Коституційне право України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
254Ревер О. Ю.ПРК-11с, ПРК-12с, ПРК-13с, ПРК-14с
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ПРК-11сРевер О. Ю.
ПРК-12сРевер О. Ю.
ПРК-13сБрийовська І. Б.
ПРК-14сБрийовська І. Б.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – «Конституційне право України» як навчальна дисципліна має велике значення у підготовці майбутніх спеціалістів-юристів, оскільки, з одного боку, формує цілісне бачення майбутніх фахівців щодо сутності та змісту України як держави суверенної, демократичної, правової та соціальної, правового становища особи і громадянина в державі, системи органів державної влади та самоврядування, з іншого – розуміння конституційного законодавства як цілісної, логічно побудованої нормативно-правової системи, його значення і ролі для всього правознавства.

Основною метою вивчення дисципліни є формування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство.

Студенти правничого коледжу, які вивчають «Конституційне право України» повинні знати :

на понятійному рівні основні категорії, поняття та їх визначення з курсу «Конституційне право України», зміст предмету «Конституційного права України» як галузі права та його структуру, особливості його норм та інститутів;

на фундаментальному рівні основи теорії конституції та конституціоналізму, зміст та систему правового положення особи і громадянина в Україні, основи парламентаризму, зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основи територіальної організації України;

на практично-творчому вимоги, які ставляться до юриста який працює в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, юриста, який здійснює правове забезпечення діяльності політичних партій та громадських організацій, проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування на рівні дільничних та окружних виборчих комісій, правове забезпечення діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад, тощо.

Студенти повинні вміти:

на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному конституційному законодавстві, в т.ч. на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-правових документів, застосовувати необхідні конституційно-правові акти,

на творчому рівні використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати конституційно-правові явища, формувати наукові пошуки.

Рекомендована література

Методичні матеріали
1. Бориславська О.М., Заяць І.Я., Різник С.В., Чушенко В.І. Конституційне право України. Програма курсу. Матеріали по підготовці курсових робіт для студентів юридичного факультету. [Текст]. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010.
2. Бориславська О.М., Заяць І.Я., Кобрин В.С., Лісний В.Д., Пілат Є.Г., Різник С.В., Чушенко В.І. Конституційні основи територіальної організації публічної влади. Плани семінарських занять та рекомендації по вивченню тем, що виносяться на самостійне опрацювання для студентів юридичного факультету. [Текст]. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010.

 

Література
1. Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листоп. 2008 р.) :у 4 ч. / Хмельницький ун-т управління та права. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2008.

Ч. 2 : Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2008 — 353 с.

2. Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. «Шості осінні юридичні читання», м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 р.:у 3 ч. / Хмельницький ун-т управління та права. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту упр. та права, 2007.

Ч. 1 : Теорія та історія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Конституційне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту упр. та права, 2007 — 289с.

3. Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ю.С. Шемшученко (заг.ред. ), В.Ф. Погорілко (упоряд.) — К. : Видавничий Дім «Юридична книга», 2002.

Т. 4 : Конституційне (державне) право. — К. : Видавничий Дім «Юридична книга», 2003 — 600 с.

