Економічна теорія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136ПРК-11с, ПРК-12с
234ПРК-11с, ПРК-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ПРК-11с
ПРК-12с
234ПРК-11с
ПРК-12с

Опис курсу

Мета – забезпечити достатню основу для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів.

Завдання:

 • ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом економічної теорії;
 • розкрити природу економічних проблем та господарської поведінки суб’єктів національної економіки;
 • сформувати уявлення про засади функціонування національної економіки та економічної системи;
 • розкрити систему визначників поведінки головних економічних суб’єктів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • понятійний апарат сучасної економічної теорії;
 • ключові відмінності в теоретичній спадщині представників різних напрямів економічної науки;
 • основні проблеми економічної організації суспільства;
 • роль та місце кожного із економічних суб’єктів у сучасній системі господарювання

вміти:

 • аналізувати національну економіку як цілісну систему з усіма її взаємозв’язками з іншими проявами людської життєдіяльності;
 • досліджувати структуру та ефективність функціонування товарних та фінансових ринків, ринків факторів виробництва;
 • моделювати поведінку споживачів за різних станів зовнішнього середовища;
 • прогнозувати господарські рішення фірм;
 • аналізувати поведінку державних інституцій та економічну політику

Рекомендована література

Основна література:

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник.: у 2 кн. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка / [С.М.Панчишин, П.І.Островерх, В.Б.Буняк та ін.]; за ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2009. –– 723с.
 2. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. – 504с.

3.Економічна теорія: політекономія. Підручник/ За ред..В.Д.Базилевича. – К.: Знання –Прес, 2008. – 687 с.

 1. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): навч. посібник [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред.. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-захід, 2010. – 374с.
 2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Буняк та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи, 2001. – 608с.
 3. Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник / За ред. О. Ватаманюка. – Львів:»Інтелект-Захід», 2010. – 374 с.
 4. Макконнелл К.Р. Макроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. – Львів: Просвіта, 1997. – 672с.
 5. Макконнелл К.Р. Мікроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. – Львів: Просвіта, 1999. – 650с.
 6. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету / За ред. С. М. Панчишина і П. І. Островерха – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 74 с.
 7. Стирський М.В. Вступ до економічної теорії: Практикум. / М.В.Стирський. – Видання друге, випр. і доп. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 78с.

 

Допоміжна література:

 1. Економічна теорія : навчальний посібник / О.В. Стефанишин [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 335 с.
 2. Економічна теорія : навчально-методичний комплекс для студентів неекономічних спеціальностей / С.В. П’ясецька-Устич, В.М. Герзанич ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет”, Інститут економіки та міжнародних відносин, Кафедра економічної теорії. – Ужгород : Ліра, 2014. – 122 с.
 3. Економічна теорія : навчальний посібник / Г.І. Скорик, В.В. Барінов, М.Б. Швецова ; Міністерство освіти і науки, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 185 с.
 4. Економічна теорія : навчальний посібник / О.М. Стрішенець, В.І. Ліщук, Л.В. Єлісєєва ; Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 236, [3] с.
 5. Економічна теорія : навчальний посібник / Н.І. Холявко, О.І. Гонта ; Міністерство освіти і науки України, Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 218 с.
 6. Мацелюх Н. П. Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посібник / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. літ., 2016. – 226 с.

 

Матеріали

Контрольні завдання для заочної форми навчання з ЕТ

Методичні рекомендації до контрольних завдань з ЕТ

Плани практичних занять ЕТ

Самостійна робота