Конституційне право зарубіжних країн

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Ревер О. Ю.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПРК-21сЛевкович В. В.
ПРК-22сКосаняк В. Я.
ПРК-23сКосаняк В. Я.
ПРК-24сКосаняк В. Я.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність правових норм, які регулюють основи усіх найбільш важливих суспільних відносин: основи життя особи, колективу, суспільства, держави.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн” є всебічне пізнання та осмислення конституцій провідних держав світу, вивчення основних механізмів (моделей) конституційно-правового регулювання головних інститутів конституційного права зарубіжних держав

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Конституційне право зарубіжних країн” є забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, що володіють ґрунтовними знаннями в галузі конституційного права, вміють використовувати їх у повсякденному житті та професійній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

особливості політико-правової природи та змісту поняття конституційне право, яке використовується у різних правових системах: США, держав Європи та Азії; специфіку конституційно-правових інститутів та норм держав, що належать до різних політико-правових систем;

– специфіку регулювання конституційно-правових відносини у державах, що належать до різних правових систем;

– зміст понять конституціоналізм, конституція, конституційні та органічні закони, конституційний лад, конституційний статус людини і громадянина, громадянство, безпосередня демократія, вибори, виборча система, референдум, система органів державної влади, адміністративно-територіальний устрій, автономія, місцеве самоврядування;

– структуру Конституцій Великобританії, Іспанії, Італії, США, ФРН, Франції, Польщі, Росії та держав Балтії, держав арабського світу, їх місце та роль у системі законодавства;

– засади конституційного ладу Великобританії, Іспанії, Італії, США, ФРН, Франції, Польщі, Росії та держав Балтії, держав арабського світу;

– підстави і порядок набуття та припинення громадянства в державах ЄС, США, країнах пострадянського простору;

– основні права, свободи та обов¢язки людини і громадянина  у Великобританії, Іспанії, Італії, США, ФРН, Франції, Польщі, Росії та державах Балтії, специфіку їх конституційно-правового регулювання;

– види виборів, виборчих систем і референдумів;

– порядок формування, функції та повноваження органів державної влади Великобританії, Іспанії, Італії, США, ФРН, Франції, Польщі, Росії та держав Балтії, держав арабського світу (глави держави, парламенту, уряду, міністерств та державних комітетів, судів загальної та конституційної юрисдикції, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування);

– систему територіального устрою федеративних та унітарних держав;

– правове становище автономій, національних меншин, корінних народів;

– систему, функції та повноваження органів місцевого самоврядування.

вміти :

– охарактеризувати Конституції зарубіжних держав за класифікаційними критеріями;

– аналізувати конституційні норми з точки зору їх структури та змісту;

– класифікувати конституційні права, свободи та обов¢язки людини і громадянина та аналізувати їх зміст;

– визначати види виборів та виборчих систем, тлумачити новели виборчого законодавства;

– аналізувати  порядок проведення національних та місцевих референдумів, їх роль у зміцненні демократії;

– характеризувати обсяг і зміст повноважень парламенту, глави держави, уряду та інших органів виконавчої влади, судів загальної та конституційної юрисдикції;

– визначати особливості правового статусу автономій в унітарній державі;

– характеризувати інститут місцевого самоврядування.

Рекомендована література

Рекомендована література

1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. — М: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2000.
2. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: Астон, 2003.
3. Гураль П.Ф., Левицька Г.Р. Конституції і конституціоналізм у зарубіжних країнах. Посібник. За загальною редакцією к.ю.н. доц. Гураля П.Ф. Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, 1997.
4. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов /Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая д.ю.н., проф. Ю.И.Лейбо и д.ю.н., проф. Л.М. Энтина. — М.: Издательство НОРМА, 2001.
5. Коломієць Ю.М. Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. Х.: УВС МВС України.
6. Пронкин С.В., Петруиина О.Е. Государственное управление зарубежных стран: Учебное I ю-собие. — М.: Аспект Пресс, 2001.
7. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран : практикум / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., перераб. — М. : Норма, 2007.
8. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
9. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / 5-е стереотипне видання. – К.: АртЕк, 2002.
10. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. К.: Вища школа, 1992.

