Історія держави і права зарубіжних країн

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
154Равлінко З. П.ПРК-11с, ПРК-12с, ПРК-13с, ПРК-14с
154Равлінко З. П.ПРК-11с, ПРК-12с, ПРК-13с, ПРК-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПРК-11сРавлінко З. П.
ПРК-12сНовосядло І. Ю.
ПРК-13сРавлінко З. П.
ПРК-14сНовосядло І. Ю.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “ Історія держави і права зарубіжних країн ” є ознайомлення студентів зі світовою історією державно-правового розвитку і сприяння їхньому розумінню та засвоєнню знань про державу і право в цілому.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Історія держави і права зарубіжних країн ” є розглянути та проаналізувати основні історико-правові проблеми, які присутні в науці історії держави і права; навчити студентів самостійно аналізувати проблеми історичного розвитку державно-правових явищ, застосовуючи належну наукову методологічну основу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

історико-правові передумови та причини виникнення різних держав світу; основні пам’ятки права різних держав світу; загальну та спеціальну літературу, яка використовується при вивченні предмету; історико-юридичні особливості державного устрою і правових систем у зарубіжних країнах.

вміти : повно, всебічно і об’єктивно аналізувати стародавні держави й античне право; вирізнити особливості держав та права періоду Середньовіччя; комплексно та неупереджено пізнавати історію держав і права Нового часу; інтерпретувати події політико-правового розвитку держав світу у ХХ ст. та поч. ХХІ ст.

Рекомендована література

Першоджерела

 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. /За В.Д. Гончаренка – К.: Ін Юре», 2002.
 2. Історія держави і права зарубіжних країн: правові джерела / упор. Г.І.Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 3. Крестовська H.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія-практикум / H.М.Крестовська, О.Ф. Цвіркун.–Х.: Одісей, 2010
 4. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В. М. Корецкого. – М., Госюриздат, 1961. – 960 с
 5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія / О. О. Шевченко – К.: Вентурі,1995.

 

Базова та додаткова література

 1. Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця XVIII ст.) / Вадим Ададуров. – Львів: УКУ, 2002. – 412 с.
 2. Балух В.О. Історія Стародавнього Риму / Балух В.О., Коцур В.П. – Чернівці: книги ХХІ, 2005.
 3. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / В. Бернхем. – К.: Україна, 1999.
 4. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн / Бостан Л.М., Бостан С.К. – K.: ЦУЛ , 2008.
 5. Войтович Л., Овсіньський Ю., Чорний М. Mediumaevum: Середні віки. – Л.:Тріада плюс, 2010
 6. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 роки. – : Либідь, 2004.
 7. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн.- K.: Істина, 2005.
 8. Джеджула К.О. Історія Франції. – К. : Рад. шк., 1954.
 9. Джуджа О.M., Калиновський B.C. і ін. Історія держави і права зарубіжних країн.-Київ.: Атіка, 2006.
 10. Історія держави і права зарубіжних країн / за ред. Л. М. Маймескулова. – Х.: Право, 2011.
 11. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час) / Під ред Тищика Б.Й. – Львів: Світ, 2006. – 626 с.
 12. Історія Сполучених Штатів: нарис / Ред. Г. Синкотта.- К.: Діалог, 2000.
 13. Історія стародавнього світу / За ред. Ю.С. Крушкол. – К. : Вища школа. 1976.
 14. Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу / О. П. Крижанівський. – К.: Либідь, 2009.
 15. Крылова Н.С. Английское государство. – М.: Наука, 1981.
 16. Лінч Дж. Середньовічна церква / Джозеф Лінч. – К.: Основи , 1994.
 17. Макарчук B.C. Загальна історія держави і права зарубіжних країн.- K.: Атіка, 2007.
 18. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.) / 3а ред. М. Швагуляка. – Львів: Тріада плюс, 2011.
 19. Орач Є.М. Римське приватне право / Орач Є.М., Тищик Б.Й. – К.: «ІнЮре», 2012.
 20. Ратиани Г.М. Франция: Судьба двух республик / Г. М. Ратиани; Отв. ред. Ю.Н. Панков. – М.: Мысль, 1980.
 21. Ригіна О.М. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки. Новітній Час (1914-2008рр.). – Дрогобич:Коло, 2011
 22. Ригіна О.М. Судова система США (кінець XVIII– початок ХХІст.). – Дрогобич:Коло, 2013.
 23. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн / М. М. Страхов. – К.: Ін Юре, 2003.
 24. Тищик Б. Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (XVII cт. – 1918 р.) / Б. Й. Тищик. – Львів: Світ, 2013. – 752 с.
 25. Тищик Б.Й. Держава і право Стародавнього Риму.- Л.: Вид. Льв. ун-ту.
 26. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. – Львів: Світ, 2001.
 27. Тищик Б.Й. Історія держави і права Франції (1789-1918рр.). – Львів:ЛНУ, 2008.
 28. Тищик Б.Й. Німеччина: історія державності і права (IX ст. – початок XXI ст.). – Львів: Тріада плюс, 2011.
 29. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн / К. Г. Федоров. – K.: Вища школа, 1994.
 30. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн / Н. М. Хома. – Львів: Новий Світ, 2012. – 480 с.
 31. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – K.: Вентурі. 1994.

 

Інформаційні ресурси

 1. Режим доступу: http://litopys.org.ua/
 2. Режим доступу: http://historic.ru/
 3. Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/

Матеріали

Перелік тем для написання курсових робіт  з предмету Історія держави та права зарубіжних країн

Методичні вказівки для самостійного вивчення предмету Історія держави та права зарубіжних країн

Плани семінарських занять

Питання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання

Питання на іспит (усна частина) Історія держави і права зарубіжних країн

Питання на іспит (тести) Історія держави і права зарубіжних країн