная Ж. До питання про відповідальність автора за видавничим договором // Підприємництво, господарство і право .- 2001.- №4.
 9. Завальная Ж. Издательский договор: предмет, права автора и издателя // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- №1.
 10. Капіца Ю. Договори франчайзингу в праві України та Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – №4.
 11. Килимник И. Договор франчайзинга: анализ содержания// Предпринимательство, государство и право. – 2000.- №9.
 12. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу). Монографія. – Харків, 2006.
 13. Коссак В.М. Проблеми договірного регулювання передання майнових прав інтелектуальної власності // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.47. Вип.34. – Миколаїв, 2006.
 14. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К., 2007.
 15. Крижна В. Види договорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. – 2004. – № 4.
 16. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – № 9.
 17. Крижна В.М. Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4.
 18. Лопушанський Т.В. Поняття та ознаки франчайзингу в країнах Європейського Союзу та в Україні // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4.
 19. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 20. Мілаш В. Інтелектуальна власність у сфері договірної діяльності господарюючих суб’єктів//Підприємництво, господарство і право. – 2006.- № 6.
 21. Потоцький М. Передання виключних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності: теоретико-правовий аналіз// Підприємництво, господарство і право. – 2006.- № 9.
 22. Сидоров Я. Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденції в розвитку в Україні// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №1
 23. Цірат А. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн.-практ.пособие. – К.: «ИСТИНА», 2002.
 24. Штумпф Г. Лицензионный договор./ Перевод с немецкого. Богуславский М.М. (ред.).- М.,1988.
 25. Якубівський І.Є. Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу) // Університетські наукові записки. – 2006.-№ 3-4.
 26. Якубівський І. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності// Підприємництво, господарство і право. – 2007.- № 8.
 27. Якубівський І.Є. Ліцензійний договір за новим Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – Вип.41.

 

ХV. Література до тем Розділу ХІV:

 1. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво, господарство та право. – 2006.- № 4.
 2. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 3. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. Монографія. – Львів, 1999.
 4. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 5. Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні. Навч. посібн. – К., 2007.
 6. Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство та право. – 2007.- № 2.

 

ХVІ. Література до тем Розділу ХV:

 1. Берестова І.Е. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11.
 2. Берестова І.Е. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7.
 3. Берестова І.Е. Суб’єктивне ставлення контрагентів у зобов’язаннях з безпідставного збагачення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12.
 4. Голубєва Н.Ю. Поняття публічної обіцянки винагороди та підстави виникнення зобов’язання із публічної обіцянки винагороди //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. – 2005. — Вип. 23.
 5. Голубєва Н.Ю. Правове регулювання публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. – 2005. – Вип. 22.
 6. Донцов С.Е. Возмещение вреда по советскому законодательству. – М.,
 7. Егоров Н. Понятие источника повышенной опасности // Советская юстиция. – – №11.
 8. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Харьков, 1996.
 9. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. – М.,
 10. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. – М., 1970.
 11. Могилянский Л.Г. Возмещение ущерба при столкновении автотранспорта. – М.: Юридическая литература,
 12. Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц. – Львов,
 13. Русу С.Д. Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов’язання до стандартів ЄС // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1-2.
 14. Савицкая А.Н. Возмещение вреда, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Львов, 1982.
 15. Савицька А.М. Майнова відповідальність державних організацій за шкоду завдану їх службовими особами. ЛДУ. 1959.
 16. Савицька А.М. Протиправність – як необхідна підстава відповідальності в зобов’язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Вісник ЛДУ. Серія юридична.1973.
 17. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. – Ленинград, 1983.
 18. Терещенко Н.В. Поняття джерела підвищеної небезпеки // Право України. – 2000. – №11.
 19. Терещенко Н.В. Проблема правового регулювання підвищено небезпечної діяльності на сучасному етапі становлення правової держави // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 13. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 20. Харитонов Е.О. Обязательства, возникающие из ведения чужих дел без поручения в советском гражданском праве. Автореф. дисс. … канд.юрид.наук. – Харьков, 1980.
 21. Чернат В.А. Зобов’язання внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи // Актуальні проблеми держави і права, 2006. – Вип. 25.
 22. Чернат В.А. Місце зобов’язань із рятування життя та здоров’я фізичної особи у системі недоговірних зобов’язань // Актуальні проблеми держави і права, 2006. – Вип. 28.
 23. Шапошніков Д. Умови виникнення зобов’язань внаслідок рятування здоров’я та життя фізичних осіб, за новим Цивільним кодексом України // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць.  Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – Вип. 22.

