Безпека життєдіяльності

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217ПРК-11с, ПРК-12с, ПРК-13с, ПРК-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПРК-11с
ПРК-12с
ПРК-13с
ПРК-14с

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

  • сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності і організаційно-правові заходи її забезпечення;
  • головні небезпечні та шкідливі чинники виробничого, побутового та позавиробничого середовища;
  • параметри навколишнього природного середовища, відповідальні за безпеку життєдіяльності;
  • умови виникнення і розвиток небезпек, їхнього переростання у надзвичайні ситуації;

основи функціонування організму людини як цілісної системи в сучасних умовах навколишнього середовища

 

вміти :

  • оцінити на основі ризик-орієнтованого підходу середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій;
  • обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
  • визначити коло своїх обов’язків з питань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на суб’єктах господарювання;
  • забезпечити проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій у разі надзвичайних ситуацій;
  • надати необхідну допомогу в разі виникнення невідкладного стану людини

Рекомендована література

Базова

1.      Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Яремко З.М. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 300 с.

2.      Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань. Навчальний посібник / Яремко З.М., Муць І.Р., Галаджун Я.В. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 267 с.

3.      Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності / О.І. Запорожець, Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 2013.

4.      Васійчук В.О. Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання / В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, О.С. Дацько та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 208 с.

5.      Наливайко Н. В. Невідкладна допомога: короткий виклад та тестові завдання: навч.-метод. посібник / Н. В. Наливайко, – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 268 с.

Допоміжна

1.      Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. / Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; за ред. Є.П. Желібо. – К.: Каравела, 2008. – 344 с.

2.      Мохняк С.М.  Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І. та ін. – Львів: Видав. Львівської політехніки, 2009. – 264 с.

3.      Петрук М.П. Безпека життєдіяльності  / М.П. Петрук, Х.Я. Гіщак, Н.М. Карп’як та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.– 224 с.

4.      Яремко З.М. Навчальна програма та практикум з безпеки життєдіяльності. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р. та ін.– Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 102 с.

5.      Васійчук В.О. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,  2010. – 384 с.

6.      Бикова О.В. Основи цивільного захисту: Навч. посібник; за заг. ред. канд. іст. наук М.В. Болотських / О.В. Бикова, О.Ч. Болієв, Д.М. Деревинський та ін. – К.: МНС України, Ун-тет цивільного захисту України, Ін-тут держ. упр. у сфері цивільного захисту, 2008. – 223 с.

Інформаційні ресурси

1.      Сайт кафедри безпеки життєдіяльності: http://www3.lnu.edu.ua/life-safety/

2.      Сайт Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України: http://www.mns.gov.ua/

3.      Сайт Міністерства охорони здоров’я України: http://www.moz.gov.ua/

4.      Інформаційно-правовий портал «Закони України»: http://uazakon.com/

5.      Сайт Української асоціації римського клубу: http://clubofrome.org.ua/

6.      Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/

7.      Сайт Кабінету Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua/

8.      Сайт Міністерства екології та природних ресурсів України: http://www.menr.gov.ua/

9.      Сайт ради національної безпеки і оборони України: http://www.rainbow.gov.ua/

10.    Сайт постійного представництва України при ООН: http://www.uamission.org/

11.    Сайт північноатлантичного альянсу (НАТО): http://www.nato.int/

12.    Сайт Міжнародної організації цивільної оборони  http://www.icdo.org.

13.    Сайт Міжнародного Комітету Червоного Хреста  http://www.icrc.org.

14.    Сайт Товариства Червоного Хреста України  http://www.redcross.org.ua.

15.    Перший західно-український медичний портал  http:// www.zdorovya.in.ua.

16.    Медичний портал http://www.likar.org.ua.

 

Основні законодавчі та нормативно-правові документи

1.      Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

2.      Кодекс цивільного захисту України. – К., 2013.

3.      Про охорону здоров’я: Закон України. – К., 1992.

4.      Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

5.      Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

6.      Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с.

7.      ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”

 

Матеріали

Перелік контрольних питань БЖД

Плани практичних занять з предмету Безпека життєдіяльності 

Перелік завдань для самостійної  роботи студента