Релігієзнавство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616ПРК-31c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ПРК-31c

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Релігієзнавство вивчає історичні типи і форми релігій, які склались і розвивались протягом історії людської культури: етнічні, національні та світові, а також сучасні нетрадиційні культи та неорелігїі. Курс також вивчає рух за свободу совісті в Україні, вплив на нього європейських суспільно-політичних, філософських вчень та правове забезпечення свободи совісті в Україні; юридичні гарантії реалізації релігійних прав та межі здійснення релігійних прав.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • історію виникнення і основні етапи розвитку релігієзнавства;
 • основні релігієзнавчі концепції;
 • що таке  релігія, її елементи та структура;
 • концепції походження  релігії;
 • історичні типи і форми релігії;
 • історичні особливості виникнення релігії;
 • особливості та характерні риси ранніх та етнічних релігій;
 • особливості ранніх форм релігійних вірувань: фетишизму, аніматизму, анімізму, магії, шаманства, тотемізм;
 • основні положення віровчення індуїзму;
 • іудаїзм, його віровчення, основні напрями;
 • умови і причини виникнення буддизму, ісламу;
 • основні положення віровчення буддизму;
 • історію розвитку ісламу;
 • основні положення віровчення ісламу, складові  культу;
 • особливості вірувань давніх слов’ян;
 • особливості процесу запровадження християнства в Київської Русі;
 • історію православ’я  в Україні;
 • причини утворення в ХХ ст.. Української Автокефальної Церкви;
 • обставини і причини утворення Української Греко-Католицької Церкви;
 • основні етапи історії протестантизму на Україні;
 • особливості неорелігій в Україні;
 • основи, на яких ґрунтується толерантність;
 • про нерозривність толерантності з і свободи совісті;
 • зв’язок свободи совісті та інших прав людини.

 

 • вміти:
 • розрізняти теологічні та філософські релігієзнавчі концепції;
 • розрізняти окремі елементи релігії;
 • розрізняти світові, національні та родоплемінні релігії;
 • розрізняти церкви від сект та деномінацій;
 • розрізняти різні типи і форми релігій;
 • розкрити сутність буддизму, ісламу;
 • визначити своєрідність кожного з напрямів буддизму, ісламу;
 • розкрити причини появи і поширення різних релігій в Україні;
 • розкрити причини поширення  протестантизму в Україні;
 • визначити особливості неорелігій в Україні;
 • розкрити сутність свободи совісті;
 • порівняти ставлення до свободи совісті в різних релігійних традиціях;
 • визначити особливості та складові частини толерантності;
 • дати оцінку певного суспільного явища з позиції його відповідності засадам свободи совісті.

Рекомендована література

Базова

Джерела

 

Першоджерела

 1. Біблія: переклад митрополита Іларіона / Іван Огієнко.
 2. Дао дэ цзин / Пер. и прим. Ян Хин-Шуна. – СПб.: «Азбука-классика», 2005.
 3. Конфуций. Суждения и беседы / Пер. с кит. П. С. Попова. – СПб.: «Азбука-классика», 2006.
 4. Коран / Пер. И.Ю.Крачковского. – М., 1990.
 5. Коран / пер. с араб. Г. С. Саблукова. – М. : Наука, 1991. – 521 с.
 6. Коран / смысловой пер. с араб. Э. Р. Кулиев. – М. : Умма, 2004. – 386 с.
 7. Коран / смысловой пер. с араб. Б. Я. Шидфар. – М. : Наука, 2003. – 405 с.
 8. Коран. Переклад смислів з арабської мови/ к.іст.н. М. Якубович. – К., 2015
 9. Новий Завіт.

