Кримінальне право України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит
5Залік
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Богонюк Г. І.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с
451Богонюк Г. І.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с
554Домашовець В. С.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с
648Домашовець В. С.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПРК-21сСуховерська З. З.
ПРК-22с Вакула І. Ю.
ПРК-23сБогонюк Г. І.
ПРК-24сБогонюк Г. І.
434ПРК-21сСуховерська З. З.
ПРК-22с Вакула І. Ю.
ПРК-23сБогонюк Г. І.
ПРК-24сБогонюк Г. І.
554ПРК-31cБогонюк Г. І.
ПРК-32сКоваленко А. В.
ПРК-33сКоваленко А. В.
ПРК-34с Вакула І. Ю.
632ПРК-31cБогонюк Г. І.
ПРК-32сКоваленко А. В.
ПРК-33сКоваленко А. В.
ПРК-34с Вакула І. Ю.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є юридичні норми, що регулюють відносини, які виникають у результаті вчинення злочину і застосуванні відповідного покарання до особи, що його вчинила.

Зміст

Предмет і завдання курсу. Ознаки злочину, його склад і підстави кримінальної відповідальності. Чинність кримінального закону у просторі і часі. Стадії вчинення злочину, співучасть у злочині; Множинність злочинів. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. Система і види покарань, їх призначення. Погашення та зняття судимості.

Дисципліна тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Конституційне право», «Кримінально-процесуальне право», «Кримінально-виконавче право», «Адміністративне право», «Міжнародне право».

 

Результати навчання:

 • знати:
 • Положення чинного КК України, що регламентують чинність кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб;
 • поняття та ознаки злочину, види злочинів;
 • поняття кримінальної відповідальності та її підставу;
 • елементи та ознаки складу злочину;
 • поняття та види стадій вчинення злочину; поняття та форми готування до злочину;
 • поняття, ознаки та види замаху на злочин;
 • поняття, ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця;
 • поняття, ознаки співучасті у злочині, види співучасників та форми співучасті, підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників злочину;
 • поняття, ознаки та види множинності злочинів;
 • поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння;
 • поняття, ознаки та види покарань, порядок їх призначення, звільнення від покарання, його відбування;
 • поняття судимості та умови погашення судимості;
 • положення рішень Конституційного Суду України та положення постанов Пленуму Верховного Суду України щодо окремих питань положень Загальної частини Кримінального права України, які викликають проблеми у судовій практиці.
 • вміти:
 • користуватися чинним кримінальним законом та правильно застосовувати його законодавчі положення при вирішенні окремих життєвих казусів;
 • правильно використовувати кримінально-правову термінологію;
 • аргументувати своє рішення щодо питання кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, посилаючись на положення чинного кримінального закону, положення рішень Конституційного Суду України та положень Пленуму Верховного Суду України.

Рекомендована література

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти /М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001.

Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник /Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп.ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. /За ред. проф.П.С.Матишевського, доц. П.П.Андрушка, С.Д.Шапченка. К.: Юрінком Інтер, 1997.

Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ юрид. вузів і фак.-К.: А.С.К., 2001.

Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.). К. Атіка. 2001.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Загальна частина. – К.: Форум, 2001.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. /За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002.

 

Матеріали

Практичні заняття

Самостійна робота

Теми курсових робіт загальна частина

Теми курсових ротіт особлива частина

Контрольні роботи