Кримінально-процесуальне право України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Суховерська З. З.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с
632Суховерська З. З.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ПРК-31cСуховерська З. З.
ПРК-32сСуховерська З. З.
ПРК-33сСуховерська З. З.
ПРК-34сСуховерська З. З.
632ПРК-31cСуховерська З. З.
ПРК-32сСуховерська З. З.
ПРК-33сСуховерська З. З.
ПРК-34сСуховерська З. З.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення дисципліни є основні питання теорії і практики кримінального процесу як науки, діяльності уповноважених державних органів та посадових осіб у боротьбі зі злочинністю, кримінально-процесуальне законодавство як правова основа діяльності по розслідуванню злочинів та вирішенню кримінальних справ.

Зміст

Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процесу. Принципи кримінального процесу. Учасники кримінального процесу. Докази і доказування в кримінальному процесі. Досудове розслідування. Слідчі дії. Притягнення особи як обвинуваченого. Заходи процесуального примусу. Зупинення досудового розслідування та розшук обвинуваченого. Закінчення досудового розслідування. Підсудність і попередній розгляд справи суддею. Судовий розгляд і постановлення вироку. Провадження в апеляційній інстанції. Провадження в касаційній інстанції. Виконання вироку. Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження. Особливості кримінального судочинства у справах про злочини неповнолітніх. Провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру.

Дисципліна тісно пов’язана з дисциплінами „Криміналістика”, „Кримінальне право”.

 

Результати навчання:

  • знати:

– зміст кримінального процесуального законодавства, норми-засади Конституції України, КПК України, інших законів України, які регулюють питання пов’язані з кримінальним провадженням;

– Міжнародно-правові акти щодо захисту прав та свобод людини;

– рішення Конституційного Суду України, рішення (постанови) вищих органів державної влади і управління з питання дотримання законності й правопорядку, прав, свобод і законних інтересів осіб та їх захисту у сфері кримінального провадження;

– основні рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства;

– постанови Пленуму Верховного Суду України (діючі) та Вищого суду у цивільних і кримінальних справах України, що стосується кримінального провадження, а також бути обізнаним зі змістом їх інформаційних листів;

– відомчі нормативні акти (накази, положення, інструкції, інструктивні листи тощо) Генеральної Прокуратури України, МВС України та інших у сфері кримінального провадження;

– основні положення кримінальної процесуальної доктрини;

– структуру і повноваження органів, які реалізують кримінальне процесуальне законодавство, форми і методи такої реалізації;

– практику застосування кримінального процесуального законодавства, зокрема: особливості практичної діяльності органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, захисника-адвоката у кримінальному провадженні;

– обсяг та способи реалізації процесуальних прав учасниками кримінального провадження, які були залучені в ході його здійснення;

– основні положення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження;

– основні положення зарубіжного кримінального процесуального законодавства романо-германської і англо-американської правових систем та їх кримінально-процесуальної науки.

  • вміти:

– правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального законодавства;

– володіти процесуальними засобами, що забезпечують швидке і повне здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень (правильно здійснювати вибір таких засобів з врахуванням конкретних практичних ситуацій та правильної проводити);

– здійснювати представлення інтересів учасників кримінального провадження у формах: захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача та відповідача, свідка, керуючись при цьому процесуальними можливостями, передбаченими законом;

–  застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий досвід практичної діяльності правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, адвоката у кримінальному провадженні;

– приймати обґрунтовані рішення в кримінальній справі, правильно оформляти процесуальні акти;

– ефективно організовувати та правильно проводити судові засідання під час розгляду і вирішення кримінального провадження в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій;

– правильно складати і подавати скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, а також скарги та заяви про перегляд судових рішень в кримінальному провадженні.