 

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України. — К., 1996.
 2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» : від 23 квіт. 1991 р. ; станом на 25 квіт. 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12.
 3. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН : від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 4. Коментар до Конституції України / за ред. В. Ф. Опришко [голова] та ін. – К. : Ін-т законодавства Верх. Ради України, 1996 – 378 с.
 5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 4 листоп. 1950 р. : зі змін. і допов., внесеними Протоколом № 11 : від 11 трав. 1994 р. : офіц. пер., затвердж. МЗС 27 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

 

ІІ. Базові підручники:

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного). – К., 2000.
 2. Аринин Е.И. Религиоведение. – М., 2004.
 3. Гудима А.М. Релігієзнавство. – Тернопіль, 2000.
 4. Докаш В. Релігієзнавство: навч. посіб. / За ред. В. Докаша, Г. Коцура та ін. – Чернівці: Рута, 2008. – 288 с.
 5. Докаш В., Лешан Ю. Загальне релігієзнавство. –Чернівці, 2005.
 6. Історія релігії. Збірник документів і матеріалів. Упорядники А.Бистрицька
 7. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – 6-те вид. — К.: Наукова думка, 2002. – 352 с.
 8. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. — К., 2000.
 9. Канонічне право : підруч. / за ред. В. І. Лубського. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 572 с.
 10. Кислюк К.В., Кучер О.В. Релігієзнавство. – К., 2004.
 11. Лешан В. Релігієзнавство. Кредитно-модульна система навчання : підручник / Володимир Лешан, Ярослав Чорненький. – Чернівці, 2011. – 632 с.
 12. Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства: підруч. – Чернівці, 2005. – 304 с.
 13. Лубський В. Історія релігій: підручник / В. Лубський, М. Лубська. – К: Центр навч. літ-ри, 2004. – 696 с.
 14. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій : підручник. – К., 2009.
 15. Мозговий Л.І. Релігієзнавство. – К., 2008.
 16. Релігієзнавство / за ред. Титова В., авт кол. Титов В. Качурова С., Барабаш О. . – Харків, 2004. – 272 с.
 17. Релігієзнавство. Підручник за ред. В.Лубського. – К., 2000
 18. Релігієзнавство. Підручник за ред. М.Заковича. – К., 2001.
 19. Релігієзнавство: Підручник / За ред. С.А. Бублика. — К., 1998.
 20. Релігієзнавчий словник. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика.- К., 1996.
 21. Сидоренко О. Релігієзнавство: підручник / О. Сидоренко. – К., 2008. – 470 с.
 22. Харьковщенко Є. Релігієзнавство: підручник / Є. Харьковщенко. – Харків, 2007. – 400 с.
 23. Чебунин А. В. Китайский буддийский канон // История проникновения и становления буддизма в Китае: [монография]. — Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2009. — 278 с.
 24. Черній А. Релігієзнавство : підручник / А. Черній. – К.: Академвидав, 2008. – 400 с.
 25. Яроцький П.Л. Релігієзнавство. — Київ: Кондор, 2004. – 306 с.

 

 

