Адміністративне право України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова (предметна) комісія з професійно-орієнтованихних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Гудз Б. Д.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с
448Гудз Б. Д.ПРК-21с, ПРК-22с, ПРК-23с, ПРК-24с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПРК-21сКосаняк В. Я.
ПРК-22сЛевкович В. В.
ПРК-23сКосаняк В. Я.
ПРК-24сКосаняк В. Я.
432ПРК-21сКосаняк В. Я.
ПРК-22сЛевкович В. В.
ПРК-23сКосаняк В. Я.
ПРК-24сКосаняк В. Я.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Адміністративне право України» є набуття студентами ґрунтовних знань з теорії адміністративного права, вивчення адміністративного законодавства та матеріалів юридичної практики, формування у них прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання у конкретній ситуації.

Завданням навчальної дисципліни «Адміністративне право України» є

подання студентам ґрунтовних знань теорії адміністративного права і змісту адміністративного законодавства у сфері формування і функціонування системи органів публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації,  адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення; проведення всебічного аналізу практики застосування адміністративного законодавства в зазначених сферах;

засвоєння студентами теорії формування і функціонування системи органів публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації,  адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріплен­ні теоретичних знань у ході вивчення курсу; закріплення навиків самостій­ного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • понятійно-категоріальний апарат адміністративного права;
 • предмет, метод та принципи адміністративного права;
 • порядок формування та організаційно-правові форми діяльності публічної адміністрації;
 • процедуру реалізації прав і свобод громадян та способи їх захисту у сфері публічної влади;
 • види адміністративних правопорушень і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення

вміти:

 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, норматив­но-правову лексику і спеціальну термінологію;
 • визначити суть правової проблеми у сфері функціонування публічної адміністрації;
 • правильно визначити основи правового регулювання відповідних адміністративних правовідносини;
 • пропонувати шляхи вирішення окремих проблеми правового регулювання;
 • аргументовано висловити власну правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;
 • вибрати правильний шлях захисту інтересів конкретного учасника адміністративних правовідносин;
 • складати проекти процесуальних документів;

набути навиків:

 • визначення регулятивних можливостей та ефективності норм адміністративного права;
 • всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;
 • вільного володіння науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом і застосування його на практиці.

 

Рекомендована література

Базова література

 1. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007.
 2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2007., Том 2. Особлива частина. К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2007.
 3. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. (за ред. проф. Битяка Ю.П.). – К., 2005.
 4. Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Шматовой. – М.: Спартак, 2003.
 5. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2007.
 6. Бандурка О.М, Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2001 (2002 р.).
 7. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг.ред.докт.юрид.наук, проф. В.Б.Аверянова/. – К., 1999.
 8. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. Підручник. –К., 2003 р.
 9. Мартьянов І.В., Ткач Г.Й. Адміністративне право України (схеми): Навчальний посібник для студ.юр.фак-тів. – Л., 2000.
 10. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003.
 11. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту (За заг. ред. В.Б. Авер’янова). – К.: Наукова думка, 2007.
 12. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у двох книгах / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка / Книга друга: Принцип верховенства права у дільності держави та в адміністративному праві. – К.: Конус-Ю, 2008.
 13. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007.
 14. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. – М.: Изд-во НОРМА, 2002.
 15. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебное пособие. – М.: БЕК, 1996.
 16. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.,1998.
 17. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 2007.

Допоміжна література

 1. Виконавча влада і адміністративне право: Кол. монографія /за заг.ред. проф. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002.
 2. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: Юристъ, 2002.
 3. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики: Кол. монографія / за заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003.
 4. Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини. Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007.
 5. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС.  –К.: Основи, 1996.
 6. Цвєтков В.В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007.