4. Антонов Володимир Олександрович, Батанов Олександр Васильович, Воротіна Наталія Вікторівна, Гаєва Надія Петрівна, Ісаєва Наталія Карлівна. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл.:У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.) — К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. — 800 с.
5. Байрачна Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніславський Ф. В., Кичун В. І., Колісник В. П. Конституційне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). — Х. : Право, 2008. — 416 с.
6. Бисага Юрій Михайлович, Бисага Ю. Ю., Бєлов Д. М., Решетар І. В., Палінчак М. М., Рогач О. Я. Конституційне право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ужгородський національний ун-т. Інститут держави і права країн Європи. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. — Ужгород : Ліра, 2007. — 370 с.
7. Гладун Зіновій Степанович, Федоров Микола Петрович, Федчишин Михайло Григорович. Конституційне право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ усіх форм навч. / Тернопільський національний економічний ун-т. — Т. : ТНЕУ, 2008. — 564 с.
8. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах: Навч. посібник / Інститут економіки и права «КРОК». — К. : Атіка, 2002. — 192 с.
9. Кравченко Віктор Васильович. Конституційне право України: Навч. посіб.. — 4. вид., випр. та доп. — К. : Атіка, 2006. — 568 с.
10. Кравченко Віктор Віталійович. Конституційне право України: навч. посіб.. — Вид. 6-е, випр. та доп. — К. : Атіка, 2008. — 592 c.
11. Кравченко Віктор Віталійович. Конституційне право України: навч. посібник для дистанц. навч. для студ. вищих навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — Вид. 2-ге, доп. і випр. — К. : Університет «Україна», 2007. — 481 c.
12. Кравченко Віктор Віталійович. Конституційне право України: навчальний посібник. — Вид. 6-те, випр. та доп. — К. : Атіка, 2008. — 592 с.
13. Лукашин Євген Володимирович. Порівняльне конституційне право: Навч. посібник для студ. вузів / Рівненський ін-т слов’янознавства Київського слов’янського ун-ту. Кафедра міжнародної інформації. — Рівне, 1998. — 203 с.
14. Погорілко Віктор Федорович, Федоренко Владислав Леонідович. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл.:У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Віктор Федорович Погорілко (ред.) — К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. — 544 с.
15. Совгиря Ольга Володимирівна, Шукліна Наталія Георгіївна. Конституційне право України: навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2007. — 632 c.
16. Тацій Василь Якович, Погорілко Віктор Федорович, Тодика Юрій Миколайович, Бурчак Федір Глібович, Грошевой Юрій Михайлович. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. юрид. закладів і фак. / Академія правових наук України; Українська Правнича Фундація / Василь Якович… Тацій (ред.). — К. : Український центр правничих студій, 1999. — 376 с.
17. Тодика Ю.М. Конституційне право України як галузь права: Конспект лекції / Національна юридична академія України. — Х., 1995. — 29с.
18. Тодика Ю. М., Колісник В. П., Кушніренко О. Г., Анісімов В. М., Байрачна Л. К. Конституційне право України: Конспект лекцій / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Ю.М. Тодика (ред.). — Х., 1997. — 169с.
19. Фрицький Олег Федорович. Конституційне право України: Підручник. — 2.вид., перероб. та доп. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 509с.
20. Чушенко Віталій Іванович, Заяць Ігор Ярославович. Конституційне право України: підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Віталій Іванович Чушенко (заг.ред.). — К. : Ін Юре; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 485c.
21. Чушенко В.І. Заяць І.Я. Конституційне право України: підруч. / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с.
22. Шляхтун Петро Панасович. Конституційне право України: підручник. — К. : Освіта України, 2008. — 592c.
23. Шляхтун Петро Петрович. Конституційне право: словник термінів. — К. : Либідь, 2005. — 568с.
24. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми: [збірник наук. пр. членів Тов-ва конституційного права з нагоди 10-ї річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Тов-ва] / П.Ф. Мартиненко (відп.ред.), В.М. Кампо (відп.ред.). — К. : Купріянова, 2007. — 320 с.
25. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Українська правнича фундація / Сергій Петрович Головатий (ред.)С.П. Головатий (уклад.), Л.П. Юзьков (уклад.). — К. : Право, 1995. Кн. 2, ч. 1 : Документи, статті. — К. : Право, 1997 — 278с.
26. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Українська правнича фундація / Сергій Петрович Головатий (ред.)С.П. Головатий (уклад.), Л.П. Юзьков (уклад.). — К. : Право, 1995. Кн. 3, Ч. 3 : Документи. Стенограми. — К. : Право, 1999 — 480с
27. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Українська правнича фундація / Сергій Петрович Головатий (ред.)С.П. Головатий (уклад.), Л.П. Юзьков (уклад.). — К. : Право, 1995. Кн. 3, Ч. 4 : Стенограми. — К. : Право, 1999 — 439с.
28. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Українська правнича фундація / Сергій Петрович Головатий (ред.)С.П. Головатий (уклад.), Л.П. Юзьков (уклад.). — К. : Право, 1995. Кн. 3, Ч. 5 : Стенограми. — К. : Право, 2000 — 305с.
29. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Українська правнича фундація / Сергій Петрович Головатий (ред.)С.П. Головатий (уклад.), Л.П. Юзьков (уклад.). — К. : Право, 1995. Т. 3, Ч. 6 : Стенограми. — К. : Право, 2000 — 414с.
30. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Українська правнича фундація / Сергій Петрович Головатий (ред.)С.П. Головатий (уклад.), Л.П. Юзьков (уклад.). — К. : Право, 1995. Кн. 3, ч. 8 : Стенограми. — К. : Право, 2003 — 452с.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР [Текст]. – 1990. – № 31. Ст. 429.
2. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. – 1991. – № 38. – Ст. 502.
3. Про правонаступництво. України. Закон України від // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1991. – № 46. – Ст. 61.
4. Конституційний договір.
5. Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – (Iз змінами, внесеними згідно із Законом № 2222–IV від 08.12.2004 // ВВРУ. – 2005. – № 2. – Ст. 44).
6. Про внесення змін до Конституції України. Закон України від // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2005. – № 2. – Ст. 44.
7. Про біженців. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2001. – № 47. – Ст. 250.
8. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1998. – № 29. – Ст. 191.
9. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2004, 23 квітня.
10. Про вибори народних депутатів України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2004, 20 квітня.
11. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України». Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ – 2004, 16 квітня.
12. Про внесення змін до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу». Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1999. – № 33. – Ст. 270. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1325 – XIV (1325 – 14) від 21.12.99// ВВРУ. – 2000// ВВРУ. – 2003. – № 27. – Ст. 209 № 744 – IV (744 – 15) від 15.05.2003// ВВРУ. – 2003. – № 29. – Ст. 234)
13. Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1991. – № 33. – Ст. 443.
14. Про громадянство України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2001. – № 13. – Ст. 3.
15. Про державний кордон України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1992. – № 2. – Ст. 5. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 245/96-ВР від 18.06.96// ВВРУ. – 1996. – № 37. – Ст. 167 № 662 – IV (662 – 15) від 03.04.2003// ВВРУ. – 2003).
16. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2005. – №40. – Ст. 2536.
17. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1999. – № 5 – 6. – Ст. 43.
18. Про захист суспільної моралі. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2004, 13 січня.
19. Про звернення громадян. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1996. – № 47. – Ст. 256. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 653 – XIV (653 – 14) від 13.05.99// ВВРУ. – 1999. – № 26. – Ст. 219) № 1294 – IV (1294 – 15) від 20.11.2003)
20. Про комітети Верховної Ради України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1995. – № 19. – Ст. 134 (Із змінами, внесеними згідно Закону від 14.07.98 р.// ВВРУ. – 1998. – № 40 – 41. – Ст. 250, Закону від 10.02.2000 р.// ВВРУ. – 2000. – № 12. – Ст. .96, Закону від 22.02.2000 р.// ВВРУ. – 2000. – № 13. – Ст. 107).
21. Про Конституційний Суд України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1996. – № 49. – Ст. 272
22. Про міліцію. Закон України від // Відомості Верховної Ради України [Текст]. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
23. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1997. – № 24. – Ст. 170 (Із змінами, внесеними згідно із Законами від 06.10.98 р.// ВВРУ. – 1998. – № 48. – Ст. 292, 06.10.98 р.// ВВРУ. – 1998. – № 48. – Ст. 292, 06.10.98 р.// ВВРУ. – 1998. – № 48. – Ст. 292, 16.07.99 р.// ВВРУ. – 1999. – № 41. – Ст. 372, 11.01.00 р.// ВВРУ. – 2000. – № 9. – Ст. 67, 22.06.2000 р.// ВВРУ. – 2000. – № 46. – Ст. 393, 21.12.2000 р.// ВВРУ. – 2001. – № 9. – Ст. 39, 17.05.01 р.// ВВРУ. – 2001. – № 31. – Ст. 149, 29.05.2001р.// ВВРУ. – 2001. – № 32. – Ст. 172, 07.06.018 р.// ВВРУ. – 2001. – № 33. – Ст. 175, від 06.03.2203 р.// ВВРУ. – 2003. – № 24. – Ст. 159, від 22.05.2003 р., Голос України, 2003, 19 чевня).
24. Про місцеві державні адміністрації. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1999. – № 20 – 21 – Ст. 190.
25. Про мови в Українській РСР. Закон Української РСР від // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1989. – № 45. – Ст. 631 (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 75/95-ВР від 28.02.1995 // ВВРУ. ‑ 1995. – № 13. – Ст. 85; № 594-IV від 06.03.2003// ВВРУ. – 2003. – № 24. – Ст. 159).
26. Про національні меншини в Україні. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1992. – № 36. – Ст. 529.
27. Про об’єднання громадян. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1992. – № 34. – Ст. 504. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3582 – XII від 11.11.93// ВВРУ. – 1993. – № 46. – Ст. 427 № 642/97-ВР від 18.11.97// ВВРУ. – 1998. – № 10. – Ст. 36 № 655 – XIV (655 – 14) від 13.05.99// ВВРУ. – 1999. – № 26. – Ст. 220 № 2171 – III (2171 – 14) від 21.12.2000// ВВРУ. – 2001. – № 9. – Ст. 38 № 2651 – III (2651 – 14) від 11.07.2001// ВВРУ. – 2001. – № 44. – Ст. 232 № 762 – IV (762 – 15) від 15.05.2003.
28. Про органи самоорганізації населення. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2001. – № 48. – Ст. 254.
