Історія української культури

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217ПРК-11с, ПРК-12с, ПРК-13с, ПРК-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПРК-11с
ПРК-12с
ПРК-13с
ПРК-14с

Опис курсу

Мета викладання дисципліни є формування системи знань про визначальні складові культури та закономірності і особливості розгортання культурних  процесів, основні досягнення вітчизняної культури, засвоєння загальнолюдських та етнічних культурних цінностей, збагачення духовного світу, формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і охороняти культурні здобутки України.

Завдання навчальної дисципліни: визначити передумови та засади культури, особливості її виникнення, тенденції розвитку та основні закономірності функціонування; розглянути особливості історії вітчизняної культури, розкрити основні етапи її розвитку; розкрити специфіку української культури, визначити її місце і роль у сучасному світовому культурному просторі; сприяти збагаченню духовного світу студентів, зростанню інтересу до самостійного творчого осмислення культурної спадщини, зміцнювати зацікавленість у власній участі в культурному будівництві в Україні; визначити особливості та тенденції розвитку вітчизняної культури XXI ст., дати аналіз стану сучасних течій, молодіжних субкультур та контркультурних відгалужень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

­– на понятійному рівні – сутність, структуру, функції  та особливості української культури, її місце в житті людний і суспільства, провідні тенденції розвитку культури та жанрово-стилістичні особливості, властиві культурним епохам, віхові моменти творчості провідних діячів української культури і мистецтва;

– на фундаментальному рівні – оволодіти визначальними  культурологічними  поняттями, розуміти сутність та багатоманітність процесуального розвитку української культури; її місце і роль у розмаїтті національних культур;

– на практичному рівні – взаємозв’язок вітчизняної культури та людини; зміст та особливості формування національної культури; окремі культурні артефакти, що розкривають ознаки та особливості кожної історико-культурної епохи, зміст основних (програмних) першоджерел.

вміти: на репродуктивному рівні – розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки.

– на евристичному рівні – аналізувати закономірності розвитку світової культури та особливості вітчизняних моментів, подій та артефактів, проявлених/віддзеркалених в українській культурі;

– самостійно робити висновки й узагальнення щодо проблем культурного характеру; вміти застосовувати культурологічні знання для визначення особистої орієнтації в культурному просторі.

Рекомендована література

Базова

 1. Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової культури XX ст. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 302 с.
 2. Гофф Жак Ле Середньовічна уява / Жак Ле Гофф. – Львів: Літопис, 2007. – 352 с.
 3. Історія української культури. У п’яти томах. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 1: Історія культури давнього населення України. – 1136 с.
 4. Історія української культури. – К.: Наук. думка”, 2001. – Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть. – 848с.
 5. Історія української культури. – К.: Наук. думка, 2003. – Т. 3: Українська культура другої половини ХVІІ–ХVІІІ століть. – 1247с.
 6. Історія української культури. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 4. – Кн. 1: Українська культура ХІХ століття. – 1008с.
 7. Історія української культури. – К.: Наук. думка”, 2008. – Т. 4. – Кн. 2: Українська культура ХІХ століття. – 1295 с.
 8. Кашуба М. Історія української культури / М.Кашуба. – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2011. – 120 с.
 9. Клапчук С.М. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Ю. А. Горбань. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004. – 358 с.
 10. Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М.М. Корінний, В.Ф. Шевченко. – К. : Україна, 2003. – 384 с.
 11. Крвавич Д. Українське мистецтво: т. 1. / Д. Крвавич, В. Овсійчук, С. Черепанова. – Л.: Світ, 2003. – 256 с.
 12. Крвавич Д. Українське мистецтво : т. 2 / Д. Крвавич. В. Овсійчук, С. Черепанова. – Л. : Світ, 2004. – 267 с.
 13. Крвавич Д. Українське мистецтво: т. 3. / Д. Крвавич, В. Овсійчук, С. Черепанова. – Л.: Світ, 2005. – 268 с.
 14. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 254 с.
 15. Культурологія: українська та зарубіжна культура / М.М. Закович, I.A. Зязюн, О.М.Семашко, Ж.О. Безвершук. – К.: Знання, 2004. – 567 с.
 16. Культурология / Е.Подольская, В.Лихвар, Д.Погорелый. К., 2007. – 332 с.
 17. Культурологія: 100 питань-відповідей / Є Подольська, В.Лихвар, Д.Погорілий. – К.: фірма «Інкос», 2008. – 238 с.
 18. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред.. проф. А.Яртися та проф..В.Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.
 19. Матвєєва Л. Культурологія / Л Матвєєва. Київ: Либідь, 2005. – 512 с.
 20. Мистецтво України: Біографічний довідник / Упор. А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. – К.: Укр. енцикл., 1997. – 700 с.
 21. Подольська Є.А. Культурологія . навч. посіб. / Є. А. Подольська, В. А. Лихвар, К. А. Іванова. – 2-ге вид. допов. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 390 с.
 22. Попович М. Культура: ілюстрована енциклопедія України. – К., 2009. – 184 с.
 23. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.: Фенікс, 1993. – 428 с.
 24. Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б.Тайлор. – М.: издательство политической литературы, 1989. 576 с.
 25. Хома І. Я. Історія української культури. Навчальний посібник / Хома І. Я., Сова А. О., Мина Ж. В., за ред. І.Я. Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 356 с.
 26. Шейко В. Історія української культури: Монографія. – Х., 2001. – 400 с.
 27. Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. Історія української культури. – К.: Знання, 2012. 272 с.