ІІІ. Допоміжна

 1. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. — К., 1994.
 2. Бабій М. Свобода совісті та свобода релігії: сучасна парадигма / М. Бабій // Релігійна свобода : наук. щоріч. відділення релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України : зб. наук. ст. з теми «Свобода релігії і демократія – старі і нові виклики» / за заг. ред. д-ра філос. наук А. Колодного. – К. : УАР, 2010. – № 15. – С. 10–16
 3. Бальжик Ірени Анатоліївни “Відносини держави і церкви: “симфонія влад” (взаємодія держави і православної церкви): автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.юрид.наук. Електронний ресурс. – Режим доступу:   http://lawbook.org.ua/index.php/biblioteka/avtoreferaty/ukraina/svobodnyj-dostup/12-00-01-teoriya-ta-istoriya-derzhavi-i-prava-istoriya-politichnikh-i-pravovikh-uchen/544-balzhik-irena-anatolijivna-vidnosini-derzhavi-i-tserkvi-simfoniya-vlad
 4. Баранько Я.С. Канонічне право: історія та методологія дослідження http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/filosof/2012_224/N224p091.pdf
 5. Библейская знциклопедия. — М., 1991.
 6. Валька В. Первісне християнство. — Львів, 1997.
 7. Владислав Ципін. Церковне право http://lucl.kiev.ua/imageos/Lavra/B06/184.pdf
 8. Вовк Д.О. “Релігійна традиція у праві…” http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapnu/2012_3/44.pdf
 9. Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення : моногр. / Д. О. Вовк. – Х. : Право, 2009. – 224 с.
 10. Головащенко С. Історія християнства. — К., 1999.
 11. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні // Михайло Грушевський. Духовна Україна. – Київ: Либідь, 1994. – С. 5-135.
 12. Гудимо А. Релігієзнавство. — Тернопіль, 2002.
 13. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. — К., 1996.
 14. Державно-церковні відносини в незалежній Україні http://historylaw.lp.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=81:2013-04-29-10-03-24&catid=45:2013-04-25-08-46-36&Itemid=66
 15. Докаш В., Шнурова О. Релігієзнавство. — Чернівці, 1998.
 16. Дудуар Н., Филипович Л. Нові релігійні течії: українській контекст. — К., 2000.
 17. Заєць О. Хто є хто у релігійному співтоваристві [Електронний ресурс] / О. Заєць, Ю. Решетнікв. – Режим доступу:http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=178%3A1&catid=37%3Aart&Itemid=64&lang=uk
 18. Заява Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату з приводу проекту нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» : від 20 грудня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp_doc/34106/
 19. Иллюстрированная история религий. В 2-х т. — М., 1992.
 20. Ислам: Знциклопедический словарь. — М., 1991.
 21. История религий мира. Знциклопедия в 2-х т. — М., 1996.
 22. Історія Православної Церкви в Україні. — К., 1997.
 23. Історія релігії в Україні / За ред. А. Колодного і П. Яроцького). — К., 1999.
 24. Історія релігії в Україні. В 10-ти т. – К., 1996-2001.
 25. Історія світової релігійної думки. Хрестоматія / Упорядник В. Лубський та ін.) – К., 1999.
 26. Історія християнської Церкви в Україні. — К., 1992.
 27. Історія Церкви та релігійної думки в Україні. В 3-х т. — К., 1994.
 28. Канонічне право (підручник Острозької академії) http://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/Kanonik_law.pdf
 29. Классики мирового религиеведения. — М., 1996.
