Філософія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Равлінко З. П.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПРК-21сРавлінко З. П.
ПРК-22сРавлінко З. П.

Опис курсу

Мета: дати   сту­ден­там   цілісне   уявлення   про   специфіку філософського знання, особ­­­ливості вирішення філософією проблем, які хвилювали і про­дов­жують хвилювати людство, розкрити творчу роль філосо­фії в сучасній куль­турі, обгрунтувати необхідність засвоєння філо­соф­ського знання.

Завдання:

 1. допомогти студентам скласти чітке уяв­лення про філософію і її мову, засоби і методи, поняття і кате­горії, про історію філософської думки та її сучасні проблеми, що дозволить їм самим орієнтуватися у всьому цьому багатоманітні;.
 2. освоєння студентами фі­лософ­ської україністики, аналіз національно-специфічної світо­глядної культу­ри України в контексті світового філософського процесу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: знати основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми  усіх тем програми; визначення фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, антропології,персоналізму,гносеології та епістемології, аксіології, філософії культури,орієнтуватися в першоджерелах, основній сучасній філософській літературі і філософській україністиці.

вміти: поєднувати набуті знання в цілісний образ світу, застосовувати їх для аналізу сучасних проблем і виформування власної позиції.

Рекомендована література

Базова

 1. Філософія:Підручник /Бичко І.В. та ін.-К.:Либідь,2001.-408 с.
 2. Петрушенко В.Л.Філософія:Курс лекцій.Навч.посібник.. .К.- Л.,2001.-448с.
 3. Філософія. Курс лекцій/Бичко І.В. та ін.. Вид. 2-е К., 1993.

4.Філософія. Підручник / За ред. Г.А.Заїченка. К.,1995.

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Т.1, 2. К., 1993.

6.Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. — Київ: Знання України, 2005.

 1. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен-Львів. 1995.
 2. Історія філософії України. Підручник. К,, 1994.
 3. Історія філософії України. Хрестоматія. К., 1993.
 4. Історія філософії на Україні. Т.1-3. К., 1987.
 5. Філософія відродження на Україні. К., 1990.
 6. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992.
 7. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії. Л., 1993.
 8. Читанка з історії філософії: у 6-ти книгах. К., 1993.
 9. Ігор Захара. Лекції з історії філософії. Львів:ЛБА,1997.-398с.
 10. Філософський словник. К.,1973; 1986.
 11. Етнонаціональний розвиток України.Терміни,визначення, персоналії. К., 1993.
 12. Енциклопедія українознавства. Статті з історії філософії і культури.

19.Філософський енциклопедичний словник.К.,2002.

 1. Енциклопедія постмодернізму. Київ:”Основи”,2003.
 2. Українська міфологія. Київ”Либідь”,2005.

22.Рижак Л.Філософія як рефлексія духу/Навчальний посібник. Львів:ЛНУ,2009.

23.Рижак Л.Філософія як рефлексія духу/Хрестоматія. Львів:ЛНУ,2009.

24.Філософія:Світ людини/Навчальний посібник. Заг.ред.В.Табачковський.К.,2003

Допоміжна

 1. Августин Святий. Сповідь. К., 1996.
 2. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания // Сочинения, М., 1978.
 3. Берлін І. Чотири есе про свободу (Дві концепції свободи). К., 1994.
 4. Гегель Г. В. Ф. Философия права (Гражданское общество). М., 1990.
 5. Горак Г.Л. Філософія: курс лекцій. К., 1998.
 6. Головко Б. А. Філософська антропологія. М., 1997
 7. Гордер Юстейн. Світ Софії. Роман про історію філософії. Львів, 1997.
 8. Грабович Г. Поет як міфотворець. К., 1998.
 9. Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К., 2000. – С. 7-70// http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/index.html
 10. Декарт Р. Міркування про метод (пер. з фр.). — “Тандем”, Київ. — 2001 // www.management.com.ua/vision/vis017.html
 11. Жильсон Э. Философия и теология. М., 1995.
 12. Захара І. Лекції з історії філософи. Львів, 1997.
 13. Коплстон Ф. Середньовічна філософія. К., 1997.
 14. Ламетри. Человек – машина. М., 1983.
 15. Лісовий В. Культура і цивілізація // Лісовий В. Культура, ідеологія, політика. К., 1997.
 16. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Соч: В 3-х т. М., 1985.
 17. Маланюк Є. Шевченкові метаморфози. Творчість і національність // Маланюк Є. Книга спостережень. Торонто, 1966.
 18. Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994.
 19. Марсель Г. Трагическая мудрость философии. М, 1995.
 20. Огієнко І. Українська культура. К., 1918, 1991, 1994.
 21. Ортега – и – Гассет X. Что такое философия ? М., 1991.
 22. Платон. Апологія Сократа// Платон. Діалоги. К., 1995.
 23. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: У 2-х т. К., 1994.
 24. Рассел Б. Історія західної філософії. К., 1997.
 25. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. Львів, 1994. С. 36-94.
 26. Соціальна філософія. Короткий енциклопедичний словник / За ред.проф.В.П.Андрущен¬ка, проф. М.І.Горлача. Київ; Харків, 1997.
 27. Сартр Ж.-П. Буття і Ніщо. Нарис феноменологічної онтології // Сучасна зарубіжна філо¬софія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник. К., Ваклер, 1996.
 28. Сенека. Моральні листи до Луцилія. К., 1996.
 29. Сковорода Г. Пізнай людину у собі. Пер. М. Кашуби. Львів, 1995.
 30. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії (від Декарта до Вітгенштайна). К., 1998.
 31. Сміт Е. Національна ідентичність. К., 1994//http://litopys.org.ua/smith/smi.htm
 32. Шелер М. Философское мировозрение // Избр. произведения. М., 1994..
 33. Юркевич П. Докази буття Божого // Юркевич П. Вибране. К., 1993.
 34. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992.
 35. Татаркевич Вл. Історія філософії. — Т. 1. — Львів, 1997.
 36. Добронравова І.С. Ідеали і типи наукової раціональності// http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ideal.html

 

Матеріали

Питанння для написання контрольної роботи 

План семінарських занять Філософія 

Теми для самостійного вивчення з предмету Філософія