Соціологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Медвідь В. О.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ПРК-31cМедвідь В. О.
ПРК-32сМедвідь В. О.
ПРК-33сМедвідь В. О.
ПРК-34сМедвідь В. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є соціальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування права як соціального явища, форми і методики їх реалізації для задоволення духовних і матеріальних потреб людства.

Зміст

Соціологія як наука. Предмет і функції соціології. Правова соціологія як наука. Право як соціальне явище. Соціальна дія права. Соціальна ефективність дії права. Законодавча діяльність як вид соціальної діяльності. Правозастосування як вид соціальної діяльності. Особливості правової соціалізації. Правосвідомість та правова культура як особливі форми суспільної свідомості.

Вивчення дисциплін “Соціологія” тісно пов’язано з такими дисциплінами як “Теорія права та держави”, “Філософія”, “Етика: загальна та юридична”,”Основи економічної теорії”, “Політологія”.

Результати навчання:

 • знати:
 • понятійно-категоріальний апарат соціології,основні підходи до трактування предмета соціологічної науки, організацію, методи та методику проведення соціологічних досліджень, основні соціологічні теорії і концепції та етапи розвитку соціологічної думки, концептуальні засади виникнення та функціонування суспільств;
 • складові та функціональне навантаження найпоширеніших соціальних структур, особливості комунікативних процесів у різних сферах життя, соціальні засади культурного, політичного, правового життя.
 • вміти:
 • давати визначення основних соціологічних понять та категорій;
 • проводити якісний аналіз соціальних фактів, явищ та документів;
 • відтворювати структуру соціальних феноменів;
 • класифікувати різноманітні соціальні структури та структурувати суспільства й культури на основі певних критеріїв, прогнозувати тенденції їх розвитку;
 • ефективно налагоджувати комунікативну діяльність, прилучатися до різних сфер соціального життя (культурної, політичної, правової тощо);
 • обирати оптимальну стратегію поведінки у конфліктних ситуаціях;
 • складати програму та анкету пілотажного соціологічного дослідження.

 

 

 

Рекомендована література

 1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Арон Р. – М., 1993.
 2. Вербець В. В. Соціологія: навчальний посібник / Вербець В. В., Субот О. А., Христюк Т. А. – Київ, 2009.
 3. Волков Ю. Социология / Волков Ю., Добреньков В., Нечипуренко В., Попов А. – М., 2000.
 4. Волков Ю. Социология / Волков Ю., Мостовая И. – М.,1998.
 5. Гіденс Е. Соціологія / Гіденс Е. – К., 1999.
 6. Громов И. Западная социология / Громов И., Мацкевич А., Семенов В. – СПб., 1997.
 7. Джонсон А. Тлумачний словник з соціології / Джонсон А. – Львів, 2003.
 8. История теоретической социологии. В 4-х т. – М., 1995-1998.
 9. Кравченко А. И. Социология / Кравченко А. И. – Екатеринбург, 1998.
 10. Кравченко С. А. Социологическая теория: дискурс будущего / Кравченко С. А. // Социологические исследования. – 2007. – №3.
 11. Кутуєв П. Соціологія: історичні витоки та сучасні трансформації / Кутуєв П. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – №3.
 12. Лукашевич М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / Лукашевич М., Туленков М. – К., 1999.
 13. Общая социология / [под общ. ред. д.ф. н. проф. А. Г. Эфендиева]. – М., 2000.
 14. Піча В. М. Соціологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття / Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є. – [2-ге вид., перероб. і доповнене]. – Київ–Львів, 2008.
 15. Смелзер Н. Социология / Смелзер Н. – М., 1994.
 16. Социология – наука об обществе. – Харьков, 1996.
 17. Соціологія і психологія: навч. посіб. / [за ред. Ю. Ф. Пачковського]. – Київ, 2009.
 18. Соціологія: підручник / [за ред. В. Г. Городяненка]. – [2-ге вид., перероблене, доповнене]. – К., 2003.
 19. Танчин І. З. Соціологія: навчальний посібник / Танчин І. З. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Київ, 2007.
 20. Тарасенко В. Проблема начала і самообгрунтування соціології / Тарасенко В. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3.
 21. Черниш Н. Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання / Черниш Н. Й. – [5-те вид., перероб. і доп.]. – Київ, 2009.
 22. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. Конспект. – Вип. 1–6 / Черниш Н. – Львів, 1996.

 

 

Допоміжна

 1. Арбєніна В.С. Етносоціологія / Арбєніна В. С. – Харків, 2009.
 2. Адерсон Б. Уявлені спільноти : Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Андерсон Б. – К., 2001.
 3. Бачинин В.А. Социология / Бачинин В. А. – СПб., 2004.
 4. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Вебер М.. – К., 1998.
 1. Гришина Н.В. Психология конфликта / Гришина Н.В. – СПб, 2000.
 1. Громов И. Западная теоретическая социология / Громов И., Мацкевич А., Семенов В. – СПб., 1996.
 2. Дюркгейм Е. Самогубство: Соціологічне дослідження / Дюркгейм Е. – К., 1998.
 3. Захарченко М. В. Історія соціології: від античності до початку ХХ ст. / Захарченко М. В., Погорілий О. І. – К., 1993.
 4. История социологии в Западной Европе и США. – М., 1999.
 5. Кон И. С. Социология личности / Кон И. С. – М., 1997.
 6. Культурология XX век: антология. Философия и социология культуры. – М., 1994.
 7. Майерс Д. Социальная психология / Майерс Д. – СПб., 1997.
 8. Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы / Монсон П. – СП б., 1992.
 9. Нагаєв В.М. Конфліктологія (модульний варіант) / Нагаєв В.М. – К., 2004.
 10. Плахов В.Д. Западная социология ХІХ-ХХ вв. От классики до постнеклассической науки. Серия: Левиафан: Государство. Общество. Личность. Год издания: 2006.
 11. Піча В. М. Соціологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття / Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є. – [2-ге вид., перероб. і доповнене]. – Київ–Львів, 2008.
 12. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г.Почепцов. – М., 2001.
 13. Ручка А. Курс історії теоретичної соціології / Ручка А., Танчер В. – К., 1995.
 14. Современная американская социология. – М., 1994.
 15. Тернер Дж. Структура социологической теории / Тернер Дж. – М., 1985.
 16. Общая социология: учебное пособие/ [под общ. ред. проф. А. Г. Эфендиева]. – М., 2000.
 17. Середа В. В. Етносоціологія / Середа В.В. –Львів, 2007.
 18. Сміт Е. Націоналізм : Теорія, ідеологія, історія / Пер. з англійської / Сміт Е. – К., 2004.
 19. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество / Сорокин П. – М., 1992. Тернер Дж. Структура социологической теории / Тернер Дж. – М., 1985.
 20. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології. – Львів, 1999.
 21. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід / Циба В. Т. – К., 2000.
 22. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Щепаньский Я. – М., 1969.
 23. Юрій М.Ф. Соціологія культури / Юрій М. Ф. – Київ, 2006.

 

Матеріали

Тематика семінарських завдань

 Питання для самостійної роботи