Загальна рекомендована література:

1. Автономов А.С., Сивицкий В.А., Черкасов А.И. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.С. Автономова. М.: Юриспруденция, 2001.
2. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 2000.
3. Алексеев Н.А. Палата Лордов Британского Парламента: от Суда Короля Эгберта до революции Премьера Т. Блэра (825–2003 гг.). – М.: Издательство БЕК, 2003.
4. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. М., 1969.
5. Гессен В.М. Основы конституционного права. Пг., 1917.
6. Гессен В.М. Очерки истории науки государственного права // Известия СПбПИ. СПб., 1896. Т.16.
7. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М., 1908.
8. Елистратов А.И. Государственное право. М., 1912.
9. Закономерности возникновения политических идей и институтов. М.: Наука, 1986.
10. Иностранное конституционное право / Под ред. В.В. Маклакова. М., 1997.
11. Институты конституционного права иностранных государств. – М.: Городец-издат, 2002.
12. Ковешников Е.М. и др. Конституционное право стран Содружества Независимых Государств /Ковешников Е.М., Марченко М.Н., Стешенко Л.А.: Учеб. пособие. – М.: Норма-Инфра-М, 1999.
13. Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М., 1912.
14. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / сост. Проф. В.В. Маклаков. – 4-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2003.
15. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4-х томах. Отв. ред. Б.А. Страшун. – М.: БЕК, 1996.
16. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. Том 1 / Рук. авт. коллектива и отв. ред. проф. Б.А. Страшун. М.: Бек, 1994.
17. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для ВУЗов / под ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. ‑ М.: Норма, 2004.
18. Конституционное право: Словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков. М.: Юристъ, 2001.
19. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка (керівник авт.кол.). – К.: Юрінком Інтер, 2002.
20. Коркунов Н.М. Русское государственное право. В 2 т. СПб., 1892-1893.
21. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. – 10-е изд. – М.: Юстицинформ, 2003.
22. Нольде Б.Э. Очерки русского государственного права. СПб., 1911.
23. Орландо В. Принципы конституционного права. М., 1907.
24. Очерки конституционного права иностранных государств: Учеб. и науч.-практ. пособие / Отв. ред. Д.А. Ковачев. М.: Спарк, 1999.
25. Очерки конституционного права иностранных государств: учеб. и научно-практическое пособие. – М.: Спарк, 1999.
26. Сравнительное конституционное право / Ред. кол.: А.И. Ковлер, В.Е. Чиркин (отв. ред.), Ю. А. Юдин. М.: Изд. фирма “Ману-скрипт”, 1996.
27. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – 3-е изд., М.: Юрист, 2003.
28. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учеб. пособие. Минск: ООО “Новое знание”, 2001.
29. Эсмен А. Основные начала конституционного права. М., 1898.
30. Бойцова В.В. Грамматика свободы: Конституционное право России и зарубежных стран (англосаксонская, континентальная и иные правовые системы): Учебные и научно-информационные материалы / В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. – М.: Издательская группа “Юрист”, 2001.

Інформаційні Ресурси

 

Австрія  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Австрія

Конституція

http://uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstAustria.doc

Президент

http://www.hofburg.at

http://uk.wikipedia.org/wiki/Президент_(Австрія)

Парламент

http://www.parlinkom.gv.at

 

Бельгія  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Бельгія

Конституція http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstBelgia.doc

Спільний сайт Палати представників і Сенату

http: //www.fed-parl.be

Монарх – Альберт ІІ Бельгійський

http://www.monarchie.be

http://uk.wikipedia.org/wiki/Альберт_II

Прем’єр-міністр

http://www.premier.be

http://uk.wikipedia.org/wiki/Прем’єр-міністри_Бельгії

Парламент

http://www.fed-parl.be

 

Великобританія  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Великобританія

Конституція http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstEngland.doc

Парламент

http: //www.parliament.uk

Монарх

http://www.royal.gov.uk

http://uk.wikipedia.org/wiki/Єлизавета_II_(королева_Великобританії)

Уряд

http://www.number10.gov.uk , http://www.cabinet-office.gov.uk

Уряд Уельсу

http://wales.gov.uk

Парламент Великобританії

http://www.parliament.uk

Парламент Шотландії

http://www.scottish.parliament.uk

Асамблея Північної Ірландії

http://www.niassembly.gov.uk

 

Греція  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Греція

Конституція

http://uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstGrecia.doc

Президент

http://www.presidency.gr

http://uk.wikipedia.org/wiki/Президент_Греції

Парламент

http://artemis.parl.ariadne-t.gr

http://uk.wikipedia.org/wiki/Парламент_Греції

Прем’єр-міністр

http://www.primeminister.gr

http://uk.wikipedia.org/wiki/Прем’єр-міністр_Греції

 

Данія  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Данія

Конституція http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstDania.doc

Монарх

http://www.kongehuset.dk

Фолькетінгет

http://www.ft.dk/

Уряд

http://www.stm.dk

 

