Безпека життєдіяльності

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И

 

Назва  дисципліни: Безпека життєдіяльності

Семестр: 2

 Спеціальність (спеціалізація): 081 Право

загальна кількість годин  60 (кредитів ЄКТС – 2);

аудиторні години – 34 (лекції – 17, практичні – 17, семінарські – 0,

лабораторні – 0 )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Програма вивчення навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”  складена відповідно до освітньої програми підготовки молодших спеціалістів.

Вивчення дисципліни забезпечує формування загальних компетентностей щодо навиків здійснення безпечної діяльності та системи цінностей, які передбачають відповідальну і свідому професійну й соціальну поведінки, а також здоровий спосіб життя, що є важливими для успішної професійної та соціальної діяльності.

Набуті компетентності спрямовуються на створення і підтримання здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, забезпечення безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і за надзвичайних ситуацій та сприяють формування елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення, за якого питання безпеки людини й збереження навколишнього середовища розглядаються на сучасному етапі як найважливіші пріоритети життєдіяльності.

Програма дисципліни розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України і передбачає її вивчення за трьома змістовними модулями: 1 ­– наукові засади безпеки життєдіяльності; 2 – цивільний захист; 3 – основи здорового способу життя та долікарської допомоги.

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити EКТС).

 

Результати навчання:

 • знати:
 • сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності і організаційно-правові заходи її забезпечення;
 • головні небезпечні та шкідливі чинники виробничого, побутового та позавиробничого середовищ;
 • параметри навколишнього природного середовища, які визначають безпечні умови життєдіяльності людини;
 • умови виникнення і розвитку небезпек, їхнього переростання у надзвичайні ситуації;
 • основи функціонування організму людини як цілісної системи в сучасних умовах навколишнього середовища;
 • вміти:
 • оцінити на основі ризик-орієнтованого підходу середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства;
 • обґрунтувати головні підходи та заходи збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • визначити коло своїх обов’язків з питань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на суб’єктах господарювання;
 • забезпечити проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій у разі надзвичайних ситуацій;
 • надати необхідну долікарську допомогу в разі виникнення невідкладного стану людини.

 

Форма  звітності: залік____________

                                                                  (екзамен, залік)                                                                                                  

Мова вивчення:  українська                        

  

Робоча  програма  дисципліни: