Римське приватне право

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Новосядло І. Ю.ПРК-11с, ПРК-11с, ПРК-13с, ПРК-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПРК-11сНовосядло І. Ю.
ПРК-12сНовосядло І. Ю.
ПРК-13сНовосядло І. Ю.
ПРК-14сНовосядло І. Ю.

Опис курсу

Анотація  навчальної дисципліни: Римське право є дисципліною, яка вивчає становлення та суть основних інститутів римського приватного права, особливості їх формування у практиці преторів та юристів, а також основні категорії римського права, акцентуючи на тих, якими оперує сучасна європейська юриспруденція. Курс має на меті сприяти формуванню розуміння сучасної юридичної термінології та її природи.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • джерела римського права;
 • основні системи, класифікації та конструкції, римського права, зокрема ті, що знайшли відображення у сучасному національному та міжнародному законодавстві у сфері приватного права;
 • принципи римського права, зокрема ті, що знайшли відображення у сучасному національному та міжнародному законодавстві у сфері приватного права;
 • вплив римського приватного права на розвиток сучасного цивільного права;
 • види та форми рецепції римського приватного права;
 • сучасний стан рецепції римського права в Україні та в правових системах світу.

 

 • вміти:
 • із застосуванням засвоєного матеріалу розв’язувати конкретні життєві випадки (казуси) римського права;
 • формулювати презумпції та визначення римського права;
 • оперувати латинськими термінами, які позначають основні поняття у сучасній юриспруденції та в міжнародному праві.

Рекомендована література

Базова

Джерела

 1. 1. Закони ХІІ таблиць // Харитонов О.Є. Основи римського приватного права : посібник для аудиторного та самостійного вивчення курсу / Є.О. Харитонов. – Одеса : Букаєв В.В., 2016. – С. 311-318.
 2. Закони ХІІ таблиць // Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права / Г.М. Федущак-Паславська. – Львів, 2012. – С.221-230.
 3. Гай. Інституції // Харитонов О.Є. Основи римського приватного права : посібник для аудиторного та самостійного вивчення курсу / Є.О. Харитонов. – Одеса : Букаєв В.В., 2016. – С. 319-334.
 4. Дигести Юстиніана // Харитонов О.Є. Основи римського приватного права : посібник для аудиторного та самостійного вивчення курсу / Є.О. Харитонов. – Одеса : Букаєв В.В., 2016. – С. 335-339.

Навчальна література

 1. Калюжний Р.А., Вовк В.М. Римське приватне право : [підруч. для вищ.навч. закл.] / Калюжний Р.А., Вовк В.М. – К.: Атіка, 2012. – 408 с.
 2. Орач Є.М, Тищик Б.Й. Римське приватне право : підручник / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик. – К.: ІнЮре, 2012. – 568с.
 3. Основи римського приватного права : підруч. / за заг. ред. В.І. Борисової, Л.М. Баранової. – Харків : Право, 2008. – 224 с.
 4. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право : підруч. / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 528 с.
 5. Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права / Г.М. Федущак-Паславська. – Львів, 2012. – 315 с.
 6. Харитонов О.Є. Основи римського приватного права : посібник для аудиторного та самостійного вивчення курсу / Є.О. Харитонов. – Одеса : Букаєв В.В., 2016. – 399 с.

 

Допоміжна

 1. Балко О. Відносини між батьками та дітьми в країнах романо-германського типу правової системи: історико-правові аспекти / Олеся Балко // Юридична Україна. – 2010. – № 10 (94). – С. 21–27 .
 2. Балко О. Етико-правові традиції у сімейному праві країн романо-германського типу правової системи / О. Балко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XVII регіональної наук.-практич. конф. (Львів, 3-4 лютого 2011 р.). – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. І Франка. – – С. 48–50.
 3. Балко О. Институт брака в каноническом праве / Олеся Балко // Legea Si Viata. Publicatie stiintifico-practica. – 2014. – № 2/2 (226). – С. 3–6. (Республіка Молдова)
 4. Балко О. Місце інституту шлюбу у системі права Давнього Риму/ О. Балко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип.56. – 2012. – С. 74–79.
 5. Балко О. Принципи правового регулювання шлюбних відносин у Давньому Римі / Олеся Балко // Юридична Україна. – 2012. – №11 (119). – С. 23–27.
 6. Балко О. Розвиток шлюбно-сімейних відносин в Україні за Кодексом «Права, за якими судиться малор