Допоміжна

 

 1. Гонтова Л.В. Українське мистецтво 2 пол. XX ст. / Л.В. Гонтова. – К., 2005. – 112с.
 2. Горовий A.B. Перший іконописець Київської Русі – Аліпій / A.B. Горовий. – К. : Наш час, 2008. – 140 с.
 3. Златоструй: Древняя Русь Х-ХІІІ векав. – М.: Молодая гвардія, 1990. -304 с.
 4. Іларіон (митрополит) Дохристиянські вірування українського народ / Іларіон (митрополит). – К.: Обереги, 2004. – 424 с.
 5. Ільїн B.B. Людина і світ / B.B. Ільїн, Ю.І. Кулагін. – К. : КНТЕУ, 2003. – 302 с.
 6. Історія української культури / за ред. І.Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656 с.
 7. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до 20 века / М.И. Козьякова. – М. : Весь мир, 2002. – 320 с.
 8. Криворучко О. Сучасна архітектура: Термінологічний словник. – Л.: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 136 с.
 9. Кухар В. Михайло Грушевський і становлення української періодики для народу // Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення другої Все­укра­їнської наукової конференції 21-22 грудня 1994 р. – Львів-Житомир,1994. – С.147-149
 10. Кухар В. З історії видання книги М.Грушевського “Про старі часи на Україні” // Книга в соціокультурному просторі (Досвід книговидання XIX-XX ст. і сучасні проблеми). Доповіді і повідомлення міжнародної конференції у Львові 3-5 травня  1995 р. – Львів,1995. -С.103-105.
 11. Кухар В. Михайло Грушевський і галицька „Просвіта” // Україна. культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип.19. – Львів, 2010. – С. 418-422.
 12. Макаров А. Світло українського бароко / А.Макаров. – К.: Мистецтво, 1994. – 288 с.
 13. Мистецтво Київської Русі. – К.: «Мистецтво», 1989. – 328 с.
 14. Наливайко Д. Українське бароко / Д. Наливайко, Д. Горбачов. – X. : Акта, 2004. – Т.1. – 636 с.
 15. Откович В.П. Народна течія в українському живописі 17–18 ст. / В. П. Откович ; К.Н.Д. – К. 1990. – 96 с.
 16. Рудницька О. Українське мистецтво в полікультурному просторі : навч. посіб. / О. Рудницька, Л. Кондрацька ; АПН. – К.: Єксоб, 2000. – 27 с.
 17. Сова А. Актуальні питання вивчення символіки українських молодіжних організацій Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. // Український визвольний рух. – Л., 2007. – Зб. 9. – С. 157–180.
 18. Сова А. Економічна та культурно-просвітницька діяльність “Дніпросоюзу” у 1918 р. // Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 лютого 2012 р. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – С. 370–378.
 19. Сова А. Культурно-просвітня діяльність “Дніпросоюзу” // Вісник Львівської комерційної академії / [ред кол.: Гелей С. Д., Тімченко О. П., Сова А. О. та ін.] – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – Вип. 9. – С. 135–149. – (Серія – Гуманітарні науки).
 20. Сова А. О. Символіка українських молодіжних організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт» та «Луг» у Галичині (кінець ХІХ століття – 1939 р.). Автореф. канд. іст. наук. – Л., 2009. – 17 с.
 21. Сова А. Українська споживча кооперація Наддніпрянщини в роки Української національної революції 1917–1921 рр.: культурно-просвітницький аспект // Тези ІІІ-ї університетської конференції студентів і молодих науковців “Актуальні проблеми гуманітарних і соціальних наук” / Укладач І. Я. Хома. – Львів, 2012. – С. 15–18.
 22. Толочко П. Київська Русь / П.Толочко – К.: Абрис, 1996. – 360 с.
 23. Українська культура / за ред. Д.Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.
 24. Український портрет 16–18 ст. – К.: Артанія нова, 2006. – 352 с.
 25. Уманцев С.Д. Мистецтво давньої України / С.Д.Уманцев. К.: Либідь, 2002. – 328 с.
 26. Шайкан В. Повсякдення українців у роки німецької окупації. 1941–1944. – К., 2010. – 80с.
 27. Яців Р. М. Олекса Шатківський та Український мистецький гурток “Спокій”: матеріали до історії українського мистецтва 1920–1930-х років. – Л.: “Растр–7”, 2008. – 68 с.

 

Матеріали

Плани практичних занять  УІК

Самостійна робота УІК