Інтелектуальна власність

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Якубівський І. Є.ПРК-31c, ПРК-32с, ПРК-33с, ПРК-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ПРК-31cЯкубівський І. Є.
ПРК-32сЯкубівський І. Є.
ПРК-33сЯкубівський І. Є.
ПРК-34сЯкубівський І. Є.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предметом вивчення даної дисципліни є вивчення  теоретичних та практичних питань та позицій щодо правового інституту інтелектуальної власності та вивчення правового регулювання і позицій судової практики щодо особливостей розгляду судових справ цієї категорії. Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування законодавчої бази, що регулює інтелектуальної власності, аналіз колізій та прогалин чинного законодавства, дослідження судової практики та досвіду зарубіжних країн.

Зміст
Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.
Завданням вивчення даного курсу – полягає у засвоєнні студентами знань про джерела правового регулювання відносин інтелектуальної власності, про суб’єктів права інтелектуальної власності, щодо об’єктів права інтелектуальної власності, про здійснення та захист особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності, авторське право і суміжні права, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (патентне право), право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт, послуг (комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення походження товару), право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної власності (наукове відкриття, комерційна таємниця, сорти рослин, породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція), передання майнових прав інтелектуальної власності, регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США.
Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного права, теорії права.

 

Результати навчання:

  • знати:

– джерела правового регулювання відносин інтелектуальної власності та роль судової практики;

– хто є суб’єктами права інтелектуальної власності, та що є об’єктами права інтелектуальної власності;

– зміст особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності;

– авторське право і суміжні права;

– право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (патентне право);

– право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт, послуг (комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення походження товару);

-право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної власності (наукове відкриття, комерційна таємниця, сорти рослин, породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція);

– передання майнових прав інтелектуальної власності;

– регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США.

  • вміти:

– правильно застосовувати законодавство, що регулює відносини інтелектуальної власності, зокрема щодо авторських та суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг та прав на інші об’єкти промислової власності;

– складати проекти документів (договори, позовні заяви, заяви про забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);

– аналізувати практичні казуси.