 30. Климо Ч В., Колодний А., Жуковський А. та ін. Феномен Петра Могили (Біографія. Діяльність. Позиція). — К., 1996.
 31. Коваль О. А. Маніпулювання релігійною свідомістю : сутність і засоби. [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук.: спец. 09.00.11 «релігієзнавство» / Коваль Олександр Анатолійович. –  Київ, 2006. – 18 с. Режим доступу :http://disser.com.ua/contents/7495.html.
 32. Кодекс канонів східних церков (котолицька церква східного обряду, наприклад УГКЦ) http://old.ugcc.org.ua/CCEC/CCEC-toc.html
 33. Колодний А. М., Филипович ЛО. Релігійна духовність українців: вияв, постаті, стан. – К., 1996.
 34. Компендіум соціальної доктрини церкви (католицизм)  http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_uk.pdf
 35. Кочетов А. Буддизм. – М., 1986.
 36. Кривенко Ю. В. Види релігійних організацій [Електронний ресурс] / Ю. В. Кривенко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов.ред.) [та ін.]. ; відпов. за вип. Ю. М. Оборотов – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 51. – С. 109–114. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdip/2009_51.pdf.
 37. Лешан В. Історія христичнства в Україні / В. Лешан, Ю. Звенигородська. – Чернівці: Рута, 2007. – 120 с.
 38. Лешан В. Релігієзнавство. — Чернівці, 1999.
 39. Липинський В. Релігія і Церква в історії України. — К., 1993.
 40. Ломака І. Релігійна доктрина у демократичному суспільстві: проблеми свободи та участі в політиці / І. Ломака // Вісник Прикарпатського університету. Сер. політологія. – 2011. – № 4/5. – С. 3–8.
 41. Лубський В. І. Мусульманське право / Лубський В. І., Борис В. Д. – К. : ВІЛБОР, 1997. – 255 с.
 42. Лубський В., Козленко В. та ін. Історія релігій. — К., 2002.
 43. Луцький І.М. Християнство як джерело української держави і права http://obljust.if.ua/wp-content/uploads/2013/08/Dopovid-Lutskiy-I..pdf
 44. Луцький І. Вплив християнства на правову свідомість українців у досвіді першої української держави (Київська Русь) / І. Луцький // Право України. – 2009. – № 10. – С. 254–260.
 45. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. — К., 1996.
 46. Малюська В. Трансформаційна парадигма державно-церковних відносин в Україні. [Електронний ресурс] // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – 2011. – № 1 (8). – Режим доступу до журн. :http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_1/11mvacvu.pdf. 
 47. Маринович М. Етика віри / М. Маринович // Контракти. – 2005. – 18 лип. – № 29
 48. Матвєєв В. Курс лекцій з релігієзнавства. — Ніжин, 2002.
 49. Матеріальні джерела канонічного права http://www.theorlaw.chnu.edu.ua/component/content/article/25.html
 50. Маудуді А. А. Життєва місія Пророка./ Абду Аля Аль-Маудуді – Львів : Логос, 1995. – 27 с.
 51. Маудуді А.А. Спосіб життя в ісламі. / Абду Аля Аль-Маудуді – Львів : Логос, 1995. – 46 с.
 52. Мизак H. Політологія релігії: Навч. посібник / Н. Мизак. – Чернівці, 2010. – 200 с.
 53. Місевич С. В. “Джерела канонічного права” :автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.юрид.наук. Електронний ресурс. – Режим доступу:    http://www.theorlaw.chnu.edu.ua/component/content/article/43.html
 54. Мозговий Л. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. Л. Мозгового, О. Бучми. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 264 с.
 55. На ріках вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини / Упорядник М.Н. Москаленко. – Київ, 1991.

56.Османова Н. О. Коран / Османова Н. О. – М. : Восточная литература, 1995. – 409 с.

 1. Основи соціальної концепції Української Православної Церкви. – К. : Інформаційно-видавничий центр УПЦ, 2002. – 80 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  bogoslov-club.org.ua/?p=1698#more-1698. (фактично нічим не відрізняється від попереднього документу)
 2. Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України. — К., 2000.
 3. Панкевич О. Сучасна православна концепція прав людини : богословсько-аксіологічні засади / О. Панкевич // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : Статті учасників восьмого Міжнародного «круглого столу» (м. Львів ; 7‑8 грудня 2012 р.). – Львів : Галицький друкар, 2013. – С. 369–377.
 4. Пащенко В. Православ’я в Україні. — Полтава, 1997.
 5. Петрик В. Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: Навчальний посібник / В. Петрик С. Сьомій Є. Ліхтенштейн В. Гринько, В. Остроухов. – К.: Росава, 2003.
 6. Позиція Руської Православної Церкви з реформи сімейного права та проблем ювенальної юстиції  [Електронний ресурс] : (документ прийнятий на Освященному Архієрейскому Соборі Руської Православної Церкви ; Москва, 02‑05 лют. 2013 р.). – Режим доступу :http://www.patriarchia.ru/ua/db/text/2774807.html. 
 7. Помісні православні церкви – деяка інформація є на сайті http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/ 
 8. Поняття джерел канонічного права http://www.theorlaw.chnu.edu.ua/component/content/article/26.html
 9. Порохова В. П. Коран : пер. смыслов и комментарии / Порохова В. П.. – М. : Наука, 2002. – 329 с
 10. “Право і релігія”: монографія http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2010/Vovk_2009.pdf
 11. Правовий статус православних церков в Україні http://historylaw.lp.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2012-05-15-10-01-05&catid=44:-4-&Itemid=65
 12. Православ’я // Релігійна панорама. – 2010. – № 10 (120). – С. 11, 22. Права людини в Україні – 2006. Узагальнена доповідь правозахисних організацій. Свобода релігій та віросповідання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1186399188
 13. Про духовне відродження українського суспільства в умовах глобалізації світу : Декларація Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату : від 15 лип. 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp_doc/34100/.
 14. Про свободу совісті, релігії і переконань. — К., 1996.
 15. Проект Декларації про гідність, свободу і права людини № 7055 : від 27 серп. 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38408.
 16. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : від 20 берез. 1952 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_535
 17. Рабінович С. П. Права людини у природно-правовій думці католилицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму) / С. П. Рабінович // Праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина Наук.-дослід. ін-ту держ. будівництва та місцевого самоврядування Акад. правових наук України / редкол. : П. М. Рабінович (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : Астрон, 2004. – 198 с. – (Сер. І. Дослідження та реферати; вип. 7).Ярмол Л. В. Свобода віросповідання: юридичне забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження) / Л. В. Ярмол // Праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина Наук.-дослід. ін-ту держ. будівництва та місцевого самоврядування Акад. правових наук України / редкол. : П. М. Рабінович (голов. ред.) [та ін.]. – Львів, 2006. –192 с. – (Сер. І. Дослідження та реферати ; вип. 8).Ющик С. Освіта і Церква [Електронний ресурс] / С. Ющик. – Режим доступу : http://pravoslavye.org.ua/2007/03/svyashchenik_sergy_yushchik_osvta__ tserkva.
 18. Резван Е. А. Коран и его толкования : тексты, переводы, комментарии / Резван Е. А. – СПб., 2000. – 408 с.
 19. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. — К., 1996.
 20. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. — К., 1999.
 21. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості. — Київ-Тернопіль, 2000.
 22. Руднєва О. М. Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини / О. М. Руднєва // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 9. – С. 32–42.
 23. Рябко І. В. Правовий аспект взаємодії держави і православної церкви в демократичному суспільстві [Електронний ресурс] / І. В. Рябко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал ; Серія : Державне управління. – 2009. – № 1. – С. 159-163. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/du/2009_1/files/DerzUpr_01_2009_Rjabko.pdf.
 24. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. — К., 1996.
 25. Свобода совісті і віросповідань. Збірник міжнародних та українських статей / за ред. І. Зуляк. – Тернопіль, 2003.
 26. Сливка С. С. Канонічне право : [навч. посіб.] / С. С. Сливка. – К. : Атіка, 2012. – 160 с
 27. Статут про управління Української Православної Церкви Київського Патріархату : від 05 червня 1990 року ; з наступними змінами та доповненнями : від 26 червня 1992 року, 22 жовтня 1993 року, 15 липня 2004 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cerkva.info/uk/statut.html.
 28. Стенлі С. Гаракас. Права людини з перспективи східного православ’я / Гаракас. С. Стенлі // Релігійна свобода і права людини : Богословські аспекти [у 2 т.]. – Львів : Свічадо, 2000. – Т. 1. – С. 234–248.
 29. Стефанчук Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи / Р. Стефанчук // Право України. – 2003. – № 11. – С. 115–119.
 30. Филипович Л. Етнологія релігії. — К., 2000.
 31. Ходакова Л. Релігієзнавство. — Львів, 2000.
 32. Хома М. Біблійне розуміння багатства або як християнам ставитися до матеріальних благ / М. Хома // Християнин і світ. – 2009. – № 1. – С. 4–15. – (Світ економіки).
 33. Цебенко С. Право на релігійну освіту : до характеристики міжнародних стандартів http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vlnu_yu/2009_49/008hum49.pdf
 34. Цебенко С.Б. Сучасні православні уявлення про свободу людини у світлі міжнародних стандартів … // Форум права http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11ccbrpc.pdf
 35. Церква і світ на початку третього тисячоліття : Декларація Ювілейного помісного собору Української Православної Церкви Київського Патріархату, присвяченого святкуванню 2000-ліття Різдва Христового 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.risu.org.ua/ukr/resourses/ religdoc/uockp_doc/uockp_socdoc.
 36. Церква і світ на початку третього тисячоліття : Декларація Ювілейного помісного собору Української Православної Церкви Київського Патріархату, присвяченого святкуванню 2000-ліття Різдва Христового 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp_doc/34099/
 37. Шептицький А. Церква і церковна єдність: Документи і матеріали. 1899-1944. – Львів, 1995. – Т. 1.
 38. Штурмак Н. З. Особливості релігійного праворозуміння в Україні та її роль в світових релігійно-правових процесах / Н. З. Штурмак // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 8. – С. 37–44.
 39. Яннулатос Анастасіос. Східне православ’я і права людини / Анастасіос Яннулатос // Релігійна свобода і права людини : Богословські аспекти [у 2 т.]. – Львів : Свічадо, 2000. – Т. 1. – С. 219–233.

 

Матеріали

Плани семінарських занять

Теми для самостійної роботи