Латинська мова

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПРК-11с
ПРК-12с

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є латинська юридична термінологія та її застосування у галузях права; словотвір, фонетика, морфологія, синтаксис латинської мови, переклад текстів юридичного змісту, лексичний мінімум, латинські сентенції та крилаті вислови.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “ Латинська мова ” є ознайомити студентів із загальноосвітнім значенням латинської мови; дати потрібний обсяг знань із нормативної граматики латинської мови; розширити їхній світогляд вивченням латинських прислів’їв та крилатих висловів, застосування латинської юридичної термінології у галузях права.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Латинська мова ” є

навчити читати, писати,робити переклад текстів, працювати зі словником.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу, лексичний мінімум, студентський гімн, прислів’я та крилаті вислови, латинську юридичну термінологію.

вміти :

латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу, лексичний мінімум, студентський гімн, прислів’я та крилаті вислови.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

  1. Л.В. Мисловська, О.Г. Пилипів, Л.Р. Олійник Латинська мова та основи юридичної термінології. – Львів, 2015. – 280 с.
  2. Ревак Н.Г., Сулим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів). Підручник. -Вінниця: Нова Книга, 2011. – 440 с.
  3. Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: Підручник / за ред.. С.В. Семчинського. –Київ: Атіка, 2001. – 416с.
  4. Оленич Р.М.,мОленич І.Р,мЧернюх Б.В.. Латинська мова: Навч.посібн. – Вид.2-ге, виправл. і доповн.-Львів: Світ, 2008. – 472 с.:іл..

 

Допоміжна

  1. О. Сафроняк, В. Волощук, М. Волощук Латинська мова. – Львів, 2015. – 457 с.
  2. І.С. Макар, О.В. Любімова Латинська мова для істориків. – Чернівці, 2014. – 362 с.
  3. Вацеба О.А.,Олійник Л.Р.Lectura Latina:Навчальний посібник.-Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.-200с.іл.

Матеріали

Тематика контрольних робіт з латинської мови для студентів заочної форми навчання

Самостійна робота

Теми практичних ванять

Завдання поточого підсумкового_контролю