Кримінологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Домашовець В. С.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ПРК-31cДомашовець В. С.
ПРК-32сДомашовець В. С.
ПРК-33сДомашовець В. С.
ПРК-34сДомашовець В. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення навчальної дисципліни є злочинність, а також шляхи та засоби її попередження.

Зміст

Кримінологія – одна з важливих дисциплін для майбутніх юристів. Дослідження і оцінка злочинності, її змін, регіональних і соціально-групових відмінностей; вивчення процесів детермінації і причинності відповідної злочинності; розробка рекомендацій з питань запобігання цьому явищу, а також методологія та методика кримінологічних досліджень важливі як для працівників правоохоронних органів, інших державних органів, так і для тих, хто займається питаннями кримінального права, криміналістики та кримінально-виконавчого права. Така пильна увага до цієї проблеми зумовлюється ще й тим, що сучасна епоха характеризується інтенсивним зростанням злочинності в більшості країн світу, зокрема і в Україні.

Для   всестороннього   засвоєння   курсу «Кримінологія»  необхідні  знання  таких  дисциплін,  як  загальна  теорія  права, кримінальне, кримінально-виконавче,     кримінально-процесуальне, адміністративне право.

Результати навчання:

  • знати:

– теоретичний матеріал, що стосується поняття, предмета, методу кримінології як навчальної дисципліни, предмет, завдання кримінології як науки;

– законодавство, що регулює питання попередження злочинності загалом та окремих її видів зокрема.

  • вміти:

– на практиці застосовувати знання з кримінології, які включають розуміння поняття та суті злочинності, особи злочинця та особи потерпілого, їх характерні риси та ознаки, основні риси причин та умов злочинності, способи запобігання злочинності в цілому та окремих її видів.