Іспанія  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Іспанія

Конституція http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstSpain.doc

Монарх

http://www.casareal.es

http://uk.wikipedia.org/wiki/Хуан_Карлос_І

Конгрес депутатів

http: //www.congreso.es

Сенат

http: //www.senado.es

Уряд

http://www.la-moncloa.es

http://uk.wikipedia.org/wiki/Хосе_Луїс_Родрігес_Сапатеро

 

Італія  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Італія

Конституція

http://uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstItaly.doc

Президент

http://www.quirinale.it

http://uk.wikipedia.org/wiki/Президент

Прем’єр-міністр

http://www.governo.it

Парламент

http://www.senato.it/parlam.htm

 

Люксембург  

Конституція http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstLuxemburg.doc

Монарх

http://www.monarchie.lu

http://uk.wikipedia.org/wiki/Великий_герцог

Парламент

http://www.chd.lu/

Уряд

http://www.gouvernement.lu

 

Нідерланди  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Нідерланди

Конституція http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstNiderland.doc

Монарх

http://www.koninklijkhuis.nl

Уряд

http://www.minaz.nl

Парламент

http://www.parlement.nl

 

Польща  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Польща

Конституція http://uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstPoland.doc

Президент

http://www.president.pl

Сейм

http://www.sejm.gov.pl

Сенат

http://www.senat.gov.pl

Уряд

http://www.premier.gov.pl

 

Португалія  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Португалія

Конституція   http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstPortugal.doc

Президент

http://www.presidencia.pt

http://uk.wikipedia.org/wiki/Президент_Португалії

Парламент

http://www.parlamento.pt

Прем’єр-міністр

http://www.portugal.gov.pt

http://uk.wikipedia.org/wiki/Політичний_устрій_Португалії

http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_прем’єр-міністрів_Португалії

 

Румунія  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Румунія

Конституція   http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstRomania.doc

Президент

http://www.presidency.ro

http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_президентів_Румунії

Парламент

http://www.dias.vsat.ro

Уряд

http://www.guv.ro

http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_прем’єр-міністрів_Румунії

 

Туреччина  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Туреччина

Конституція   http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstTurkey.doc

Президент

http://www.cankaya.gov.tr

http://uk.wikipedia.org/wiki/Президент

Генеральна Національна Асамблея

http://www.tbmm.gov.tr

Прем’єр-міністр

http://www.rte.gen.tr

http://uk.wikipedia.org/wiki/Прем’єр-міністр

 

Франція  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Франція

Конституції   http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstFrance1791.doc

http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstFrance.doc

Президент

http://www.elysee.fr/accueil

http://uk.wikipedia.org/wiki/Ніколя_Саркозі

Національна Асамблея

http://www.assemblee-nat.fr

Прем’єр-міністр

http://www.gouvernement.fr

http://uk.wikipedia.org/wiki/Фійон_Франсуа

 

ФРН  

Конституція   http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstGermany.doc

Федеральний Президент

http://www.bundespraesident.de

Федеральний Канцлер

http://www.bundeskanzlerin.de

http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_канцлерів_Німеччини

Бундестаг

http://www.bundestag.de

Бундесрат

http://www.bundesrat.de

 

Швейцарія http://uk.wikipedia.org/wiki/Швейцарія

Конституція http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstZvetheland.doc

Президент

http://www.admin.ch

Федеральні Збори

http: //www.parliament.ch

Уряд

http://www.bk.admin.ch , http://www.admin.ch/br

 

 

 

 

 

Австралія Палата представників http: //www.aph.gov.au/house/
Болгарія Народні збори http: //www.parliament.bg
Бразилія Палата депутатів http: //www.camara.gov.br

Сенат http: //www.senado.gov.br

Єгипет Національна Асамблея Єгипту http: //www. parliament.gov.eg
Індія Парламент http: //www.alfa.nic.in
Іран Ісламська консультативна асамблея Ірану http: //www.bahar.cgs.or.ir
Ірландія Парламент http: //www.irlgov.ie/oireachtas/
КНР Всекитайські збори народних представників http: //www.china.com./npc/
ПАР Парламент Південно-Африканської Республіки http: //www. parliament.gov.za

Сенат http: //www.aph.gov.au/senate/

Японія Палата представників            http: //www.shugiin.go.ip/

Матеріали

Плани семінарських занять КПЗК

Плани семінарських занять Конституційне право зарубіжних країн

Завдання для самостійної роботи КПЗК