29. Про освіту. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1991. – № 34. – Ст. 451. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 608/96-ВР від 17.12.1996 // ВВРУ. – 1997. – № 8. – Ст. 62; № 178-XIV від 14.10.1998 // ВВРУ. – 1998. – № 48. – Ст. 294) (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-III від 11.07.2001 // ВВРУ. – 2001. – № 49. – Ст. 259; № 2887-III від 13.12.2001 // ВВРУ. – 2002. – № 11. – Ст. 80; № 2905-III від 20.12.2001 // ВВРУ. – 2002. – № 12 – 13. – Ст. 92; № 380-IV від 26.12.2002 // ВВРУ. – 2003. – № 10-11. – Ст. 86; № 1158-IV від 11.09.2003 № 1344-IV від 27.11.2003 № 1377-IV від 11.12.2003).
30. Про політичні партії в Україні. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2001. – № 23. – Ст. 118.
31. Про правовий режим воєнного стану. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2000. – № 28. – Ст. 224.
32. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2000. – № 23. – Ст. 176. (із змінами, внесеними згідно із Законом від 15.05.2003 р., Офіційний вісник України, 2003. – № 23. – Ст. .1015).
33. Про правовий статус закордонних українців. Закон України // Голос України, 2004, 6 квітня.
34. Про правовий статус іноземців. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2003. – № 16. – Ст. 117.
35. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2000. – № 21. – Ст. 158.
36. Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1998. – № 35. – Ст. 237.
37. Про Рахункову палату. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1996. – № 43. – Ст. 212.
38. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2003, 26 квітня.
39. Про свободу совісті та релігійні організації Закон Української РСР Закон Української РСР від // Відомості Верховної Ради УРСР [Текст]. – 1991. – № 25. – Ст. 283. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2140-XII від 19.02.1992 // ВВРУ. – 1992. – № 20. – Ст. 277; № 2295-XII від 23.04.1992 // ВВРУ. – 1992. – № 30. – Ст. 418; Декретом КМУ № 12-92 від 26.12.1992 // ВВРУ. – 1993. – № 10. – Ст. 76; Законами № 3180-XII від 05.05.1993// ВВРУ. – 1993. – № 26. – Ст. 277; № 3795-XII від 23.12.1993 // ВВРУ. – 1994. – № 13. – Ст. 66 № 498/95-ВР від 22.12.1995 // ВВРУ. – 1996. – № 3. – Ст. 11 № 608/96-ВР від 17.12.1996 // ВВРУ. – 1997. – № 8. – Ст. 62; № 429-IV від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003. – № 10 – 11. – Ст. 87).
40.  Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2001. – № 33. – Ст. 175. (із змінами, внесеними згідно із Законом від 19.06.2003 р., Урядовий кур’єр, 2003, 11 липня).
41. Про статус гірських населених пунктів в України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1995. – № 56.
42. Про статус депутатів місцевих рад. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2002. – № 40. – Ст. 290.
43. Про статус народного депутата України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1993. – № 3. – Ст. 17(В редакції Закону від 22.03.2001// ВВРУ. – 2001, 42. – Ст. 212, із змінами, внесеними згідно із Законами від 04.07.2002// ВВРУ. – 2002. – № 35. – Ст. 264, від 12.09.2002// ВВРУ. – 2002. – №43. – Ст. 314).
44. Про столицю України – місто-герой Київ. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1999. – № 11. – Ст. 79.
45. Про судоустрій України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 2002. – № 27 – 28. – Ст. 180. (Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду № 20-рп/2003 від 11.12.2003).
46. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1998. – № 20. – Ст. 99
47. Про Центральну Виборчу Комісію України. Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ‑ 1998. – № 5. – Ст. 17 (Із змінами, внесеними згідно із Законом від 15.05.2003 р.).
48. Конституційне законодавство України. Збірник нормативних актів. У двох книгах. Кн.1. – К.: Атіка, 2004. – 448 с.
49. Конституційне законодавство України. Збірник нормативних актів. У двох книгах. Кн. 2. – К.: Атіка, 2004. – 840 с.
50. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997 – 2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд.юрид.наук. П.Є. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.
51. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997 – 2001. Кн. 2 / Відповід. редакт. канд.юрид.наук. П.Є. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 504 с.
52. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2001-2002. Кн. 3 / Відповід. редакт. канд.юрид.наук. П.Є. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 384 с.
53. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2002-2003. Кн. 4 / Відповід. редакт. канд.юрид.наук. П.Є. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 584 с.
54. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2002-2003. Кн. 5 / Відповід. редакт. канд.юрид.наук. П.Є. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
55. Регламент Конституційного Суду України. Затв. Рішенням Конституційного Суду України від 05.03.1997 // Вісник КСУ. – 1997. – № 7.
56. Європейська хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000. – № 3. – С. 43-50.
57. Конституція України. Науково-практичний коментар / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.: ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Видавництво «Право»; К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.

Матеріали

 

Контрольна робота заочна форма

Практикум КПУ

Самостійна робота студента Конституійне право України  

Семінарські заняття КПУ