Законодавство і нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996 –  № 30. – ст.141 (зі змінами)
 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами). Розділи з І по ІІІ включно.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами). Розділи – І, ІІ (Загальна частина), ІІІ та ІV.
 3. Закон України “Про міліцію” від 21 грудня 1990р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4. – Ст.2.( зі змінами).
 4. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року (ВВР України. – 1991 .№33 . –ст.793 ( зі змінами).
 5. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. //В.В.Р.України. – 1992. – №27. –Ст.382 (зі змінами).
 6. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року //Відомості Верховної Ради. – 1993. – №52. – Ст.490. ( зі змінами).
 7. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” //Відомості Верховної Ради Укарїни. – 1994. – №23.Ст.162. (зі змінами).
 8. Закон України “Про освіту” від 23 березня 1996 р.// Голос України. – 25 квітня 1996р. (зі змінами)
 9. Закон України “Про звернення громадян” від 12 жовтня 1996р. //Урядовий кур’єр. – 17 жовтня 1996р. ( зі змінами).
 10. Закон України «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 року. (зі змінами).
 11. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170. ( зі змінами).
 12. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999р. //Урядовий кур’єр. – 15 травня 1999р. – №89. ( зі змінами).
 13. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000р. //Урядовий кур’єр. – 14 червня 2000р. ( зі змінами).
 14. Закон України “Про правовий режим воєнного стану” від 6 квітня 2000р. //Урядовий кур’єр. – 14 червня 2000р. ( зі змінами).
 1. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 4 липня 2001 р.
 1. Закон України “Про біженців” від 21 червня 2001р. //Урядовий кур’єр. – 12 вересня 2001р.
 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 – 2010 р. – Ст. 1900; Голос України вiд 03.08.2010 – № 142; Урядовий кур’єр вiд 12.08.2010 – № 148.
 3. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 року // Голос України від 03.08.2011р., №142
 4. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003р. // Урядовий кур’єр. – 15 січня 2004 р.
 5. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 року // Голос України вiд 13.10.2010 – № 191.
 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. (зі змінами).
 7. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 р. // Голос України вiд 06.2011р., № 107
 8. Закон України «Про державну таємницю» від 21 вересня 1999 р.
 9. Закон України «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 р. (зі змінами).
 10. Закон України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р. (зі змінами).
 11. Закон України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» від 6 вересня 2005 р.
 12. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22 лютого 2006 р.
 13. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. // Голос України від 08.07.2011 р., №122
 1. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 9, ст. 79
 1. Закон України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» від 14.12.2010 року // Урядовий кур’єр вiд 19.01.2011 – № 9
 2. Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 2 березня 2000 р.//Урядовий кур’єр – 2000 – 26 квітня.
 3. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997р. //Голос України. – 26 червня 1997р. (зі змінами).

57.  Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» // Урядовий кур’єр вiд 14.12.2010 р., № 234

 1. Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, затв. Постановою Кабміну України від 28 грудня 1992р. //Урядовий кур’єр. – 18 лютого 1992р. (зі змінами).
 2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затв. Постановою Кабінету Міністрів від 15 лютого 2002 р. №169 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 3 квітня . – №63.
 3. Положення про порядок проведення атестації державних службовців, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України: “Державна служба в Україні”. – 2002. – №1 – 352 с.
 1. Загальні правила поведінки державного службовця, затв. Головним Управлінням державної служби України від 23 жовтня 2000 р. //Урядовий кур’єр. – 29 листопада 2000р. – №222.
 2. Методичні рекомендації для центральних органів виконавчої влади щодо застосування в законотворчій діяльності Конвенції про захист прав і основних свобод людини, схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р.       № 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=v0040323-0

Інформаційні ресурси

 1. http://www.kmu.gov.ua
 2. http://www.org.ua
 3. http:president.gov.ua
 4. http:zakon.rada.gov.ua
 5. http:minregionbud.gov.ua

 

Матеріали

Лекції

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Адмін право контрольні роботи

Теми наукових рефератів для самост роботи

 Тематика  курсових робіт та рекомендовані плани