 

ХVІІ. Література до тем Розділу ХVІ:

 1. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. – № 12.
 2. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток. Монографія. – К., 2007.
 3. Ромовская З.В. Проблемы наследственного договора // Юридическая практика. – 2003. – № 44.
 4. Ромовська З.В. Реформа спадкового права // Українське право. – 1997. – №1.
 5. Рябоконь Є. Правове регулювання часу відкриття спадщини // Вісник прокуратури. – 2001. – № 4.
 6. Рябоконь Є.О. Правові питання прийняття спадщини // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 12. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.
 7. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навч. посіб. – К., 2002.
 8. Шама Н.П. Спадковий договір в цивільному праві України. Автореф. дис. … канд..юрид.наук. – Львів, 2008.
 9. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. – М.: Юридическая литература, 1985.

 

СУДОВА ПРАКТИКА:

 

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.72 року ”Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц.вид. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28.04.78. “Про судову практику в справах про визнання угод недійсними” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц.вид. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 р. „Про судову практику у справах про захист гідності і честі фізичної особи, а також ділової репутації юридичної особи” // Вісник ВСУ. – 2009. – № 3.
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.2008 р. „Про судову практику у справах про спадкування” // Вісник ВСУ. – 2008. – № 6.
 5. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України № 02-5/111 від 12.03.99. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними” // Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / Відп.ред. Д.М.Притика. – К., 2003.
 6. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 р. у справі №18/203-97 щодо офіційного тлумачення статей 3,23,31,47,48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г.Устименка)
 7. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)
 8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. №4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 9. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Захист честі, гідності й ділової репутації, поновлення прав реабілітованих // Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг.ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.
 10. Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 р. №8-рп/2003 у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей).
 11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. №20 “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №7 “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.
 13. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Право власності // Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг.ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.
 14. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. №02-5/225 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності” // Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / Відп.ред.Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.
 15. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 31 січня 2001 р. №01-8/98 “Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов’язані із здійсненням права власності та його захистом” // Збірник інформаційних листів Вищого господарського суду України / Відп.ред.Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.
 16. Рішення Конституційного Суду України № 1-2/2004 (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків)// Офіційний Вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 624
 17. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/602 від 24.12.1999 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про заставу»// Юридичний вісник України. – 2002. – № 5.
 18. Оглядовий лист Вищого Господарського суду України № 01-8/637 від 30.05.2001 року «Про практику вирішення окремих спорів, пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань»
 19. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20 лютого 2007 р. № 01-8/91 „Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”.
 20. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/846 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” //Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4.
 21. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 6 травня 2005 р. № 01-8/784 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 4.
 22. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22 січня 2007 р. № 01-8/25 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Юридичний вісник України. – 2007. – № 9-10.
 23. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 лютого 2007 р. № 01-8/78 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Юридичний вісник України. – 2007. – № 13.
 24. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/844 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 25. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4.
 26. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22 січня 2007 р. № 01-8/24 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Юридичний вісник України. – 2007. – № 6.
 27. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/845 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 28. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 грудня 2007 р. № 01-8/974 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)”.
 29. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. № 01-8/31 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність”.
 30. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”.
 31. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 р. № 04-5/76 „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності”.

Матеріали

План практичних робіт

Завдання для контрольної роботи для студентів 2 курсу заочної форми навчання

Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з Цивільного права України для студентів 2 курсу заочної форми навчання

Самостійна робота студента (денна)

Самостійна робота (заочна)

Теми курсових робіт для студентів II курсу денної форми навчання  на 2016/2017 н.р.

Тестові завдання

Тестові завдання на модуль