Етика(загальна і правова)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
211Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Равлінко З. П.ПРК-11с, ПРК-12с, ПРК-13с, ПРК-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПРК-11с
ПРК-12с
ПРК-13с
ПРК-14с

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни: вивчення понятійно-категоріального апарату етичної науки, формування систем знань про історію етичних вчень, її становлення у світі та в Україні; формування усвідомленості сутності моральної відповідальності та етичних правил та норм щодо основних соціальних суб’єктів суспільства, з’ясування структури етичної поведінки, її особливостей у важливих сферах суспільного життя, деонтологічна оцінка правових норм, морально-етична оцінка ситуації.

 

Завдання курсу: формування цілісного знання про об’єкт і предмет етики, специфіку моральних норм та принципів, історію зарубіжних та вітчизняних етичних норм, особливостей моральної поведінки за ситуації постмодерну.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати: понятійно-категоріальний апарат етичних вчень, основні підходи до трактування предмета етики, організацію, методи та методику деонтологічної правових норм і колізій, основні соціологічні теорії і концепції та етапи розвитку етичних вчень, концептуальні засади виникнення та функціонування нормативних принципів, складові та функціональне навантаження моральних феноменів, моральні ппріоритети культурного, політичного, правового життя,  особливості комунікативних процесів у різниих сферах життя,

вміти: давати визначення основних етичних понять та категорій, проводити якісний аналіз  фактів, документів, явищ та ситуацій  відтворювати  структуру моральних феноменів, класифікувати різноманітні моральні норми в контекстах суспільств й культур на основі певних критеріїв, прогнозувати тенденції їх розвитку, ефективно налагоджувати комунікативну діяльність, виправдано та ефективно прилучатися до різних сфер  життя (культурної, політичної, правової  тощо), обирати оптимальну стратегію поведінки у визначених ситуацій

Рекомендована література

Базова

 

 1. Аристотель Нікомахова етика. К., 2002.
 2. Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: Проблема переходу до постконвенційної моралі. К: Дух і літера, 2002.
 3. Бауман З., Л. Донскис Моральна сліпота: втрата чутливостів у плинній сучасності. К: Дух і літера, 2014.
 4. Бачинин В. Этика: энциклопедический словарь. СПб, 2005.
 5. Бердяев Н. Ерос и мораль. Х.: Фолио, 2009.
 6. Бродецький О. Основи етики. Чернівці, 2012.
 7. Виходець О. Засади культури організації. Одеса, 2008.
 8. Дан Г. Етика лікарів, медсестер та пацієнтів. Львів, 2008.
 9. Дубко Е. История европейской этики. М.: Гардарики, 2007.
 10. Ліщинська –Милян О. Прикладна етика. Львів, 2010.
 11. Лозовий В. Професійна етика юриста. Харків, 2004.
 12. Лукас Р. Біоетика для кожного. Львів, 2007.
 13. Макінтайр Е. Після чесноти: дослідження з теорії моралі. К.: Дух і літера, 2002.
 14. Малахов В. Етика. Острог, 2012.
 15. Мовчан В. Етика. К.: Знання, 2007.
 16. Нападиста В. Історія етики в Україні. К., 2004.
 17. Павлишин Л. Етика. Тернопіль, 2013.
 18. Професійна етика юриста. Львів, Хмельницький, 2016.
 19. Савельєв В. Етика: короткий навчальний словник: терміни, поняття, персоналії. Львів: Магнолія-2006, 2009.
 20. Середюк Н.А. Прикладна етика: інституціалізація моралі. К.: Черверта хвиля, 2014.
 21. Сиплави Е. Современная энциклопедия этикета. Донецк, 2006.
 22. Стеценко С. Медичне право України. К.: Атіка, 2010.
 23. Сучасна енциклопедія етикету. Донецьк, 2007.
 24. Сучасні проблеми біоетики. Харків, 2009.
 25. Тейлор Ч. Етика автентичності. К.Дух і літера, 2002.
 26. Теоретичні проблеми сучасної етики. К.: Авіцена, 2013.
 27. Тофтул М. Етика. К.: Академія, 2011.
 28. Фрейре П. Педагогіка свободи: етика, свобода і громадянська мужність. К.: Академія, 2004.
 29. Чмут Т., Чайка Г. Етика ділового спілкування.К.:Вікар, 2006.

Матеріали

Етика плани семінарських занять

Тематика індивідуал завдань для самостійного опрацювання